Vårdrutin Höft- och knäbesvär - handläggning av personer med

advertisement
Vårdrutin
1 (3)
Höft- och knäbesvär - handläggning av personer med artros och
artrosliknande tillstånd
Gäller för:
Godkänd av:
Utarbetad/reviderad av:
Revisionsansvarig:
Landstinget i Värmland
Jan Hultbäck, tf divisionschef HHR
Karin Malmqvist,
divisionschef
Allmänmedicin
Tobias Kjellberg,
divisionschef
Opererande specialiteter
Bengt Hanson, Chefläkare, Allmänmedicin
Magnus Henriksson, Överläkare,
ortopedi, Opererande specialiteter
Ioannis Ioannidis, Verksamhetschef, ortopedi, Opererande specialiteter
Maria Klässbo, forskningsledare,
Centrum för klinisk forskning
Christina Norlén, Verksamhetschef, Sjukgymnastgruppen, HHR
Verksamhetschef
Sjukgymnastgruppen
HHR
Utgåva:
Giltighetstid:
2
2011-12-31 – 2014-12-31
Eventuellt diarienummer:
Vi vill ha gemensamma och väl kända riktlinjer för personer med höft och/eller
knäartros.
Vi vill att alla dessa personer behandlas på rätt vårdnivå och lika oavsett var i Värmland de bor.
Vi vill öka dessa personers kunskap om besvären och hur man förebygger funktionshinder.
Grundbehandling: Alla med höft/knäbesvär skall först bedömas/behandlas av sjukgymnast och erbjudas att delta i artrosskolor höft- och knä. Alla sjukgymnastenheter
bör ansluta sig till det nationella kvalitetsregistret Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA), se www.boaregistret.se. Dessutom ska personer med artros i
knä erbjudas regelbunden, övervakad träning under lång tid (≥12 veckor).
Om grundbehandling inklusive smärtlindrande läkemedel inte ger tillräckligt resultat,
remitterar sjukgymnasten personen vidare till ortoped. Vi vill att alla patienter ska
vara välinformerade och adekvat tränade innan operation, så förutsättningarna för det
postoperativa förloppet optimeras.
Vi vill eftersträva kontinuitet – samma sjukgymnast vid mottagningen som aktualiserar ev. operation för ortopedläkaren och som rehabiliterar patienten postoperativt.
Artrosskolor höft- och knä kan man söka utan remiss och de drivs idag vid följande
vårdcentraler/sjukhus:
Charlottenberg, Ekshärad, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Kil, Kristinehamn,
Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby. I Arvika drivs artrosskola höft och knä hos privat
sjukgymnast vid Sjukgymnastmottagningen Greven, Kyrkogatan 12, 671 32 Arvika.
I Karlstad och Hammarö drivs artrosskola höft och knä vid höft- och knämottagningen, Sjukgymnastmottagningen, VC Gripen. Information finns på: www.liv.se/hoftskola
respektive www.liv.se/knaskola.
Om personen varit hos läkare skrivs remiss till respektive sjukgymnastmottagning eller för personer från Karlstad och Hammarö till höft- och knämottagningen på Gri-
Vårdrutin
2 (3)
pen. Remiss kan skrivas till ortopedmottagningen direkt vid uppenbara fall med klar
operationsindikation.
Röntgenundersökning av knä- och höftleden görs endast i de fall där diagnosen är
oklar efter en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd – enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer – rörelseorganens sjukdomar, 2012, se
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/rorelseorganenssjukdomar.
I Värmland bör vi inte erbjuda behandling med glukosamin eller med hyaluronsyra
som injektion i knä- eller höftleden. Vi bör inte heller vid artros i knäleden utföra
artroskopisk kirurgi i form av ledstädning med meniskresektion (icke-göra enligt Socialstyrelsens riktlinjer).
