Folkhälsopolitiskt program 2015 -2020

advertisement
Förslag till ett reviderat
Folkhälsopolitiskt
program
2015 -
• Hälsa är en mänsklig rättighet
Visionen
År 2020 har
Skellefteå kommuns invånare
världens bästa hälsa
80.000 invånare år 2030
Framgångsfaktorer
• Många är delaktiga
• Populär skriften: lättläst, begriplig och konkret
• Folkhälsorådets tydliga uppdrag
att följa upp och prioritera
• Inriktningsdokument
•
- Vår stad blir attraktiv och hållbar att leva och bo i.
Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbart samhälle
• Ett socialt hållbart samhälle är
ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa
utan ojämlika skillnader
• Hälsa är en mänsklig rättighet
God folkhälsa
innebär att så många som möjligt
har bra hälsa och
att hälsan är jämlikt fördelad
mellan olika grupper i samhället
Ojämlikhet i hälsa
”Systematiska skillnader i hälsa,
som kan undvikas med förnuftigt handlande,
är helt enkelt orättfärdiga”
”Det är det vi avser med ojämlikhet eller
orättfärdighet i hälsa”
WHO Final report
Samverkan är en förutsättning
Målområden
1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomisk och social trygghet
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Gott skydd mot smittspridning
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av
överdrivet spelande
Förslag till ny handlingsplan
Vad
Hur
Tänkbara aktörer
Genom goda trafiklösningar i
Skellefteå klaras med bred marginal
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Ny E4dragning förbi
Skellefteå för att minska
luftföroreningar i centrum
Handlingsprogrammet för det
allergiförebyggande arbetet revideras
till 2015

Allergikommittén samordnar
och följer upp delmål minst
en gång varje mandatperiod
Kemikalier och säkerhet.

Analys av data på skadefall via
skadestatistik med ett
genusperspektiv.

