ladda ner

advertisement
Projekttitel:
Kan ATRA påskynda differentiering av stamceller vid KML?
Bakgrund:
Vid myeloisk leukemi delar sig myeloiska celler (mer eller mindre omogna monocyter eller
granulocyter) okontrollerat och ansamlas i benmärg, blod och andra organ. De två
huvudvarianterna av myeloisk leukemi kallas akut myeloisk leukemi (AML), som
kännetecknas av en snabb tillväxt av omogna myeloiska celler, och kronisk myeloisk leukemi
(KML), som har ett långsammare förlopp.
Vid KML ger en genförändring i omogna granulocyter upphov till ett ständigt påslaget
tyrosinkinas, vilket aktiverar cellernas tillväxt. Den specifika tyrosinkinas-hämmaren imatinib
hämmar tillväxt av KML-celler, och har revolutionerat behandlingen vid KML. Om
behandlingen avbryts återkommer dock sjukdomen, vilket sannolikt beror på ett fåtal omogna
KML-celler är okänsliga för imatinib.
Frågeställning:
ATRA har visat sig kunna påverka utmognad av granulocytprekursorer till normala
granulocyter och i detta projekt avser vi klargöra hurvida ATRA kan bidra till utmognad av
KML-celler och därmed öka deras känslighet för imatinib. Detta skulle kunna utgöra basen
för kliniska prövningar av kombinationsbehandling med ATRA och imatinib, med avsikt att
uppnå fullständig elimination av maligna celler, och därmed varaktig bot vid denna sjukdom.
Genomförande:
I studien kommer stamceller att FACS-sorteras från blodprover från KML-patienter. Dessa
celler odlas sedan i närvaro eller frånvaro av ATRA och imatinib. Vid olika tidpunkter
undersöks cellernas proliferation, differentieringsgrad och förmåga att bilda kolonier.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards