människa och livsmiljö

advertisement
MÄNNISKA OCH LIVSMILJÖ
VISION
Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög
livskvalitet och njuter av Österlen!
Ambitionen är att visionen ska kunna omsättas i vardagen
och konkretiseras i olika verksamheter. I arbetet med att
utveckla och föra samhället framåt ska visionen fungera
som ledstjärna.
IDENTITET OCH VARUMÄRKE
Platsens identitet – bilden av Tomelilla kommun
Identiteten för en plats är inte konkret, och man kan
diskutera om en plats överhuvudtaget kan ha en identitet. Det är människor som befinner sig på eller besöker
platsen som bär dess identitet, genom de bilder de har av
platsen, vilket kan vara:
• En verklig bild - hur livet och verkligheten egentligen
är på platsen
• En förmedlad bild - den eller de bilder som förmedlas
och berättas om platsen
• En uppfattad bild - den bild som mottagarna uppfattar, alltså vad omvärlden tror och tycker
Varumärkesstrategi
En varumärkesstrategi är tänkt att förtydliga identitet och
styrkor. Identiteten och invånarnas inställning spelar en
viktig roll i utvecklingen och tillväxten av kommunen. En
plats attraktivitet är ett mått på människors intresse att
flytta till, turista på samt etablera och investera i företag på
platsen.
Nationella folkhälsomålet
För arbetet med det nationella folkhälsomålet har 11 områden formulerats (se ruta på nästa sida). I översiktsplanen
fokuserar vi på fem av dessa.
Målområde 1 – Delaktighet och inflytande i samhället
Målområde 2 – Ekonomiska och sociala
förutsättningar
Målområde 3 – Barn och ungas uppväxtvillkorinver
Målområde 5 – Miljöer och produkter
Målområde 9 – Fysisk aktivitet
6
MÄNNISKA OCH LIVSMILJÖ
KONSEKVENSBEDÖMNING
Nationella folkhälsomålets
11 målområden:
1. Delaktighet och inflytande
i samhället
2. Ekonomiska och sociala
förutsättningar
3. Barn och ungas
uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälsooch sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och
reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10.Matvanor och livsmedel
11.Tobak, alkohol, narkotika,
doping och spel
+
-
+
+
-
+
LÄS MER
Miljö
Levande landsbygd
Exploatering av högt
klassad jordbruksmark
Social
Delaktighet i samhället
Säkerställer fysiskt och
psykiskt förebyggande samt jämlikhet och
tillgänglighet
Om extern handel
etableras riskerar tillgängligheten till service
och dagligvaruhandel
minska
Ekonomisk
Långsiktig ekonomisk
stabilitet, pengarna
stannar inom kommunen då näringslivet
utvecklas
Stora initiala kostnader
för att uppnå delaktighet och tillgänglighet
för alla.
• Framtidens näringsliv, Tema PM
Näringslivsdialog.
• Näringslivsprogram för Skåne
• Rapport från Boverket
• Tillgänglighetsstrategi
7
MÄNNISKA OCH LIVSMILJÖ
STÄLLNINGSTAGANDE
DET HÄR VILL TOMELILLA KOMMUN
Folkhälsa
Näringsliv
• Översiktsplanen fokuserar på folk-
hälsomålområdena
- Delaktighet och inflytande i
samhället
- Ekonomiska och sociala förut
sättningar
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Miljö och produkter
- Fysisk aktivitet
• En näringslivsstrategi ska utformas för att identifiera framtida satsning-
ar och samarbete.
• En strategi för att förbättra folkhäl-
san i Tomelilla kommun ska tas fram.
• Befintliga industriområden som gränsar till centralorten ska där det är möjligt även tillåta handel.
• Vid all planering ska folkhälso perspektivet och barnperspektivet beaktas.
• Utveckla och skapa bättre samar-
bete mellan kommunen, handel och näringslivsorganisationer.
• På torg och andra allmänna mötes-
platser ska den offentliga miljön prioriteras utifrån folkhälso- och tillgänglighetsperspektiv.
Fritid, rekreation och turism
• Kommunen ska aktivt arbeta för att involvera och göra kommunens invånare delaktiga i den fysiska planeringen.
•
Detaljplanerade områden centralt ska utformas som mulitfunktionella kvarter, där boende och verksamheter som ej är av störande art får plats och kan växa.
• Områden ska utvecklas för fritid, rekreation och utepedagogisk verk-
samhet.
•
För en hållbar utveckling ska be-
byggelseutvecklingen och planeringen tillgodose människors rätt till gröna miljöer i sin närhet.
Tillgänglighet
• Översiktsplanen ska ge förutsätt-
ningar för tillgänglighet, använd-
barhet och delaktighet i samhälls-
planeringen för personer med olika funktionsnedsättningar.
• Tillgänglighetsperspektivet ska ingå i kommunens utveckling och plane-
ring av miljöer, verksamheter och information.
•
8
Kommunen ska arbeta för att tillgänglighet till och i offentliga lokaler och på allmän plats tillgodo-
ses för medborgare och besökare
Areella näringar
• Kommunen ska värna om möjlig heterna att bedriva ett hållbart, varierat och livskraftigt jord- och skogsbruk.
• Kommunen ska verka för möj ligheten till en lokal förädling.
•
Vid planläggning och bygglov av ny
bebyggelse på åkermark ska en konsekvensanalys göras om påver-
kan på jordbruket.
Download