Pedagogisk planering – förslag till mall

advertisement
Lokal Pedagogisk planering
Europas grönaste stad
Ämne
Religion
Lammhult skola
Arbetsområde Hinduism och buddhism
Årskurs 9
Beräknad tidsåtgång Cirka fem veckor
Inledning – syfte
Eleven ska tillgodogöra sig en grundläggande förståelse för den
mångfald som finns inom den religiösa traditionen.
Eleven ska utveckla sin förmåga att bli uppmärksam på hur människor
inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker sin religion på
olika sätt.
Mål från Lgr11:
 Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över de centrala
tankegångarna och huvuddragen i världsreligionernas historia.
 Eleven ska utveckla sin förmåga att se en sammanhängande bild
av centrala trosföreställningar, världsbilder och moraluppfattningar
inom världsreligionerna.
 Eleven ska utveckla sin förmåga att se relationen mellan samhälle
och religion i vår egen tid och genom historian, samt konflikter och
samförstånd i värdefrågor
Konkreta mål för eleverna
Du kommer att utveckla din förmåga att ta ställning och reflektera över:
 Hinduismens utbredning, symboler och viktigast skrifter.
 De olika kasterna, karma och själavandringen
 De viktigaste gudarna, tempel och andra heliga platser
 Hur en hindu ska leva, slutmålet och de olika vägarna dit
 Hur buddhismen liknar eller skiljer sig från hinduismen.
Undervisning
 Under lektionerna kommer vi till att förklara och läsa om de olika
begreppen inom religionen samt diskutera dessa begrepp.
 Vi kommer att se film om religionen och olika heliga platser.
 Du kommer att få kunskap om symboler och hur en hindu lever.
 Du kommer att få vissa hemuppgifter.
Bedömning
Följande kommer att bedömas:
 Din förmåga att reflektera och diskutera frågor som rör ämnet
under samtliga lektioner.
 Din förmåga att skriftligt redovisa dina kunskaper i ämnet.
Betyg E
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen.
Du kan formulera enkla ställningstagande, beskriva och ge exempel olika
företeelser inom religionen.
Betyg C
Du har goda kunskaper om hinduismen.
Du kan förklara företeelser och koppla ihop dem till en enhet.
Du förklarar och visar på samband mellan hinduism och egen religion.
Betyg E
Du har goda och väl underbyggda kunskaper om hinduismen och vissa
likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism.
Du förklarar och visar på generella drag som gäller religioner och vilken
påverkan de har på samhället och hur det visar sig i praktiken.
Download