Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl

advertisement
Rutin
Transfusionskomplikation, akut handläggning - kirurgi
Dokument-id i Barium
23414
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-10-26
Version
2
Innehållsansvarig: Jenny Nyqvist, Enhetschef, Läkare kirurgi SkaS Lidköping (jenny1)
Granskad av:
Godkänd av: Lars Rydberg, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K2 (larry)
verksamhetschef
Publicerad för: K2
Revideringar i denna version
Ersätter PM: Transfusionskomplikation, akut handläggning.
Bakgrund, syfte och mål
Att vid blodtransfusion kunna hantera eventuellt uppkomna komplikationer på ett säkert sätt, och i
mesta möjliga mån undvika dem.
Arbetsbeskrivning
Vid inträffad transfusionskomplikation:
1. Avbryt omedelbart transfusionen
2. Håll venvägen öppen; ge intravenös infusion av 0,9% NaCl-lösning eller
Ringeracetatlösning.
3. Meddela ansvarig/jourhavande läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i
transfusionsjournalen.
4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel och att ABO- och
Rh-grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens journaluppgift om blodgrupp
enligt följande schema:
Erytrocyter/trombocyter
O kan ges till alla
A kan ges till A och AB
B kan ges till B och AB
AB kan bara ges till AB
Plasmaprodukter
AB kan ges till alla
A kan ges till A och O
B kan ges till B och O
O ges bara till O
Om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats, kontrollera att blod av förenlig blodtyp använts.
Om ansvarig läkare bestämmer att komplikationen skall utredas.
5. Skicka blodpåsen och nytaget patientprov (2 rör utan tillsats, 1 EDTA-rör) till blodcentralen
och remiss som anger omständigheterna.
6. Mät patientens timdiures, notera urinens färg.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 4)
Rutin
Transfusionskomplikation, akut handläggning - kirurgi
Dokument-id i Barium
23414
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-10-26
Version
2
Reaktionstyp
Allergisk (lätt)
Allergisk (svår) och febril
Akut hemolytisk
Allergisk (lätt)
Symptom: Klåda, urtikaria
Orsak: Oftast okänd, ibland antikroppar mot plasmaproteiner
Klinisk handlingsplan: Steg 1-4 enligt ovan. Ge antihistamin i.v. Fortsätt transfusionen om
symtomen upphört inom 30 min. I annat fall tillämpa något av alternativen nedan.
Allergisk (svår) och febril
Symtom: Ångest, klåda, frossa, feber, oro, ansiktsrodnad, takykardi, blodtrycksfall, anafylaktisk
reaktion.
Orsak: Antikroppar mot leukocyter, trombocyter, plasmaproteiner (främst IgA), mikrobiell
kontamination av blodkomponent som gett toxikemi-sepsis.
Klinisk handlingsplan: Steg 1-6 enligt ovan. Ge antihistamin, antipyretika, ev. kortikosteroider. Vid
fortsatt transfusionsbehandling ge leukocytfria produkter. Chockbehandling vid anafylaktisk
reaktion. Till patient med anti-IgA, ge tvättade erytrocyter respektive IgA-fri plasma. Vid misstänkt
sepsis blododla, ge antibiotika.
Akut hemolytisk
Symtom: Ångest, bröst- och ländsmärtor, huvudvärk, oro, dyspné, frossa, feber, chock,
blodtrycksfall, röd urin, hemoglobinemi, oförklarlig blödning.
Orsak: Intravaskulär hemolys p.g.a. blodgruppsorenlighet. Gramnegativ sepsis p.g.a
bakteriekontaminerad blodkomponent.
Klinisk handlingsplan: Steg 1-6 ovan. Chockbehandling, adrenalin, oxygen, ev. kortikosteroider.
Forcerad diures, vätska och diuretika vid hemoglobinemi. Kontakta regional blodcentral för ev.
plasmabyte vid massiv hemoglobinemi eller DIC. Vid misstänkt sepsis blododla, ge antibiotika.
Utred snarast.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 2 (av 4)
Rutin
Transfusionskomplikation, akut handläggning - kirurgi
Dokument-id i Barium
23414
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-10-26
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Version
2
Sida 3 (av 4)
Rutin
Transfusionskomplikation, akut handläggning - kirurgi
Dokument-id i Barium
23414
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-10-26
Version
2
Käll- och litteraturförteckning
Önskvärt att referenser anges.
Referenser enligt Vancouversystemet.
Se tips/skrivhjälp http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriverdu/vancouversystemet.html
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 4 (av 4)
Download