Krav på remissinnehåll till sjukgymnastmottagningarna och höft- och knämottagningen (Karlstad och Hammarö):
1. Ange anamnes, arbetssituation, aktuella besvär, diagnosförslag, andra sjukdomar.
2. Ange resultat av utförda tester/behandlingar.
3. Ange sjukskrivningsgrad och planläggning.
4. Ange om personens arbetsplats är ansluten till företagshälsovård.
5. Ange behandlingsansvarig läkare.
6. Om personen är röntgad, skicka med kopia på röntgensvar.
Remissbekräftelse skickas till inremitterande läkare och kopia till patienten. Remissvar skickas till inremitterande allmänläkare.
Indikationer för remiss till ortoped från sjukgymnastmottagningarna och höft- och
knämottagningen:
1. Personen har en smärta eller stelhet som han inte kan acceptera att leva med trots
sjukgymnastisk behandling och optimal individanpassad läkemedelsbehandling.
2. Personen själv vill bli opererad.
3. Det ska inte föreligga hälsohinder för operation.
4. Artrosen är röntgenverifierad av inremitterande läkaren eller sjukgymnasten på
höft- och knämottagningen och kopia av röntgensvar skickas med.
5. På remissen till ortoped ska anges behandlingsansvarig läkare.
Titel:
Höft- och knäbesvär - handläggning av personer
med artros och artrosliknande tillstånd
Gäller för:
Giltighetstid:
Landstinget i Värmland
2011-12-31 – 2014-12-31
Vårdrutin
3 (3)
Att tänka på inför operation:
Patienten ska vara optimalt metabolt reglerad.
Vid hjärtsjukdom ska den bedömas vara stabil.
Patienter med BMI >40 bör erbjudas kostråd och stöd för viktnedgång.
Patienter som använder tobak ska erbjudas tobaksavvänjning och hänvisas till tobaksavvänjare som finns vid alla sjukhus och vårdcentraler, se
http://www.1177.se/Varmland/Hitta-vard/Varmland/.
När ortopeden har beslutat om operation och personen sätts upp på operationsväntelistan ska ortopeden skicka remiss till sjukgymnast för preoperativ information individuellt eller i grupp. Informationen innebär pre- och postoperativa instruktioner,
träning på att ta sig ur och i sängen, utprovning av gånghjälpmedel samt övriga
hjälpmedel. Dessutom ska patienten också uppmanas att hålla sig så fysiskt aktiv
som möjligt, trots smärta, i väntan på operation. Genomgång av den sociala situationen och kontakter med kommunen sker vid behov.
När ortopedläkaren har övertagit behandlingsansvaret:
1. Noggrant ifyllt sjukintyg med huvuddiagnoser och koder av ortoped då personen
uppsätts på operationsväntelista underlättar för Försäkringskassan.
2. Epikris/slutanteckning med alla fakta när operation är slutförd/patient avslutad
skickas till inremitterande och till behandlingsansvarig läkare.
3. Vid behov av uppföljningsbesök hos behandlingsansvarig läkare ska remiss skrivas
dit.
Postoperativt kommer patienten tillbaka till sjukgymnastmottagningen för ett eller
två besök inom 2-3 veckor efter knäoperation och inom 4-6 veckor efter höftoperation. Sjukgymnasten avgör tillsammans med patienten om ytterligare besök är nödvändiga. Efter cirka tre månader sker ännu en uppföljning.
Vid postoperativa sårproblem skall ortopedmottagningen kontaktas.
Bengt Hanson, chefläkare, Allmänmedicin
Magnus Henriksson, överläkare, ortopeden, Opererande specialiteter
Ioannidis Ioannis, verksamhetschef, ortopeden, Opererande specialiteter
Maria Klässbo, forskningsledare, Centrum för klinisk forskning och HHR
Christina Norlén, verksamhetschef för sjukgymnastgruppen, HHR
Titel:
Höft- och knäbesvär - handläggning av personer
med artros och artrosliknande tillstånd
Gäller för:
Giltighetstid:
Landstinget i Värmland
2011-12-31 – 2014-12-31
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards