Agil miniBITE

advertisement
Bruksanvisning
Agil och Agil Pro miniBTE (bakom-örat)
Tack!
Tack för att du har valt Oticon Agil. Vi hoppas att du kommer att få glädje av dina nya
hörapparater.
De är framtagna för att förstärka och överföra ljud till dina öron och därmed förbättra
din hörsel i de flesta ljudmiljöer. Din audionom har säkerställt att hörapparaterna är
inställda och anpassade till din hörsel. Vissa av hörapparatens funktioner kan vara
speciellt inställda för dig. På sidan 58 här bruksanvisningen har din audionom kryssat
för de funktioner som är relevanta för dig.
Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska kunna få
störst nytta av dina hörapparater. Om du har ytterligare frågor kring skötsel och hantering av dina hörapparater rekommenderar vi att du kontaktar din audionom.
Användarföreskrifter
Dessa hörapparater är avsedda för att förstärka och överföra ljud till dina öron och
därmed kompensera din hörselnedsättning. De passar för milda till grava hörselnedsättningar.
Viktigt!
Läs igenom hela broschyren innan du börjar använda dina hörapparater. Den innehåller
förklaringar och viktig information om användning och skötsel.
Innehållsförteckning
Översikt miniBTE med Corda2 (tunn ljudslang)
7
Översikt miniBTE med insats
9
Varningar11
Sätta PÅ hörapparaterna för första gången
15
Byta batteri
16
Sätta PÅ och Stänga AV
18
Vänster/höger markering
19
Sätta hörapparater med insats på plats
20
21
Sätta hörapparater med Corda2 på plats
Tryckknapp22
Program (tillval)
24
Volymkontroll (tillval)
26
Tyst läge (tillval)
27
Petsäkert batterifack (tillval)
28
Auto-telefon (tillval)
29
Daglig skötsel av dina hörapparater
31
Fortsätter på nästa sida
Om Corda2
33
34
Rengöring av hörapparater med Corda2
Hantering av Dome (avser Corda2)35
Byta Dome
36
37
Daglig skötsel av insatser (MicroMould) för Corda2
Rengöring av insatser
39
Undvik värme, fukt och kemikalier
42
Sju råd för att höra bättre
43
Vanliga problem samt lösningar
48
Tillbehör för trådlös kommunikation
50
Internationell garanti
51
Om mobiltelefoni
53
Teknisk information
55
Dina hörapparaters programinställningar
58
Översikt miniBTE med Corda2 (tunn ljudslang)
Mikrofonöppningar
Din insats:
Tunn ljudslang
Dome
MicroMould
Tryckknapp
Plus Dome
Ljudkanal
Corda2 Dome:
Small
Medium
Large
Stödvinge
Batteristorlek 312
7
Batterifack
viktigt
Öppna batterifacket helt så att luft kan cirkulera genom hörapparaten. Gör detta så
fort du inte ska använda apparaten på ett tag, t.ex. över natten.
8
Översikt miniBTE med insats
Slangfäste
Mikrofonöppningar
Plastslang
Tryckknapp
Ventilationskanal
Batteristorlek 312
Ljudkanal
Batterifack
Insats
9
viktigt
Öppna batterifacket helt så att luft kan cirkulera genom hörapparaten. Gör detta så
fort du inte ska använda apparaten på ett tag, t.ex. över natten.
10
Varningar
För att undvika risker bör du sätta dig in i denna varningstext och innehållet i bruksanvisningen innan du använder dina hörapparater.
Användning av hörapparater
• Hörapparater skall enbart användas om de ställts in och justerats av en audionom.
Felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.
• Låt aldrig andra personer att bära dina hörapparater eftersom ett felaktigt användande
kan leda till permanent hörselskada.
Kvävning
• Hörapparater, dess komponenter samt batterier är inga leksaker och skall förvaras
utom räckhåll för barn som kan svälja dessa delar och orsaka sig själva skada.
