Populärvetenskaplig sammanfattning

advertisement
ICSBP – ett protein som deltar i kampen mot leukemi?
Åsa Skogsberg
Akut myeloid leukemi är en allvarlig sjukdom som drabbar de vita blodkropparna. Dessa
celler utgör en viktig del av immunförsvaret och är därför nödvändiga för bl.a effektivt
infektionsförsvar. Sjukdomen orsakas av mutationer som leder till att cellerna inte kan
mogna normalt. Dessa sjuka celler har också förlängd livstid, vilket leder till att de
omogna cellerna blir ovanligt många och tar upp plats i blodsystemet. Väldigt få normalt
utvecklade celler får därför rum att utföra viktiga funktioner. Patienter med akut myeloid
leukemi kan drabbas av symptom som blodbrist, huvudvärk, trötthet, blödningar och
skelettsmärtor. Effektiv behandling av sjukdomen är därför nödvändig, vilken annars kan
leda till döden.
Behandlingar med kemoterapi och blodtransplantationer används ofta i behandling mot
sjukdomen, men tyvärr fungerar dessa metoder inte så effektivt på alla patienter.
Dessutom så följs behandlingarna av ganska svåra bieffekter. Nya behandlingsmetoder är
därför ett stort intressefält.
Genom att studera vilka molekylära händelser i cellerna som inte fungerar i sjuka
leukemiceller kan man förstå vad som behöver åtgärdas för att bota cancern. Jag har visat
att en s.k. transkriptionsfaktor som kallas ICSBP har betydelse för cellens mognad. För
man in denna faktor i sjuka leukemiceller så mognar dessa och beter sig som friska
funktionella blodceller. Att öka den här faktorns närvaro är alltså ett möjligt steg mot en
ny behandling av akut myeloid leukemi.
Figur. Samling av cancerceller omgivna av röda blodkroppar.
Examensarbete i biollogi 20p, Vt-03
Institutionerna för Biologisk grundutbildning och Genetik och patologi
Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet
Handledare: Fredrik Öberg
Download
Random flashcards
Create flashcards