Produktkontroller och säkra
leksaker
Skapa en handlingsplan för
det skadeförebyggande
arbetet
Skellefteå
kommun,
Trafikverket
privata
aktörer
Alla nämnder
och bolag
FoP Skellefteå/
Norsjö
BMN
Kommun
FoP Skellefteå/
Norsjö
Goda livsvillkor
Målområde 1, 2 och 3
1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället
Öka det aktiva
medborgarskapet i alla
åldrar och därmed minska
utanförskapet
Målområde 1
1. Få fler att känna sig delaktiga och
se möjligheter till inflytande i sin vardag
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
Alla invånare i Skellefteå kommun
har förutsättningar att leva ett
självständigt liv med ekonomisk och
social trygghet, bostad, utbildning,
arbete eller annan meningsfull
sysselsättning
Målområde 2
1. Alla ges möjlighet till en fullständig gymnasieexamen
utifrån egna förutsättningar.
2. Alla som vill ha en egen bostad ska ges möjlighet till det.
3. Alla har arbete eller annan meningsfull sysselsättning.
4. Alla har möjlighet att ha en aktiv och meningsfull fritid.
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
Vi har trygga och goda uppväxtvillkor för alla
barn och ungdomar.
Vi ger dem möjlighet att vara modiga,
nyfikna och kreativa så att de blir delaktiga
och trygga medborgare.
Vi skapar förutsättningar för att de vill
bosätta sig i Skellefteå som vuxna
Målområde 3
1. Ökad psykisk hälsa för barn och unga
2. Ökat fysisk hälsa för barn och unga
3. Ökad trygghet för barn och unga
Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor
Målområde 4 - 10
4. Ökad hälsa i arbetslivet
Alla ska kunna arbeta hela sitt
yrkesverksamma liv utan att
drabbas av fysisk och/eller
psykisk ohälsa relaterad till
arbetet.
Målområde 4
1. Öka kunskapen om hälsa i arbetslivet hos arbetsgivare
och medarbetare.
2. Entusiasmera och uppmuntra såväl arbetsgivare,
medarbetare och fackliga organisationer för ökad hälsa i arbetslivet.
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
Sunda inne-och utemiljöer, samt
säkra produkter och miljöer är
viktiga för folkhälsan.
Vi minskar på buller, radon, UVstrålning, luftföroreningar,
miljögifter och olyckor.
Skellefteå är en
ekologiskt hållbar kommun.
Målområde 5
1. Minska skador genom förebyggande åtgärder i riskmiljöer
2. Minska fallskador för äldre i Skellefteå med 30 % fram till 2020
med 2012 som basår
3. Lysa upp samhället energieffektivt för att skapa ökad trygghet, säkerhet,
framkomlighet samtidigt som de estetiska värdena förstärks.
4. Klara miljömålen renare luft och begränsad klimatpåverkan
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdens
arbetssätt ger befolkningen
förutsättningar för en god
hälsa
Målområde 6
1.
2.
3.
4.
Stödja en positiv hälsoutveckling hos barn och unga
Stödja en positiv hälsoutveckling hos vuxna
Använda hälsoorientering som strategi
Minska skillnaderna i självskattad hälsa mellan personer
med kort och lång utbildning.
7. Gott skydd mot smittspridning
Vi har en hög nivå mot
smittspridning. De framsteg som
redan gjorts för att minska
förekomsten av smittsamma
sjukdomar behålls.
Målområde 7 är inte reviderat
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
Vi har skapat förutsättningar för
bästa möjliga sexuella och
reproduktiva hälsa - på lika villkor
för hela befolkningen.
Alla människor har rätt till att
bestämma över sin egen kropp
och sexualitet.
Målområde 8
1. Ökad kunskap om sex och samlevnad i befolkningen
2. Minskat antal oönskade graviditeter
3. Minskad smittspridning av hiv samt
andra sexuellt överförbara infektioner
9. Ökad fysisk aktivitet
Skellefteå är en föregångare i Sverige,
som erbjuder alla sina
kommuninvånare de bästa
förutsättningarna för daglig fysisk
aktivitet, livet igenom.
Målområde 9
1. Öka andelen fysiskt aktiva kommuninvånare
som uppnår de nationella rekommendationerna
2. Minska den stillasittande-tiden bland kommuninvånarna
3. Cykel- och gångtrafiken ska öka och
de korta biltransporterna ska minska
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
I Skellefteå är det enkelt för
alla att ha goda och
hälsosamma matvanor som
bidrar till en hållbar utveckling
Målområde 10
1. Öka konsumtionen av frukt och grönsaker
2. Öka konsumtionen av nyckelhålsmärkt mat
3. Minska konsumtionen av exempelvis sötade drycker,
godis, glass, snacks, bakverk
4. Öka andelen inköp av ekologisk och närproducerad mat
Riskbruk, missbruk och beroende
målområde11
11. Minskat bruk av tobak och alkohol,
ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt
minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
Skellefteå kommun ska vara en trygg och
hälsosam plats att växa upp och leva i.
För att behålla detta och utveckla det
ytterligare är det viktigt att konsumtionen
av tobak, alkohol och skadeverkningar av
överdrivet spelande minskar och att all
användning av dopning och narkotika
upphör.
Målområde 11
1.
2.
3.
4.
All användning av narkotika och dopning skall upphöra
Konsumtion av alkohol och tobak skall inte förekomma under 18 år
Den totala konsumtionen av alkohol och tobak skall minska
Fritt från skadeverkningar av spelande både spel om pengar
och så kallade online spel
1. Ska Alkohol och drogpolitiska programmet integreras i folkhälsoprogrammet?
2. Ska mindre revideringar av folkhälspolitiska programmet
godkännas av folkhälsorådet?
Resultatet från Öppna Jämförelser 2014
presenteras den 15 december
Resultatet från Hälsa på lika villkor undersökningen
presenteras under våren 2015 av Urban Janlert
Download