• Byt aldrig batteri eller justera hörapparaternas kontroller framför barn eller förståndshandikappade personer.
• Förvara batterier på en plats där inte små barn eller förståndshandikappade personer
kan nå dem.
• Batterier kan felaktigt uppfattas som tabletter. Därför skall du alltid kontrollera din
medicin innan du sväljer några piller.
11
• Stoppa aldrig in hörapparaterna eller batterierna i munnen, de är hala och kan sväljas
av misstag. Om ett batteri eller en hörapparat svalts ned, uppsök läkare omedelbart.
• De flesta hörapparater från Oticon kan levereras med petsäkert batterifack.
Detta rekommenderas om en hörapparat ska användas av ett barn eller en person med
kognitivt funktionshinder.
Batterianvändning
• Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av låg kvalitet
kan läcka och orsaka kroppsskada.
• Försök aldrig återuppladda dina batterier. De kan explodera och orsaka allvarlig skada.
• Gör dig aldrig av med batterier genom att bränna dem. Det finns en risk för att de kan
explodera och orsaka allvarlig skada.
Avbruten funktion i hörapparaterna
• Om hörapparaterna slutar att fungera kan det bero på att batteriet har tagit slut och
behöver bytas eller att högtalarenheten är blockerad av vax. Det är viktigt att du
beaktar detta och ser över dina hörapparater innan du ger dig ut i trafiken eller i
miljöer där det är viktigt att höra varnande ljud.
12
Aktiva implantat
• Iaktta försiktighet och följa samma riktlinje som tillverkare av pacemakers eller andra
implantat rekommenderar, vid användning med mobiltelefon.
• Om du har ett aktivt implantat se då till att du har minst 15 cm mellan dina hörapparater och ditt implantat och bär dem inte i bröstfickan. Om du har ett aktivt hjärnimplantat kontakta tillverkaren för att få information om eventuella risker.
• Den medföljande asken till hörapparaterna har en inbyggd magnet. Om du har ett
implantat, såsom pacemaker eller defibrillator, bör du inte bära asken nära bröstkorgen.
Explosionsrisk
• Processorn i din hörapparat alstrar inte tillräckligt med energi för att kunna orsaka
brand vid normal användning. Hörapparaten har inte testats enligt överensstämmelse
med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer. Vi rekommenderar att
du inte använder dina hörapparater i miljöer där explosionsrisk föreligger.
13
Röntgen, datortomografi och elektroterapi
• Använd inte dina hörapparater vid exempelvis röntgen, datortomografi, elektroterapi
eller medicinska ingrepp, eftersom hörapparaterna kan skadas av denna typ av
utrustning.
Eventuella biverkningar
• En hörapparat kan orsaka ökad vaxproduktion.
• Det annars icke allerigframkallande materialet kan i undantagsfall orsaka hudirritation.
Kontakta en läkare vid eventuella problem.
Störningar
• Dina hörapparater har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste
internationella normerna. Trots detta kan störningar uppstå mellan hörapparaten och
andra enheter som t.ex. vissa mobiltelefoner, andra personers elektroniska utrustning
eller larmsystem i butiker. Om detta inträffar, öka avståndet mellan dina hörapparater
och den störande enheten.
14
Sätta PÅ hörapparaterna för första gången
Hörapparater har avancerad teknologi som kräver speciella batterier. Du startar dina
hörapparater genom att placera ett batteri i respektive batterifack och stänga det.
När du gjort detta kommer en kort musikslinga att höras. Detta ljud indikerar att hörapparaterna är på och fungerar som de ska. Om hörapparater hålls i handen när de satts på
kan ett tjutande ljud höras vilket avtar så fort du placerar dem bakom örat.
15
Byta batteri
Under rubriken översikt i bruksanvisningen kan du se vilken
batteristorlek som gäller för dina hörapparater.
Ett förbrukat batteri bör bytas snarast och kastas på ett
miljövänligt sätt.
När batteriet håller på att ta slut hörs två korta pipsignaler.
Detta är en indikation på att du behöver byta batteri. De två
pipsignalerna fortsätter tills batterierna tar helt slut då fyra
korta pipsigner hörs, då hörapparaterna stängs av.
16
Instruktion för batteribyte:
• Öppna batterifacket med din nagel och ta bort det gamla batteriet.
• Avlägsna klisterlappen på +sidan på det nya batteriet.
• Sätt in batteriet så att dess +markering ligger mot +markeringen i batterifacket.
• Stäng batterifacket. Om det går trögt så kanske du har satt batteriet fel.
Fett och fukt på batteriet bör torkas av innan insättning.
När batteriet är bytt kan det ta någon minut innan det
når full effekt.
För att underlätta hanteringen av batteriet kan du
använda magneten som finns i änden av verktyget.
17
Verktyg
Sätta PÅ och Stänga AV
Du startar en hörapparat genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det.
När du gjort det kommer hörapparaten spela en kort musikslinga. Detta indikerar att
hörapparaten är på och fungerar.
Du stänger av hörapparaterna genom att försiktigt öppna batterifacket tills du känner
ett klick.
Se till att dina hörapparater är avstängda när du inte använder
dem. Det gör att batteriet räcker längre.
Viktigt!
När du inte använder dina
hörapparater bör du öppna
battrifacket så att luft kan
cirkulera.
På
AV
klick
18
klick
Vänster/höger markering
Hörapparater är individuellt anpassade för varje öra. Det betyder att om du har två
hörapparater, är hörapparaterna med största sannolikhet olika programmerade.
Därför är det viktigt att kunna skilja på vänster och höger hörapparat.
Det finns en färgmarkering på respektive hörapparat som gör det lättare att skilja
på höger respektive vänster hörapparat och vilket håll som är uppåt uppåt.
Blå färgmarkering är vänster hörapparat.
Röd färgmarkering är höger hörapparat.
19
Sätta hörapparater med insats på plats
1. Placera insatsens spets i hörselgången. Vrid försiktigt
medan du ser till att den översta delen av insatsen (A)
skjuts in bakom och under vecket (B) i ditt öra.
1
B A
2. Dra försiktigt i ytterörat och tryck in insatsen i
hörselgången.
3. När insatsen sitter rätt i örat lyfter du hörapparatens nedersta del och låter den glida upp över
och ned bakom örat.
2
3
20
Sätta hörapparater med Corda2 på plats
Dome
Det krävs övning för att placera hörapparater med Corda2
korrekt:
1
1. Sätt den ena hörapparaten bakom örat.
2. Håll i den böjda delen av slangen med tummen och pekfingret.
Domen ska vara riktad mot hörselgångens öppning. Tryck
försiktigt in domen i hörselgången tills ljudslangen sitter tätt
intill huvudet.
2
3. Med hjälp av ditt pekfinger viker du in stödvingen i ytterörats
concha. Använd en spegel. Om ljudslangen sticker ut från örat,
så har inte domen placerats rätt i hörselgången. Om vingen
synligt sticker ut från örat, så är den inte rätt placerad. Drag i
ljudslangens böjda del för att ta bort hörapparaten från örat.
3
Concha
21
Tryckknapp
Din hörapparat har en tryckknapp.
Om du använder en hörapparat, kan tryckknappen användas för att ändra mellan olika
lyssningsprogram.
Om du använder två hörapparater, kan tryckknappen på den ena hörapparaten programmeras så att den styr båda hörapparaternas volym och lyssningsprogram.
Genom att hålla in tryckknappen i tre sekunder kan du aktivera "tyst läge" (mute). Tryck
en gång till för att avaktivera "tyst läge".
Tryck
22
Hörapparaternas tryckknapp kan programmeras med en av dessa 3 funktioner.
VÄ
HÖ
Programväljare: Tryck ca 1 sek för att byta program.
Volymkontroll:
(Detta gäller endast om du har två hörapparater!)
Tryck ca 1 sek för att ändra volym.
Både volymkontroll och programväljare:
(Detta gäller endast om du har två hörapparater!)
Tryck ca 1 sek för att justera volymen och ca 2 sek för att byta
program.
Funktionerna ovan programmeras av din audionom!
23
Program (tillval)
Dina hörapparater kan programmeras med upp till 4 olika program.
Dina hörapparater kommer att pipa när du växlar mellan de olika programmen. Antal pip
indikerar vilket program du lyssnar till. Hörapparaten startar alltid i program 1.




Du hör en signal när du växlar till program 1
Du hör två signaler när du växlar till program 2
Du hör tre signaler när du växlar till program 3
Du hör fyra signaler när du växlar till program 4
24
Tryck på tryckknappen för att förflytta dig framåt i programcykeln, t.ex. från P1-P2.
Om du använder två hörapparater:
HÖGER hörapparat förflyttar sig framåt i programcykeln, t.ex. P1-P2.
VÄNSTER hörapparat förflyttar sig bakåt i programcykeln, t.ex. P2-P1.
Se dina hörapparaters programbeskrivning på sista sidan i bruksanvisningen.
25
Volymkontroll (tillval)
Volymkontrollen kan enbart aktiveras om du använder två hörapparater. Med volymkontrollen kan du finjustera volymen i olika lyssningssituationer.
När du trycker ned tryckknappen på ena hörapparaten, kommer volymen justeras i båda
hörapparaterna samtidigt.
För att höja volymen, tryck kort på tryckknappen på HÖGER hörapparat.
För att sänka volymen, tryck kort på tryckknappen på VÄNSTER hörapparat.
När hörapparaterna sätts på börjar de på en förinställd volym. När du justerar volymen
och når normal nivå, indikeras detta med två korta pipsignaler.
26
Tyst läge (tillval)
Du kan aktivera “tyst läge” om du vill använda dina hörapparater utan förstärkning.
Om din hörapparat har en tryckknapp, tryck in den i minst 3
sekunder för att aktivera tyst läge. Tryck in knappen en
gång till för att avaktivera tyst läge.
Tryck i
3 sek
viktig information
Använd inte funktionen tyst läge för att stänga av hörapparaten eftersom hörapparaten även i detta läge drar batteri.
27
Petsäkert batterifack (tillval)
Detta rekommenderas om hörapparater ska användas av ett litet barn eller av en
förståndshandikappad person.
Använd verktyget för att låsa upp batterifacket genom att sätta in det i springan på
botten av hörapparaten och tryck på batterifacket för att öppna det.
Med petsäkert batterifack ska luckan öppnas med ett verktyg. Använd en liten skruvmejsel som du skjuter in i öppningen i luckans sida. Vicka sedan skruvmejseln för att
öppna luckan.
28
Auto-telefon (tillval)
Hörapparaten kan vara utrustad med funktionen Auto-telefon. Detta innebär att
hörapparaterna automatiskt kopplar över till ett telefonprogram när telefonluren är
nära. Du kommer att höra ett antal pipsignaler när telefonprogrammet aktiveras. När
samtalet avslutas återgår hörapparaten automatiskt till det program som använts innan.
För att Auto-telefon ska fungera måste en magnet vara
fastmonterad på telefonluren. Se separat instruktion,
som du kan få hos din audionom.
29
VARNING
När du använder en magnet till Auto-telefon:
• Se till att förvara magneten oåtkomlig för barn och husdjur. Om magneten svalts
ned, uppsök läkare omedelbart.
• Vid användning av aktiva implantat, förvara inte magneten i bröstfickan och se till
att den är placerad minst 30 cm från implantatet. Tänk även på att ha telefonen på
den motsatta sidan av implantatet.
