Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl

advertisement
Rutin
Våld i nära relationer - screening på mödravård och ungdomsmottagning
Dokument-id i Barium
23202
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2018-09-30
Version
4
Innehållsansvarig: Anna Trollstad ( anntr1 ) (Läkare Kvinnosjukvård/Övergripande/K3/Skaraborgs Sjukhus)
Granskad av: Gerald Wallstersson ( gerwa2 ) (Läkare Kvinnosjukvård/Övergripande/K3/Skaraborgs Sjukhus)
Godkänd av: Maria Söderberg ( marso7 ) (Ledningsgrupp K3/Övergripande/K3/Skaraborgs Sjukhus)
verksamhetschef
Publicerad för: K3
Revideringar i denna version
Endast förlängt datumet.
Bakgrund, syfte och mål
Bakgrund
Våld utgör ett hot mot hälsa och välbefinnande. Problemet är mångfacetterat och omfattar såväl
rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldsutsatta har sämre hälsa och konsumerar mer sjukvård och läkemedel än andra. Följder av misshandel är bland annat: fysiska skador,
död, graviditetskomplikationer, gynekologiska problem, kroniska somatiska problem, depression,
ångest, ätstörningar, missbruk. Frekvensen av våld under graviditet räknas att vara i nivå med frekvensen för graviditetsdiabetes och preeklampsi (cirka 2–3 % av alla graviditeter).
Se BRÅ (Brottsförebyggande rådet) om Våld i nära relationer:




Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära
relation (Brå 2014).
6,8 % av befolkningen uppger att de utsattes för brott i en nära relation under 2012 (Brå
2014).
16 % av de som blivit utsatta för misshandel uppger att gärningspersonen var närstående
(NTU 2014).
En nära relation avser här att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en
flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller inte.
Om våldsutsatta överhuvudtaget söker hjälp är det ofta till vården de vänder sig. Mödrahälsovården
och ungdomsmottagningarna i Sverige har idag en central roll som hälsovård under hela den fertila
perioden. Denna samordnande hälsovård är internationellt unik och har en hög acceptans i alla
sociala grupper. Barnmorskorna och annan berörd personal inom mödrahälsovården och ungdomsmottagningarnas verksamhet intar en speciell roll med möjlighet att upptäcka och hjälpa personer
som blir utsatta för våld, likaså att arbeta förebyggande. Minst 150 000 barn bor i hushåll där det
förekommer våld.
Syfte
Att identifiera och stödja personer som är eller har varit utsatta för våld, hot och kränkningar och
erbjuda dem stöd och hjälp.
Dessutom att öka personalens medvetenhet om våldsutsatthet och därmed höja personalens beredskap att tala om och vara lyhörda för tecken på att de kan vara utsatta.
Ett indirekt syfte med screeningen är att MHV-/UM-verksamheten genom att ta upp frågor om våld
bekräftar att det förekommer och markerar att det inte är accepterat.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 3)
Rutin
Våld i nära relationer - screening på mödravård och
ungdomsmottagning
Dokument-id i Barium
23202
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2018-09-30
Version
4
Arbetsbeskrivning
Definition av våld:
Fysiskt
Psykiskt
Ekonomiskt
Latent
Sexuellt
Materiellt
Definition av våld i nära relation:
"Våld är varje handling riktad mot en annan person,
som genom att denna handling skadar, smärtar,
skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den
vill" (Per Isdal, Alternativ Till Våld).
Kvinnor som söker på barnmorskemottagning för graviditetsövervakning eller preventivmedel samt
ungdomar som söker på ungdomsmottagning ska tillfrågas om de har varit eller är utsatta för våld
eller på annat sätt har erfarenhet av våld.
Metod
Barnmorskan, eller annan berörd personal, frågar om kvinnans/ungdomens erfarenhet av våld. Se
Våld i nära relation - lathund för MHV/UM Skaraborg M8, M9, M10, för formuleringar. Frågan ställs
vid lämpligt tillfälle där partnern eller annan närstående inte är närvarande.
Omhändertagande
Målet är att skapa förtroende så att kvinnan/ungdomen känner sig omhändertagen och bekräftad,
samt att erbjuda henne hjälp och stöd i en begynnande förändringsprocess.
