mall Trafikmedicinska enheten

advertisement
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Trafikmedicinskt
Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge
Karolinska Institutet
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Trafikmedicinskt Centrum:
- Klinisk verksamhet
Remisser för bedömning av ”körkortslämplighet”
Remiss för bedömning av anpassningsbehov
Intygsföreläggande
Flygmedicinska och sjöfartsmedicinska undersökningar
- Remissinstans
Departement
Vägverket
- Trafikmedicinsk forskning
Speciellt inriktat mot äldre bilförare
- Utbildning
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset-Huddinge / Karolinska Institutet
Framtidsvisionen:
Enheter som
arbetar med
bedömningar i
begränsad
omfattning
Centra med
fast personal
TrMC
Utveckling –
FoUU / FUD
Nätverk
Kvalitetsregister
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset-Huddinge / Karolinska Institutet
Uppgifterna för trafikmedicinska centra:
• Bistå med körkortsmedicinska bedömningar
• Medverka i bilstödsärenden / bilanpassningar
• Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt
• Sprida körkortsmedicinsk kunskap i regionen
• Medverka till införande av skaderegistrering (STRADA)
• Ha en flyg- och sjöfartsmedicinsk kompetens
För TrMC dessutom:
Driva metodutveckling
Samordning av FoUU
Nätverk/kvalitetsregister
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Trafikmedicinskt Centrum:
Omsättning 2002– ca 7 Mkr (klinisk verksamhet)
2004 budget 5,5 Mkr
Personal:
2/3 läkare
2 psykologer
1 arbetsterapeut
1 testledare
1 assistent/receptionist
1/3 chef (administration)
(vb) flygläkare
Köp: Trafiklärar-resurs
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Åldersfördelning, remisspatienter 2003, 2004 (jan-sep)
180
2003
160
2004
140
120
100
80
60
40
20
0
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Medel-ålder 62-63 år
70-79
80-89
90-99
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Remisskällor för patienter 2003, 2004 (jan-sep)
2004
2003
Geriatrik
30%
Övriga
41%
Geriatrik
30%
Övriga
42%
Neurolog
8%
Rehab
21%
N = 586
Neurolog
10%
Rehab
18%
N = 400
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Orsak till remissen: 2003 respektive 2004
2004
2003
Demens-sjd,
kognitiv svikt
27%
Annat
31%
Demens-sjd,
kognitiv svikt
30%
Annat
31%
Trauma
7%
Trauma
8%
Stroke
34%
Stroke
32%
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Vad skall bedömas (enligt remissen): 2003 respektive 2004
2003
Annat
7%
Annat
6%
Rörelse
14%
2004
Rörelse
15%
Syn
9%
Syn
10%
Kognition
71%
Kognition
68%
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
TRMC undersökningsprocedur:
• Remissgenomgång
• Simultantest (delad uppmärksamhet, reaktionstider)
• Synfältsundersökning
• Läkarundersökning
• Neuropsykologisk testning
• Ev. sjukgymnast/arbetsterapeutbedömning
• Intyg till Länsstyrelsen
• Brev till patient (eller återbesök), kopia av intyget
• Ev. praktiskt körprov
• Ev. körkortskonferens
• Ev. kompletterande intyg
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
Uppmärksamhetstest
(ca 30 min)
Testar reaktionssnabbhet
och förmåga till delad
uppmärksamhet
Har i ett material på 57
patienter visat god förmåga
att förutsäga utfallet i ett
praktiskt körprov:
•97% specificitet
•78% sensitivitet
90% positiv predicted value
93% negativ predicted value
Traffic Medicine Center
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
Ringperimeter
Goldmanperimeter
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
Läkarundersökning (ca 1- 1,5 h):
• Anamnes (sjukhistoria, körkortsstatus, körvanor,
olycksinblandning, läkemedel/varningsmärke)
• Enkla test av minne och visuokonstruktiv förmåga
• Kroppsundersökning
• Synprövning
• Synskärpa (ev. refraktionering)
• Kontrastseende
• Datoriserad syntest med Snellens ”E”
• Granskning av CT/MR-bilder
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
* femsaksprovet (minne)
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
•kopiera kub
(visuospatiala funktioner)
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
TRMC undersökningsprocedur:
• Remissgenomgång
• Simulatortest (delad uppmärksamhet, reaktionstider)
• Synfältsundersökning
• Läkarundersökning
• Neuropsykologisk testning
• Ev. sjukgymnast/arbetsterapeutbedömning
• Intyg till Länsstyrelsen
• Brev till patient (eller återbesök), kopia av intyget
• Ev. praktiskt körprov
• Ev. körkortskonferens
• Ev. kompletterande intyg
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
Neuropsykologtest (ca 3,5h):
Trailmaking A / B (psykomotorik)
Blockmönster (visuospatiala funktioner)
Uppmärksamhet - datoriserade test
Frontala funktioner - finns inga riktigt bra test.
