Relestat eye drops, solution SmPC

advertisement
Läkemedelsverket 2015-03-25
PRODUKTRESUMÉ
1
LÄKEMEDLETS NAMN
Relestat, 0,5 mg/ml, ögondroppar, lösning.
2
KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
1 ml ögondroppslösning innehåller 0,5 mg epinastinhydroklorid. (motsvarande 0,436 mg epinastin.
Hjälpämne(n) med känd effekt: bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3
LÄKEMEDELSFORM
Ögondroppar, lösning.
Klar färglös steril lösning.
4
KLINISKA UPPGIFTER
4.1
Terapeutiska indikationer
Symtomatisk behandling av säsongsbunden allergisk konjunktivit.
4.2
Dosering och administreringssätt
Dosering
Rekommenderad dos för vuxna är en droppe i det berörda ögat (ögonen) två gånger dagligen under
den symtomgivande perioden.
Det finns ingen erfarenhet från kliniska studier av användning av Relestat i mer än 8 veckor.
Äldre
Relestat har inte studerats på äldre personer. Säkerhetsuppgifter efter marknadsföring från
tablettformuleringen av epinastinhydroklorid (upp till 20 mg en gång dagligen) tyder på att särskilda
säkerhetsanvisningar för äldre personer jämfört med vuxna patienter inte är nödvändiga. Dosjustering
anses därför ej vara nödvändig.
Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för barn ≥ 12 år har fastställts i kliniska studier. Relestat kan användas till
ungdomar (12 år och äldre) med samma dosering som för vuxna.
Relestats säkerhet och effekt för barn under 3 års ålder har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.
Det finns begränsade data för säkerhet för barn i åldern 3-12 år, se avsnitt 5.1.
Patienter med nedsatt leverfunktion
Läkemedelsverket 2015-03-25
Relestat har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Säkerhetsuppgifter efter
marknadsföring från tablettformuleringen av epinastinhydroklorid (upp till 20 mg en gång dagligen)
tyder på att förekomsten av biverkningar var större i denna grupp jämfört med vuxna patienter utan
nedsatt leverfunktion. Den dagliga dosen, en tablett epinastinhydroklorid 10 mg, är mer än 100-faldigt
högre än den dagliga dosen efter Relestat. Dessutom är metabolismen av epinastin hos människor
minimal (<10 %). Därför anses inte någon dosjustering vara nödvändig.
Patienter med nedsatt njurfunktion
Relestat har inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion. Säkerhetsuppgifter efter
marknadsföring från tablettformuleringen av epinastinhydroklorid (upp till 20 mg en gång dagligen)
tyder på att särskilda säkerhetsanvisningar för patienter med försämrad njurfunktion ej är nödvändiga.
Dosjustering anses därför ej vara nödvändig.
Administreringssätt
Relestat är endast avsett för topikal oftalmisk användning.
För att undvika kontaminering av ögat eller ögondropparna bör inte flaskans spets komma i kontakt
med någon yta.
Om mer än ett topikalt ögonläkemedel används, skall de olika läkemedlen administreras med minst 10
minuters mellanrum.
4.3
Kontraindikationer
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
4.4
Varningar och försiktighet
Relestat är endast avsedd för lokal okulär användning och inte för injektion eller oral användning.
Bensalkoniumklorid används ofta som konserveringsmedel i ögonprodukter, och har i sällsynta fall
rapporterats orsaka punktatkeratopati och/eller toxisk ulcerativ keratopati.
Bensalkoniumklorid kan absorberas av mjuka kontaktlinser och missfärga dem. Patienterna bör därför
instrueras att vid instillation av Relestat vänta 10-15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.
Relestat ska inte administreras när man bär kontaktlinser.
4.5
Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Inga interaktionsstudier har utförts.
Interaktioner med andra läkemedel förväntas inte hos människa, eftersom systemkoncentrationen av
epinastin är ytterst låg efter dosering i ögat. Dessutom utsöndras epinastin huvudsakligen i oförändrad
form hos människa, vilket tyder på låg metabolismnivå.
4.6
Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet
Data från ett begränsat antal (11) exponeringar vid graviditet tyder inte på att epinastin har några
negativa effekter på graviditeten eller på fostret/det nyfödda barnet. I nuläget finns inga relevanta
epidemiologiska data tillgängliga. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter
Läkemedelsverket 2015-03-25
avseende graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling (se avsnitt
5.3).
Förskrivning till gravida kvinnor ska ske med försiktighet.
Amning
Epinastin utsöndras i bröstmjölk hos råtta men det är inte känt om epinastin utsöndras i human
bröstmjölk. Då erfarenhet saknas bör försiktighet iakttas vid förskrivning till ammande mödrar.
Fertilitet
Adekvata data från användning av epinastin på fertiliteten hos människa saknas.
4.7
Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Baserat på den farmakodynamiska profilen, rapporterade biverkningar och specifika psykometriska
studier, har Relestat ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att framföra fordon och använda
maskiner.
Om övergående dimsyn inträffar vid instillation skall patienten vänta tills synen klarnar innan fordon
framförs eller maskiner används.
4.8
Biverkningar
I kliniska studier var den totala förekomsten av läkemedelsbiverkningar efter Relestat mindre än
10 %. Inga allvarliga biverkningar förekom. De flesta var begränsade till ögat och milda. Den
vanligaste biverkan var en brännande känsla i ögat (för det mesta lindrig). Alla övriga biverkningar
var ovanliga.
Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna enligt klassificering av organsystem i fallande
allvarlighetsgrad. Följande terminologi har använts för att klassificera förekomsten av biverkningar:
Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, <1/100), sällsynta
(≥ 1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från
tillgängliga data).
