Hälsoundersökning av adopterade barn

advertisement
Rutin
Hälsoundersökning av adopterade barn
Dokument-id i Barium
23369
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-10-26
Version
1
Innehållsansvarig: Rebecka Enander, Överläkare, Läkare Barn och ungdomsmedicin (reben1)
Granskad av: Svante Swerkersson, Överläkare, Läkare Barn och ungdomsmedicin (svasv)
Godkänd av: Maria Söderberg, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K3 (marso7)
verksamhetschef
Publicerad för: K3
Revideringar i denna version
Ersätter PM: Hälsoundersökning av adopterade barn, upp till 18 år.
Bakgrund, syfte och mål
Vägledning inför hälsoundersökning av adopterade barn.
Arbetsbeskrivning
Läkarundersökning
Sedvanlig kroppsundersökning. Bedömning av utvecklingsnivå. Korrekt ålder?
Pubertetsbedömning. Vaccinationsstatus. Om misstanke på bristande skydd kontrollera antikroppar
mot difteri, tetanus. Om vaccinationsstatus otillförlitligt tillråds grundimmunisering. Barn från länder
med hög förekomst av tuberkulos utgör en riskutsatt grupp och bör erbjudas BCG-vaccination.
Erfarenheterna visar att det är svårt att värdera ärr samt uppgift om tidigare BCG-vaccination, och
att många av dessa barn är negativa vid tuberkulintestning. Det är oerhört viktigt i den avslutande
bedömningen att sammanfatta och ge råd om fortsatt vaccination till BVC och skola. Riktlinjer för
komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra
Götaland.
(http://www.vgregion.se/cbhvgoteborgsodrabohuslan) (Välj riktlinjer; A-Ö, vaccination)
Provtagning
Blodstatus, ASAT, ALAT
SR
HBsAg + anti HBS
HIV-test
Syfilis-screening (VDRL, om positivt görs TPHA)
MRSA vid tidigare sjukhusvård/infekterat sår
ECUR. Vid pos urinodling.
Faecesodling x 2
Cystor och maskägg x 2
PKU
Rubella serologi (flickor 15-18 år om MPR vaccination ej ska ges)
Tuberkulintest (PPD)
Gäller alla som kommer från länder med hög risk för tuberkulos d.v.s Afrika söder om Sahara,
centralasiatiska f.d sovjetrepubliker, Afganistan, södra och sydöstra Asien (utom Kina), Bolivia och
Peru, Rumänien samt vistesle i riskutsatta miljöer som fängelser, krigsområden och flyktingläger
eller där det finns andra skäl att misstänka förhöjd risk för tuberkulos.
PPD <6 mm erbjud BGC-vaccination.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 2)
Rutin
Hälsoundersökning av adopterade barn
Dokument-id i Barium
23369
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-10-26
Version
1
Lungröntgen
- gäller alla barn under 5 år från länder enligt ovan
- barn över 5 år och ungdomar om tuberkulintest > 6 mm
- eller annat som framkommer vid hälsoundersökningen som ger misstanke om exposition för
tuberkulossmitta eller förekomst av tuberkulos
Vid patologiska fynd på lungröntgen skickas remiss till TB-specialist. Detta gäller även vid normala
fynd på lungröntgen om riskfaktorer finns.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 2 (av 2)
Download