Se bilaga Våld i nära relation - lathund för MHV/UM Skaraborg M8, M9, M10, med aktuella
hänvisningstillfällen och telefonnummer för de som önskar stöd, rådgivning, undersökning, göra
anmälan etc.
Sekretess
Vi arbetar och lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Detta innebär att vi oftast inte har
möjlighet att exempelvis polisanmäla utan samtycke.
Undantag från sekretess
Anmälningsskyldighet till sociala myndigheter föreligger om person under 18 år är utsatt för våld.
Anmälningsskyldighet föreligger även om det finns barn under 18 år i familj där våld förekommer
(grundat misstanke om att barn far illa: Socialtjänstlagen, 14 kap 1§).
Anmälningsmöjlighet, men inte anmälningsskyldighet, till polis och åklagarmyndighet föreligger om
person över 18 år misstänks ha utsatts för brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år (till exempel mord, dråp, våldtäkt) (Sekretesslagen, 14 kap 2§).
Dokumentation
När kvinnan är tillfrågad om våldsutsatthet sätts på mödravårdsjournalen MHV2 ett X i ruta "a" för
Lokal registrering. Detta ger oss utöver ett kvitto på att kvinnan är tillfrågad en möjlighet att följa upp
frekvensen i frågandet.
På preventivmedelsmottagning och ungdomsmottagning noteras tillfrågandet i journalen på separat
rad: VS OK (VåldsScreening OK).
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 2 (av 3)
Rutin
Våld i nära relationer - screening på mödravård och
ungdomsmottagning
Dokument-id i Barium
23202
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2018-09-30
Version
4
Journaldokumentation krävs enligt Patientdatalagen (2008:355) om uppgifterna behövs för en god
och säker vård av patienten. Samtidigt påpekas att varje uppgift i en journalhandling ska utformas
så att patientens integritet respekteras.
Vid behov inför förlossningen aviseras förlossningsavdelningen samt BVC.
Ursprunglig arbetsgrupp: Guro Gunnehed och Gudrun Broberg, samordningsbarnmorskor Skaraborg, Pia Gustafsson, samordningsbarnmorska för ungdomsmottagningarna Skaraborg och Jane
Boris Larsson, före detta mödrahälsovårdsöverläkare Skaraborg.
Reviderat av Anna Trollstad, nuvarande mödrahälsovårdsöverläkare Skaraborg, Anna-Karin Forsman, nuvarande samordningsbarnmorska Skaraborg, Susanne Frostholm, samordnare ungdomsmottagningarna Skaraborg, 2014-12-09.
Granskat av Agneta Olsson, områdeschef M8, Gro Ims Johansson, områdeschef M9 och Pia Gustafsson, områdeschef M10.
Referenser
Att vilja se, vilja veta och att våga fråga - Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka
våldsutsatthet, Socialstyrelsen.
Brottsförebyggande Rådet - www.bra.se
Brottsofferjouren - www.brottsofferjouren.se
Depression and partner violence before and after childbirth. Karolinska Institutet, Stockholm 2004.
Rubertsson C.
Handledning för samtal om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården och tandvården VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763
Kvinnofridslinjen - www.kvinnofridslinjen.se
Kvinnohus - kvinno- och tjejjourer i Skaraborg
Kvinnojourer i Skaraborg
Nationellt centrum för kvinnofrid - www.nck.uu.se
Patientdatalagen (2008:355)
Polisen - www.polisen.se
RFSL:s brottsofferjour - www.rfsl.se/brottsoffer
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige - www.roks.se
Sekretesslag (1980:100)
Skaraborgs Sjukhus handlingsplan om mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Slagen Dam, mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning 2001. Lundgren E, Heimer G, Weterstrand J, Kalliokoski A-M.
SOSFS 2014:4 Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer
Socialtjänstlag (SFS 2001:453)
Terrafem - Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld - www.terrafem.org
Tolkförmedlingen i väst - www.tolkformedlingvast.se
Utväg - samverkan för kvinnofrid i Skaraborg - www.utvag.se
Våld i nära relationer - www.valdinararelationer.se
Womans abuse during pregnancy - a prevalence study of psychological and physical abuse among
Swedish women. Göteborg Universitet 1999. Widding Hedin L.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 3 (av 3)
Download