30
Daglig skötsel av dina hörapparater
I din hörselgång produceras vax som kan täppa till ljud- och ventilationskanalen i
insatsen. Följ nedanstående riktlinjer för att undvika försämring av hörapparatprestanda
på grund av vaxansamlingar.
När du ska sköta dina hörapparater bör du hålla dig över något mjukt så att de inte skadas
om du skulle råka tappa dem.
Varje kväll:
• Se till att det inte finns vax i någon av insatsernas öppningar, eftersom vaxet kan
försämra ljudet från hörapparaterna.
• Öppna batterifacket så att ev. fukt kan avdunsta när du inte använder hörapparaterna.
31
Rengöring av hörapparaterna
Vi rekommenderar att du använder avsett verktyg vid rengöring av dina hörapparater.
Verktyg
Ögla
Hölje
Magnet
Borste
Handtag
Vektygets borste och ögla används för att rengöra insatserna från vax.
VIKTIGT
Hörapparaterna får aldrig tvättas eller läggas i vatten eller andra vätskor.
32
Om Corda2
Corda2 är en tunn ljudslang som monteras på hörapparaternas
ljudutgång. Läs mer om skötsel i det följande avsnittet.
1
Byta Corda2
1. Dra försiktigt loss ljudslangen från hörapparaten.
2. Tryck fast den nya ljudslangen på hörapparaten.
2
3. Korrekt monterad!
3
33
Rengöring av hörapparater med Corda2
Borttagning av öronvax från slangen:
• Ta loss ljudslangen från hörapparaten.
• Drag rengöringsverktyget igenom hela ljudslangen.
• Ta bort verktyget och tryck fast ljudslangen på hörapparaten.
1
2
3
34
4
Hantering av Dome (avser Corda2)
Domer ska inte rengöras. Byt till en nya Domer vid behov.
Vi rekommenderar dig att byta Domer minst en gång i månaden eller enligt din audioms
instruktioner.
35
Byta Dome
En Dom är lätt att byta. Håll i den nedre delen av Domen som bilden visar och dra loss
den. Sätt fast den nya Domen på ljudslangen och försäkra dig om att den sitter fast.
1
2
3
Viktig information
Domen är tillverkad i ett mjukt gummimaterial som är medicinskt godkänt. Den
orsakar ingen skada om den skulle råka lossna i hörselgången. Kontakta hörselvården
om Domen mot förmodan har lossnat i hörselgången. Sätt inte in ljudslangen i örat
förrän Domen är uttagen från hörselgången. Är du tveksam, kontakta din audionom.
36
Daglig skötsel av insatser (MicroMould) för Corda2
Insatser ska rengöras regelbundet:
• Ventilationsöppningen rengörs med vertygets borste genom att skuta in den och vrida
försiktigt.
Byt ut borsten, vid behov, genom att dra ut den gamla och sätta in en ny i handtaget.
Fråga din audionom var du kan köpa nya borstar.
37
Viktigt angående skötsel
• Använd endast (reserv)delar som är avsedda för hörapparater från Oticon.
• Rengöringsverktyget ska endast användas för att rengöra ljudslangen när den är
borttagen från hörapparaten och inte sitter på örat.
• Domen måste monteras korrekt på ljudslangen, enligt instruktionen, innan trycks in
i örat. Annars finns risk för att skada örat.
• Om Domen är felplacerad och faller av i hörselgången: ta kontakt med din audionom
eller öronläkare.
• Använd aldrig ljudslangen utan tillhörande Dome.
• Rätt skötsel och underhåll förlänger användningstiden och säkerställer prestandan.
Rengör ljudslangen regelbundet.
• Låna aldrig ut dina hörapparater eller dess delar till någon annan.
• Se till att du är ren om händerna vid hanteringen av hörapparat och dess delar.
38
Rengöring av insatser
• Rengör ljudkanalen från allt vax kring ljudutgången med
borsten. Intorkade vaxrester kan avlägsnas med verktygets
ögla.
