Microsoft PowerPoint - F\366rel\344sning Mun H - Mun-H

Odontologiskt omhändertagande av
immunosupprimerade patienter
Hematologiska maligniteter
Organtransplantationer
Infektion
Immunsystemet
Ospecifika försvaret Specifika försvaret
• Utifrån och eget
• Neutrofiler
• Makrofager
• Eget
(opportunistiska
infektioner)
• CD34+ T lymfocyter
Immunosuppression:
patologisk
farmakologisk
Patologisk immunosuppression
Blodsjukdomar t ex:
leukemi
lymfom
myelom
aplastisk anemi
Immunbristsjukdomar t ex:
Human Immunodefiency Virus (HIV)
hypogammaglobulinemi
IgA-brist
Severe Combined Immunodeficiency Disease
(SCID)
Farmakologisk immunosuppression:
Cortison t ex
Prednisolon, Betapred, Deltison
Cytostatika t ex
Metotrexat, 5-fluorouracil, Alkeran, Sendoxan, Cytosaar
Rejektionsförhindrande farmaka
Sandimmun, Imurel, CellCept, Prograf
Hematologiska maligniteter
Hematologiska maligniteter
• AML akut myeloisk leukemi 350
Hematologiska maligniteter
• AML akut myeloisk leukemi 350
• ALL akut lymfatisk leukemi 100
Hematologiska maligniteter
• AML akut myeloisk leukemi 350
• ALL akut lymfatisk leukemi 100
• KML kronisk myeloisk leukemi 80
Hematologiska maligniteter
•
•
•
•
AML akut myeloisk leukemi 350
ALL akut lymfatisk leukemi 100
KML kronisk myeloisk leukemi 80
KLL kronisk lymfatisk leukemi 400
Hematologiska maligniteter
•
•
•
•
•
AML akut myeloisk leukemi 350
ALL akut lymfatisk leukemi 100
KML kronisk myeloisk leukemi 80
KLL kronisk lymfatisk leukemi 400
Lymfom 2000
Hematologiska maligniteter
•
•
•
•
•
•
AML akut myeloisk leukemi 350
ALL akut lymfatisk leukemi 100
KML kronisk myeloisk leukemi 80
KLL kronisk lymfatisk leukemi 400
Lymfom 2000
Myelom 500
Hematologiska maligniteter
•
•
•
•
•
•
•
AML akut myeloisk leukemi 350
ALL akut lymfatisk leukemi 100
KML kronisk myeloisk leukemi 80
KLL kronisk lymfatisk leukemi 400
Lymfom 2000
Myelom 500
Aplastisk anemi < 100
Behandling
• Cellgifter
• Stamcellstransplantation ( allogen
och autolog)
• Immunologisk behandling
Orala symptom vid leukemi
•
•
•
•
Gingivit
Leukemiska infiltrat
Peteckier
Blödningar
Transplantationer
• Njure 1906, 1962
350
– diabetes, glomerulonefrit
Transplantationer
• Njure 1906, 1962
350
• Lever 1963
120
- scleroserande colangit, levercirros,
levercancer
Transplantationer
• Njure 1906, 1962
350
• Lever 1963
120
• Hjärta 1967
50
– ischemisk hjärtsjukdom, dilaterad
cardiomyopati
Transplantationer
•
•
•
•
Njure 1906, 1962
350
Lever 1963
120
Hjärta 1967
50
Lunga 1966
30
–kronisk obstrutiv lungsjukdom,
cystisk fibros, primär pulmonell
hypertension, lungfibros, sarcoidos,
sclerodermi
Transplantationer
•
•
•
•
•
Njure 1906, 1962
Lever 1963
Hjärta 1967
Lunga 1966
Pancreas 1965
- diabetes
350
120
50
30
Immundämpande farmaka för att hindra
rejektion av transplanterade organ I
Sandimmun (ciklosporin)
Imurel (azatioprin)
Prednisolon (glukokortikoid)
Immundämpande farmaka för att hindra
rejektion av transplanterade organ II
Prograf (takrolimus)
CellCept (mykofenolatmofetil - MPA)
Prednisolon (glukokortikoid)
• Odontologisk undersökning och behandling
• Kontroller i samband med transplantation
och cellgiftsbehandling
• Uppföljning efter medicinsk behandling
• Odontologisk undersökning och behandling
• Kontroller i samband med transplantation
och cellgiftsbehandling
• Uppföljning efter medicinsk behandling
Att beakta vid
tandbehandling
•
•
•
•
Blödningsrisk
Infektionsrisk
Pågående behandlingar
Tiden
Hemoglobinkoncentration:
Hb (117-153 g/l)
Leukocytpartikelkoncentration:
LPK (3,5-8,8 *109 / l)
Trombocytpartikelkoncentration:
TPK (165-387 *109 / l)
P-PK
1
2,0-2,5 INR
Antibiotikaprofylax
• Amoxicillin 2g 1 timma innan behandling
• Clindamycin (Dalacin) 600 mg 1 timma innan
behandling
• Lokalt infektionsprofylax
Hemostas
•
•
•
•
•
Kollagen
Surgicel
Tranexamsyra (cyklokapron)
Trombocyter
Blodplasma
• Odontologisk undersökning och behandling
• Kontroller i samband med transplantation
och cellgiftsbehandling
• Uppföljning efter medicinsk behandling
Svampinfektioner
Svampinfektioner
•
•
•
•
•
•
Akut pseudomembranös candidos
Akut erythematös candidos
Kronisk pseudomembranös candidos
Kronisk erythematös candidos
Kronisk plaque-lik candidos
Kronisk nodulär candidos
Behandling av svampinfektion
Lokalt
nystatin
amfotericin B
miconazol
Generall
fluconazol
Bakterieinfektioner
Virusinfektioner
• Herpes simplex typ 1
• Varicelle zooster
• CMV
Lokalisation N=101
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19
16
16
15
12
9
Tunga
U-läpp
Ö--läpp
9
Bucca
Hård gom Mjuk gom
Gingiva
Antal lokalisationer
12
10
8
6
4
2
0
10
8
7
7
2
1
2
3
4
5
2
6
Behandling av herpes simplex
• Acyclovir
• Valacyklovir
• Famcyklovir
Geavir
Zovirax
Acyklovir
Vatrex
Famvir
Cytostatikabiverkan
Mucosit
Odontologisk undersökning och behandling
Kontroller i samband med transplantation
och cellgiftsbehandling
Uppföljning efter medicinsk behandling
Gingival hyperplasi
Orsak till gingival hyperplasi
• Cyclosporin
• Dentala plague
• Ca- antagonister
Ca-antagonister
•
•
•
•
•
•
•
Felodipin
Nifedipin
Amlodipin
Iradipin
Nisoldipin
Verapamil
Diltiazem
-
Plendil,
Plendil Hydac
Adalat,
Adalat Nifelan
Norvask
Lomir (ger ej GO ?)
Syscor
Isoptin, Veraloc,
Cardizem, Coramil,
Graft Versus Host
Nu är det slut