Följande läkemedelsbiverkningar rapporterades under kliniska försök med Relestat:
Centrala och perifera nervsystemet:
Mindre vanliga: huvudvärk
Ögon
Vanliga: sveda/ögonirritation
Mindre vanliga: konjunktival/okulär hyperemi, vätskande ögon, torra ögon, ögonklåda synstörning,
ökat tårflöde*, ögonsmärta*
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Mindre vanliga: astma, irritation i näsan, rinit
Magtarmkanalen
Mindre vanliga: dysgeusi
* Vid klinisk användning av Relestat efter marknadsintroduktion har ökat tårflöde och ögonsmärta
identifierats.
Läkemedelsverket 2015-03-25
Pediatrisk population
Biverkningarnas frekvens, typ och svårighetsgrad hos ungdomar ≥ 12 år förväntas vara desamma som
hos vuxna.
Begränsad erfarenhet finns för barn i åldern 3-12 år avseende biverkningsfrekvens, typ och
svårighetsgrad.
Rapporterade biverkningar med ögondroppar innehållande fosfat:
Förkalkning av hornhinnan i samband med användning av ögondroppar som innehåller fosfat har i
mycket sällsynta fall rapporterats hos ett antal patienter med signifikant skadade hornhinnor.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt
att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas
att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
4.9
Överdosering
Efter instillation av 0,3 % epinastinhydroklorid ögondroppar 3 gånger dagligen (motsvarar 9 gånger
den rekommenderade dagliga dosen) observerades reversibel mios utan påverkan på synskärpa eller
andra parametrar i ögat.
Flaskan om 5 ml Relestat innehåller 2,5 mg epinastinhydroklorid. En tablettformulering marknadsförs
med en daglig dos på upp till 20 mg epinastinhydroklorid, varför förgiftning efter oralt intag av den
topikala formen inte förväntas, även om hela flaskans innehålls sväljs.
Inga fall av överdosering har rapporterats.
5
FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
5.1
Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid ögonsjukdomar; avsvällande medel och antiallergika; övriga
antiallergika.
ATC-kod: S01G X10
Verkningsmekanism
Epinastin är en topiskt aktiv, direktverkande H1-receptorantagonist. Epinastin har hög
bindningsaffinitet för histamin-H1-receptorn och en 400 gånger lägre affinitet för histamin-H2receptorn. Epinastin har även affinitet för 1-, 2- och 5-HT2 –receptorn. Den har låg affinitet för
kolinerga, dopaminerga och en mängd andra receptorställen. Epinastin tränger inte genom blodhjärnbarriären och framkallar därför inte biverkningar i det centrala nervsystemet, dvs, den är ickesederande.
Farmakodynamisk effekt
Efter topikal ögonapplicering hos djur visade epinastin tecken på antihistaminaktivitet, en
modulerande effekt på ansamlingen av inflammatoriska celler och mastcellsstabiliserande aktivitet.
Läkemedelsverket 2015-03-25
I provokationsstudier med allergen hos människa kunde epinastin förbättra symtom i ögat efter
antigenstimulans av ögat. Effekten varade i minst 8 timmar.
Pediatrisk population
En 6-veckors, randomiserad, dubbelblind, vehikel-kontrollerad studie (2:1) med 96 friska barn utan
ögonsymtom i åldern 3-12 år visade att Relestat tolererades väl och det fanns inga tecken på
signifikanta skillnader i säkerhetsvariabler mellan grupperna. Behandlingsrelaterade biverkningar var
konjunktivala folliklar (6,3 % av patienterna som behandlades med antingen epinastin eller vehikel)
och konjunktival hyperemi (1,6 % av patienter behandlade med epinastin och ingen i vehikelgruppen).
Säkerhet och effekt hos patienter ≥ 12 år har fastställts i kliniska prövningar.
5.2
Farmakokinetiska egenskaper
Absorption
Efter administrering av en droppe Relestat i vardera ögat två gånger dagligen erhålls i genomsnitt en
maximal plasmakoncentration av 0,042 ng/ml efter cirka två timmar.
Distribution
Epinastin har en distributionsvolym på 417 liter och 64 % är bundet till plasmaproteiner.
Metabolism
Mindre än 10 % metaboliseras.
Eliminering
Clearance är 928 ml/min och elimineringshalveringstiden cirka 8 timmar.
Epinastin utsöndras huvudsakligen oförändrad via njurarna. Utsöndringen via njurarna sker
huvudsakligen via aktiv tubulär sekretion.
Prekliniska studier in vitro och in vivo visar att epinastin binder till melanin och ackumuleras i
pigmenterade ögonvävnader i kanin och apa. In vitro data tyder på att bindningen till melanin är
mättnadsbar och reversibel.
5.3
Prekliniska säkerhetsuppgifter
Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,
reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.
6
FARMACEUTISKA UPPGIFTER
6.1
Förteckning över hjälpämnen
Bensalkoniumklorid
Natriumedetat
Natriumklorid
Natriumdivätefosfatdihydrat
Natriumhydroxid/saltsyra (pH-justering)
Renat vatten.
Läkemedelsverket 2015-03-25
6.2
Inkompatibiliteter
Ej relevant.
6.3
Hållbarhet
2 år.
Bruten förpackning: 4 veckor.
6.4
Särskilda förvaringsanvisningar
Förvara flaskan i ytterkartongen för att skydda mot ljus.
Förvaras vid högst 25 oC.
6.5
Förpackningstyp och innehåll
10 ml flaska av polyeten med skruvlock av vit polystyren.
Fyllnadsvolymen är 5 ml.
6.6
Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering
Inga särskilda anvisningar
Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.
7
INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Irland
8
NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
17247
9
DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE
2002-10-18 / 2007-10-18
10
DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN
2015-03-25
Download