UFOV – Useful field of view (användbart synfält)
NSDSA – Nordic Stroke Driver Screening Assessment
mm.
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
B
Trail Making B - princip
3
Start
A
1
2
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
Block (WAIS-R) visuospatiala funktioner
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
”Frontala” test:
Wisconsin Card Sorting Test
Damasio’s test
Traffic Medicine Center
Karolinska Institutet / Huddinge Univ. Hospital
UFOV - Useful Field of View
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
SDSA
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
SDSA
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
Sjukgymnast/Arbetsterapeutbedömning av anpassningsbehov:
(ca 1h)
• Anamnes (tidigare körvanor, typ av fordon m m)
• Fysikalisk undersökning (rörelseomfång,
inskränkningar i rörlighet)
• Ev. praktisk körning
• Utlåtande om anpassningsbehov och rådgivning
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
Indikationer för Praktiskt körprov
• Demenssjukdom i mild fas
• Körerfarenhet som ev kompenserar för brister
• Anpassning (Remissärende)
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Normalt ”friskt” åldrande
Åldrande med sjukdom
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Personlighetsfaktorer
Nya regler
Yttre påverkan
Erfarenhet
Åldrande-effekter
Skicklighet
Kompensation
+
Låg
OLYCKSRISK
Hög
Sjukdom
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
”Hornhinna”
Glaskropp
”Näthinna”
”Gula fläcken”
”Syn-nerven”
”Lins”
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Åldersförändringar
Sjukliga förändringar
Hornhinnan
Formförändring
Gulfärgning
Skador
Blodkärlsinväxt
Linsen
Stelhet
Gulfärgning
Ljusspridning
Grå starr:
Synskärpa
Hindrar ljuset
Ljusspridning
Iris
Liten pupill
Glaskroppen
Likvifieras
Detritus
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Näthinnan:
Nedsatt känslighet
Längre återhämtningstid
Mörkeradaptationstid ökar
Sjukliga förändringar:
Makuladegeneration
Grön starr
Diabetes
Störningar i cirkulation
Näthinneavlossning
Färgsinnesdefekter
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Bländning:
Åldersberoende förändringar
Sjukliga förändringar
Gasurladdningslampor
Skyltar
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Infarkter eller skador i syncentrum och synbanor
leder till synfältsdefekter:
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Åldersförändringar:
Sämre stereoseende
Sämre kontrastkänslighet
Svårare följa snabba föremål
Nedsatt tidsupplösning (CFF)
Svårare att hitta nya/okända
stimuli i synfältet
Sjukdomspåverkan:
Diabetes
Demenssjukdom
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Hörselnedsättning:
Hörselbenen ”växer ihop”
Bullerskador
Hör högfrekventa ljud sämre
Hörapparater och andra hjälpmedel
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Normalt ”friskt” åldrande:
Stelhet i vävnader:
* Långsammare i rörelserna
Sjukdom:
Ledsjukdomar:
* Reumatiska sjukdomar
* Artros
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Normalt ”friskt” åldrande:
Reaktionsförmåga:
* Nervledningshastigheten minskar –
”marginellt”
* Erfarenhet kompenserar för nedgången
Sjukdom:
* Neuropati
* Vitsubstansskador / demenssjukdom
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Hjärnans funktion –
den i särklass viktigaste faktorn för olycksrisk
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge sjukhus
Hjärnfunktioner:
Direkta orsaker till att hjärnan blir påverkad
* Epilepsi
* Tumörer
* Stroke (infarkt / blödning)
* Skalltrauma
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge sjukhus
Incidens av stroke i Sverige
Incidens Apoplexi / 1000 inv.