• Rengör ventilationsöppningen genom att pressa in
borsten genom hålet samtidigt som du vrider något
på borsten.
Använd rengöringsduken för att göra rent ytan på insatsen.
Byt ut borsten, vid behov, genom att dra ut den gamla och
sätta in en ny i handtaget. Fråga din audionom var du kan
köpa nya borstar.
39
Tvätta insatserna
Insatser bör rengöras regelbundet:
• Dra ut ljudslangen och insatsen ur slangfästet.
Se bilden. Ta ett stadigt grepp om slangfästet när
slangen dras ut. Annars kan hörapparaten skadas.
• Tvätta insatsen i ljummet vatten med ett milt
rengöringsmedel (handdiskmedel). Använd inte
starka rengöringsmedel.
• Skölj av insatsen med vatten.
• Torka av insatsen med en handduk.
• Vattendroppar inne i insatsen eller slangen ska man
blåsa ut. Det finns blåsbollar att köpa som är speciellt
gjorda för detta.
40
✓
✗
• Försäkra dig om att insats och slang är helt torra innan du sätter tillbaka dem på
hörapparaterna. Se till att vänster insats fogas samman med hörapparaten märkt
vänster och vice versa.
Byte av ljudslang till insatsen
Slangen mellan insatsen och hörapparaten bör bytas när den börjar gulna eller blir stel.
Fråga din audionom om du tycker att det verkar svårt.
41
Undvik värme, fukt och kemikalier
Dina hörapparater får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad
bil som står i solen. Du kan ­heller inte torka hörapparaterna i en mikrovågsugn eller vanlig
ugn. Utsätt inte dina hörapparater för hög fuktighet, utan ta av dig dem när du badar
bastu eller duschar, och skydda dem från regn.
Om dina hörapparater har blivit utsatta för fukt så kan det påverka hörapparaternas
prestanda. Torka av batteriet om det har blivit utsatt för väta. För att undvika fukt kan
du använda torrtabletter, som dessutom kan förlänga livslängden på dina hörapparater.
Rådgör med din audionom.
Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada
dina hörapparater. Du ska alltid ta av dig hörapparaterna innan du använder sådana
produkter och se till att de hunnit torka innan du sätter på dig dina hörapparater. Om
du använder hudlotion, se till att du är torr om händerna då du sätter hörapparaterna
på plats.
42
Sju råd för att höra bättre
Det tar tid att anpassa sig till nya hörapparater. Hur lång tid denna tillvänjning tar varierar
från person till person. Det beror bland annat på om du har haft hörapparater tidigare
och din hörsel.
Sju råd för bättre hörsel
1. I lugn och ro hemma
Vänj dig vid alla nya ljud. Lyssna på ljuden, även bakgrundsljuden och försök känna igen
dem. En del ljud låter annorlunda än vad du är van vid. Så småningom kommer du att
vänja dig vid ljuden – om inte – kontakta din audionom.
Om du blir trött av hörapparaterna så stäng av dem en stund och ta en paus. Successivt
kommer du att kunna använda hörapparaterna längre stunder för att slutligen kunna
använda dem under en hel dag utan att bli trött.
43
2. Samtal med en person
Sätt dig tillsammans med någon i ett tyst rum. Sitt vända mot varandra så att du tydligt
kan se den andra personens ansiktsuttryck. Du kanske upplever att talet låter annorlunda
till en början,men du vänjer dig snart vid det och talet upplevs då tydligare.
3. Lyssna på radio eller TV
Be en person med normal hörsel att ställa in ljudet på TV:n eller radion till en för honom
eller henne behaglig nivå. Börja med att lyssna till en nyhetsuppläsare eftersom de ofta
talar tydligt. Försök sedan med andra TV program.
Om du har problem att höra vad som sägs vid TV- eller radiolyssnande, fråga din audionom om information kring Oticon ConnectLine TV-adapter eller andra tillgängliga
tillbehör.
