protokoll ord stämma

advertisement
BRF KORSNÄBBEN
2009-04-23
Kallelse
Styrelsen i Brf Korsnäbben kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.
Tid:
Plats:
Onsdagen den 13 maj 2009, kl 18.30
Granbackaskolans matsal
Dagordning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
Stämmans öppnande
Godkännande av dagordning
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd
Val av ordförande för stämman
Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman
Val av justerare/tillika rösträknare
Frågan om kallelse till stämman behörigen skett
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultatdisposition
Fråga om återställande av insats för bostadsrättsföreningen
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan om arvoden till styrelsen och revisorerna
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Motioner/förslag (bilagda kallelsen)
1: Digital-TV
2: Planteringen utanför 25:an (1)
3: Planteringen utanför 25:an (2)
4: Cykelparkering
5: Sopsortering av mjukplast
6: Borttagning av bänk
§ 19 Avslutning
Efter stämmans avslutande ges möjlighet till frågor och diskussioner.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Motion 1
Digital TV
Inlämnad av: Nicolas Kaidussis
Idag får vi våra kanaler analogt via kabel-TV-nät. Det analoga programutbudet är inte gratis utan
betalas indirekt då medlemmarna betalar månadsavgift.
Skulle medlemmen vara intresserad av någon eller några fler kanaler utöver grundutbud som
erbjuds är man tvungen som enskild medlem att teckna ett digital-tv-abonnemang. Skulle man
vilja skaffa digital-TV för bättre bild (vilket alla plasma och lcd-tv kräver) blir man tvungen att
skaffa ett digital-TV abonnemang utöver det analoga grundabonnemang medlemmar betalar.
Nu när de flesta skaffar en ny plasma eller Lcd-TV och givetvis vill ha en bättre och skarpare bild
är av största intresse för alla att kostnaden blir så låg som möjligt.
Det minsta abonnemanget Com hem erbjuder heter ”Digital-TV Small” och kostar 39 kr/mån. I
detta paket ingår all väsentlighet de kanaler medlemmar betalar för i analog form. Vill
medlemmar gå upp ett snäpp och få möjlighet att välja till egna kanaler behöver man abonnera
på paket ”Digital-TV Medium 8 favoriter för minst 159 kr/mån, vilket adderar man avgiften för
det analoga grundutbudet ger en högre kostnad. Com hem tar en kortavgift på 180 kr/halvår.
Medlemmar blir tvungen att betala två gånger för ett flertal kanaler i det fall man vill skaffa sig
digital-TV och/eller skaffa sig ytterligare kanaler.
Min gissning är att Brf Korsnäbben kan dra nytta av sin storlek vid prisförhandlingar av digital-Tv
abonnemang på samma sätt man lyckades inskaffa bredbandet.
Mitt förslag lyder till föreningsstämman att styrelsen utser en arbetsgrupp att undersöka
möjligheterna att sänka medlemmarnas kostnad av tv-abonnemang samt höja och förbättra
föreningens standard och status vad gäller en modern förenings utrustning.
Exempel på förslag för styrelsen att utvärdera:
1- Byta ut det analoga grundutbudet till ett digitalt dito
2- Både de digitala och analoga baspaketen ingår i kostnaden föreningen betalar per månad.
3- Förmånligt Bredbands-TV via FastTV (Ownit)
Motion 2
Planteringen utanför 25an (1)
Inlämnad av: Per Almerfors
Påfyllning av jord i planteringarna utanför Armégatan 25 och montering av kantsten runtom
liknande de övriga planteringarna. Komplettering av grässåddd. Ev lägga ut färdig gräsmatta.
Motion 3
Planteringen utanför 25an (2)
Inlämnad av: Marie Louise Lavén
Bakgrund: Planteringarna utanför 25:an och soprummen är en bedrövlig syn. Runt träden har
planterade växter trampats ned eller på annat sätt blivit tilltufsade. Dags att få till något bättre!
Förslag: En stenkant på alla sidor där inte asfalt från trottoaren finns. Kanten bör vara av samma
slag som i partiet mitt emot 27:an. Då får växterna skydd mot nedtrampning, vid snöröjning mm.
Tycker också att det ska vara mera snabbväxande växter. Gärna samma slags buskar som i
nämnda parti utanför 27:an.
Motion 4
Cykelparkering
Inlämnad av: Katja Pokrovskaja
Bakgrund: Jag tycker att det finns för få cykelförvaringsmöjligheter.
Förslag: Att sätta upp fler låsbara cykelställ.
Motion 5
Sopsortering av mjukplast
Inlämnad av: Katja Pokrovskaja
Bakgrund: Det skulle finnas möjlighet att kasta mjukplast i källsorteringsrum. Annars hamnar den
i kärl för hårdplast.
Förslag: Att köpa in ett enkelt kärl för mjukplast till soprum. Eventuellt kan man byta ett av
kärlen för metall till detta.
Motion 6
Borttagning av bänk
Inlämnad av: Jimmie Antman & Gina Mäkinen-Bält
Bakgrund: Vi bor på 1:a våningen och har en bänk utanför våra fönster. Vid ett flertal tillfällen
har personer i huset, men även bekanta till dem, knackat på våra fönster för att få komma in bla
pga glömda nycklar. Detta är oacceptabelt då vi anser att vi inte har någon skyldighet att agera
dörröppnare då vi råkar bo mest tillgängligt.
Förslag: Borttagning av bänk. Vi har inte heller lagt märke till någon större användning av den
påtalade bänken.
Download