16
14
12
Incidens Kvinnor
Incidens Män
10
8
6
4
2
0
15-44
45-54
55-64
65-74
75+
Åldersgrupp
Harmsen och Rundgren, 1989
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Stroke (slaganfall)
Är ofta generellt kärlsjuka
Får inte sällan synfältsbortfall
Har ofta nedsättningar i mentala funktioner
Förlamningarna ofta det minsta problemet
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge sjukhus
Hjärnfunktioner:
Direkta orsaker till att hjärnan blir påverkad
* Läkemedel
(vanligt bland äldre)
* Alkohol
(mindre vanligt bland äldre)
* Illegala droger (ovanligt bland äldre)
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge sjukhus
Förekomst och nivåer av olika typer av ”trafikfarliga” läkemedel
hos avlidna äldre förare (N=194, 1991-1995)
Toxic level
9
8
7
Above
therapeutic
level
5
Theraputic
level
4
3
2
Muscle
relax.
Anxiolytics
Hypnotics
Central
Analgetics
Anti
epileptics
Tricyclic
antidepr.
0
AntiHistamines
1
Neuroleptics
Antal
6
Below
therapeutic
level
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge sjukhus
Hjärnfunktioner:
Neurodegenerativa sjukdomar
Parkinsons sjukdom
MS (Multipel skleros)
Demenssjukdomar
Övriga
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge sjukhus
Demenssjukdomar:
Demens: (definition)
* Multipla kognitiva störningar, inkl. minne
* Interfererar signifikant med arbete eller sociala funktioner
* Konfusion skall inte föreligga
* Tillståndet skall inte vara av övergående natur
* Det skall finnas en orsak
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge sjukhus
Hjärnfunktioner:
Det finns ett 100-tal olika orsaker till demens
Alzheimers sjukdom
(ca 40-50%)
Vaskulär demens
(ca 20-30%)
Fronto-temporal degeneration
Övriga
(ca 10%)
(ca 10-15%)
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Prevalens
Prevalens
Förekomst (prevalens) av demenssjukdom i olika åldersgrupper
0,4
0,4
0,35
0,35
0,3
0,25
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,05
0,05
0
0
Preklin. prevalens
Prevalens
55-59 60-64
60-64 65-69
65-69 70-74
70-74 75-79
75-79 80-84
80-84 85-89
85-89 90-94
90-94
55-59
Åldersgrupp
Åldersgrupp
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Äldre förare:
a) > 50% av avlidna äldre förare har förändringar i hjärnan
som talar för demenssjukdom
b) Äldre förare med kollisionsolyckor har nedsättningar
i mentala funktioner som talar för tidig fas av
demenssjukdom
c) Äldre förare med minnesstörningar
kolliderar i simulatorförsök
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Normalt ”friskt” åldrande:
* Synförändringar
* Nervledningshastighet
* Stelhet i vävnader
Det finns således inga rationella skäl till
varför ålder skulle bidra till
att äldre blir farligare bilförare än andra !
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Att man blir äldre som förare kan vara
POSITIVT
ur trafiksäkerhetssynpunkt
Subgrupp med sjukdom som drabbar hjärnan
medförande en ökad olycksrisk och som
troligen förklarar en stor del av äldreolyckorna
mycket (?)
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Huddinge Universitetssjukhus
Åldrande med sjukdom som drabbar hjärnan:
120
100
Procent
80
60
40
20
0
1x
5x
10x
20x
Riskökning
Sjukdom med förekomsten 10% i befolkningen
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Institutet / Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Trafikmedicinskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet
TrMC –adress:
Trafikmedicinskt Centrum
S31 – Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
141 86 STOCKHOLM
Tel.: 08 - 5858 6400
Fax.: 08 - 5858 6490
E-mail: [email protected]
Web:
www.trmc.se
Download