44
4. Samtal i grupp
När man samtalar i grupp kan det ofta vara mycket bakgrundsljud som stör. Koncentrera
dig på den som talar. Be den som talar att upprepa sig om det är något du inte har
uppfattat.
5. Användning av telefon
När du talar i telefon med hörapparaterna insatta bör du vinkla
telefonluren uppåt med dess högtalare riktad mot hörapparatens
mikrofon, för att undvika återkoppling (tjut). Glöm inte att tala in i
telefonlurens mikrofon.
Om du har problem att höra vad som sägs vid samtal på
hemtelefonen, fråga din audionom om information kring Oticon
ConnectLine telefonadapter eller andra tillgängliga tillbehör.
45
6. Trådlösa telefoner och mobiltelefoner
Dina hörapparater är utformade för att möta de stränga IEC-kraven. Dock är inte alla
mobiltelefoner kompatibla med hörapparater. Störnivån kan variera från mobiltelefon till
mobiltelefon.
Om du har problem att höra vad som sägs vid samtal med mobiltelefonen, fråga din
audionom om information kring Oticon ConnectLine Streamer eller andra tillgängliga
tillbehör.
46
7. Använd dina hörapparater hela dagen
Det bästa sättet att öva upp en bättre hörsel är genom mycket övning, tills du utan
besvär kan ha dina hörapparater hela dagen. Om du bara använder dina hörapparater
ibland är det stor risk för att du aldrig kommer dra nytta av dem.
Hörapparaterna kan inte återställa din hörsel. De kan inte heller förebygga eller förbättra
en hörselnedsättning. Det de kan göra, är att hjälpa dig använda den hörsel du har kvar
så bra som möjligt. Om du har två hörapparater, använd båda hörapparaterna så mycket
som möjligt.
47
Vanliga problem samt lösningar
Problem
Möjlig orsak
Inget ljud
Batteriet slut
Igensatt ljudkanal
Igensatt ljudkanal
Tillfälligt eller
svagt ljud
Igensatt ljudkanal
Igensatt ljudkanal
Fukt
Batteriet slut
Pipande
ljud
Hörapparaten är felplacerad i hörselgången
Vax i hörselgången
Om inte något av ovanstående förslag till lösning inte hjälper, fråga din audionom.
48
Lösning
Byt batteri
s. 16
Rengör corda
s. 33
Rengör insatsen
s. 39
Rengör corda
s. 33
Rengör insatsen
s. 39
Rengör batteriet och hörapparaten med en torr trasa
s. 42
Byt batteri
s. 16
Sätt in hörapparaten igen
s. 20
2
2
Låt en läkare undersöka örat
49
Tillbehör för trådlös kommunikation
Oticon ConnectLine
Det finns tillbehör till dina hörapparater som gör det enklare att kommunicera. ConnectLine är ett system som trådlöst skickar information till dina hörapparater. Du kan ta emot
ljud från t.ex. mobil, TV, hemelefon, musikspelare eller dator. Det finns också en diskret
extern mikrofon som fästes på den man vill samtala med. Ljudet överförs trådlöst direkt
till dina hörapparater så att de blir som ett trådlöst headset.
För en mer detaljerad beskrivning av hörsystemet ConnectLine, fråga din audionom eller
besök www.oticon.se.
50
Internationell garanti
Oticons hörapparater har en begränsad garanti som gäller i 12 månader från det datum
då hörapparaterna levererats. Denna begränsade garanti innefattar fabrikationsfel och
materiella defekter på hörapparaterna, men ej tillbehör som t.ex. batterier, plastslang,
vaxfilter, insats etc.
Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser,
reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra
eller om hörapparaterna har utsatts för korrosiv miljö, täcks detta ej av garantin och
garantin upphör då att gälla.
Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell
lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörcentral kan ha en garanti som sträcker
sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörcentral för mer information.
Service
Kontakta din hörselklinik vid behov. De kan hjälpa dig med mindre problem och
justeringar.
51
Oticon Garantibevis
Köpare:
Audionom:
Klinikens adress:
Klinikens telefonnummer:
Inköpsdatum:
Garantiperiod:Månad:
Modell VÄ:
Serienr:
Modell HÖ:
Serienr:
Batteristorlek: 312
52
Om mobiltelefoni
Vissa hörapparatanvändare har upplevt brummande ljud i sina hörapparater när en mobiltelefon används. Detta tyder på att mobiltelefonen och hörapparaterna ej är kompatibla.
I enighet med ANSI C63.19 standarden (ANSI C63.19-2006 American National Standard
Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices
and Hearing Aids), kan kompabiliteten mellan en viss typ av hörapparat och mobiltelefonen uppskattas genom att addera rankingen för hörapparatens immunitet med rankingen för mobiltelefonens emissioner. Om en hörapparats ranking är 2 (M2) och mobiltelefonens ranking är 3 (M3) så kommer detta att resultera i ett kombinerat resultat på 5. Ett
kombinerat resultat motsvarande 5 ger tillräcklig immunitet för ”normal användning”,
ett resultat på 6 eller bättre indikerar “utmärkt funktion”.
Immuniteten för den här hörapparaten är minst M2. Mätmetoden som används för att få
fram rankingen är baserad på bästa tänkbara information men kan inte garantera att alla
användare kommer att vara nöjda.
53
Viktigt!
Det kan variera hur hörapparater fungerar med olika mobiltelefoner. Prova dina nya
hörapparater tillsammans med din mobiltelefon så att du vet hur de fungerar ihop.
Om du köper en ny mobiltelefon, säkerställ då att den fungerar med dina hörapparater
före köp. Om du behöver ytterligare vägledning, kontakta din mobiltelefonleverantör
för information om trådlös kommunikation mellan mobiltelefoner och hörapparater.
54
Teknisk information
Dessa hörapparater innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv
överföring som arbetar på 3.84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är
< -42 dBμA/m @ 10m.
Störningsvärdena från radiosystemet ligger långt under internationella gränsvärden
för mänsklig exponering. Som en jämförelse så är strålningen från hörapparaten lägre
än den oönskade strålning som avges från exempelvis hallogenlampor, datorskärmar,
diskmaskiner etc. Hörapparaterna överensstämmer med internationella standarder
gällande elektromagnetisk kompabilitet.
På grund av ett begränsat utrymme på hörapparaterna så återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.
55
Hörapparaten innehåller en modul där:
FCC ID: U28EBBTE01
IC: 1350B-EBBTE01
Utrustningen överensstämmer med Sektion 15 i FCC regel-verket samt RSS-210
of Industry Canada.
Funktionen har följande två förbehåll:
1. denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.
2. denna utrustning kan störas av yttre interferens, inklusive interferens
som kan orsaka oönskar funktion.
Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som ej uttryckligen godkänts
av Oticon kan upphäva FCC’s auktorisation att använda utrustningen.
56
Härmed deklarerar Oticon att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga
kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EC. Deklaration
gällande överensstämmelse finns att tillgå från:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK–2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com
0543 0682
Avfall från all elektronisk
utrustning ska hanteras
enligt lokala föreskrifter.
N1175
57
Dina hörapparaters programinställningar
Hörapparater
Höger
Vänster
Ja
Nej
Volymkontroll
Ja
Nej
Ja
Nej
Programbyte
Ja
Nej
Ja
Nej
Tyst läge
Ja
Nej
Indikeringar för volymkontroll
På
Av
Pip vid min-/maxvolym
På
Av
På
Av
Klick vid ljudjustering
På
Av
På
Av
Pip vid Normal volym
På
Av
På
Av
Indikeringar för batteri
På
Av
Varning för svagt batteri
58
Beskrivning av program
Program
Nr.
1
2
3
4
59
120871SE /02.12
120871SE /02.12
People First
Att ge människor kraft att
kommunicera och leva aktivt
Download