protokoll - Västra Götalandsregionen

advertisement
RS 13/8-02
PROTOKOLL
Sammanträde med regionstyrelsen tisdagen den 13 augusti 2002
kl.11.10-11.40 på Residenset, Vänersborg.
NÄRVARANDE
Ordinarie ledamöter
Övriga närvarande
Roland Andersson (s), ordförande
Jan-Åke Björklund, regiondirektör
Cecilia Widegren (m), vice ordförande
Göran Ekstedt, informationsdirektör
Annelie Stark (s)
Lennart Hagwall, controller
Lena Jansson (s) ers f Johnny Nilsson (s)
Elisabet Ericson, sekreterare
Ingela Bergendahl (s)
Karin Engdahl (s)
Endrick Schubert (s)
Carina Åström (v)
Claes-Göran Borg (v) ers f Kjell Eliasson (v)
Mikael Cederbratt (m)
Lars Bergsten (m)
Ulrik Nilsson (m)
Monica Selin (kd)
Michael Kihlström (kd) ers f Ursula Johansson (kd)
Eva Eriksson (fp)
Lars-Gerhard Westberg (fp)
Kent Johansson (c)
Närvarande ersättare
Lahja Exner (s)
Jan-Åke Simonsson (s)
Stefan Kristiansson (mp)
Birgit Karlsson (mp)
Margareta Andersson (m)
Kerstin Fognell (m)
Anita Westling (m)
Kristina Jonäng (c)
Per Olov Blom (c)
Rune Lanestrand (sfv)
§ 175
Närvarorätt för politiska sekreterare
Regionstyrelsen beslöt
att medge dels politiska sekreterarna Dan Åberg (m), Jan-Olof Gustafsson
(sfv), dels regionsekreterarna Jan-Erik Lagärde (kd) och Elving Andersson
(c) rätt att närvara vid dagens sammanträde.
1
RS 13/8-02
§ 176
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Cecilia
Widegren (m).
Protokollet kommer att justeras den 19 augusti 2002.
§ 177
Förslag om Handlingsplan för folkhälsoarbetet i Västra
Götalandsregionen 2002-2006, 446-2001
Folkhälsokommittén antog den 12 april 2002, § 35, ett förslag till
handlingsprogram för folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen och
överlämnade förslaget till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för beredning till
regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände för sin del förslaget den 29-30 maj
2002, § 81.
Under överläggningen enades regionstyrelsen om att bordlägga ärendet.
Regionstyrelsen beslöt
att bordlägga ärendet.
§ 178
Yttrande över motion av Stefan Kristiansson (mp) om "Friår för att
minska arbetslösheten framför allt bland invandrare", 297-2000
Stefan Kristiansson (mp) hade till fullmäktige den 15-16 juni 2000 lämnat
en motion med förslag att regionen utreder förutsättningarna för att införa
ett friår inom regionen samt att de tjänster som skapas framför allt skall erbjudas till arbetslösa med invandrarbakgrund.
Motionen remitterades till regionutvecklingsberedningen, Utförarstyrelsen
SÄS och lokal hälso- och sjukvårdsnämnd 5 för yttrande.
Personalstrategiska avdelningen sammanställde remissvaren. Efter det att
motionen inlämnades, beslutade riksdagen om en försöksverksamhet som
bl.a. berör Göteborgs och Åmåls kommuner, under perioden 2002-02-02 –
2004-12-31.
Ägarutskottet beslutade den 26 februari 2002, § 21, om återremiss av
ärendet för förtydligande och inhämtande av yttrande från utförarstyrelsen
för Sahlgrenska universitetssjukhuset och från primär- och
tandvårdsstyrelsen, angående konsekvenser av förslaget för Västra
Götalandsregionens verksamheter inom Göteborgs och Åmåls kommuner.
Sahlgrenska universitetssjukhusets utförarstyrelse lämnade ett yttrande den
23 maj 2002, § 59. Primär- och tandvårdsstyrelsen beslutade den 23 maj
2002, § 62, att översända ett tjänsteutlåtande som styrelsens eget yttrande.
Remissinstanserna uppmärksammade i sina svar utskottet på svårigheter att i
alla situationer finna lämplig vikarie när anställd önskar friår. Det kan, som
2
RS 13/8-02
vid alla längre tjänstledigheter såsom studier, vård av barn etc, uppstå
oönskade glapp i yrkeskompetens vid byte mellan friårsledig och vikarien.
Vidare påpekades i svaret från SU problemet att, för vissa svårrekryterade
nyckelgrupper inom vården, kunna påräkna en vikarierekrytering från
arbetsförmedlingen. Därmed blir det sannolikt ett begränsat antal
medarbetare inom vården som kan beviljas friår.
Dessa kommentarer understryker att förutsättningarna för friårsförsök måste
bedömas med utgångspunkt från lokala förhållanden i respektive
verksamhet.
Ägarutskottet föreslog den 25 juni 2002, § 53, att med hänsyn till
ovanstående anse motionen besvarad.
Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta
att med hänsyn till ovanstående anse motionen besvarad.
§ 179
Yttrande över motion av Cecilia Widegren m.fl. (m) om upphandling av
läkemedel, 570-2001
Cecilia Widegren m.fl. (m) hade i en motion föreslagit att läkemedel som
förmedlas via regionens vårdinrättningar ska upphandlas i konkurrens och
inte via Apoteket AB.
Motionen remitterades till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och
servicenämnden för yttrande.
Servicenämnden konstaterade i yttrande den 14 mars 2002, § 21, att Västra
Götalandsregionens anskaffning av läkemedel till sluten vård sedan 1996
omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lämnade den 29-30 maj 2002, § 80, ett
yttrande över motionen. Av yttrandet framgick att de läkemedel som
används på vårdinrättningar sedan flera år upphandlas enligt LOU. För
receptläkemedel gäller att Riksförsäkringsverket fastställer priserna för hela
landet enligt lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel. Avsikten
med nuvarande prisbildning är att det ska finnas ett enhetligt läkemedelspris
i landet, med hänsyn till kravet på en likvärdig hälso- och sjukvårdsvård sett
ur ett patientperspektiv.
Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson (m) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställde ordföranden Ulrik Nilssons yrkande mot
kansliets förslag och fann kansliets förslag bifallet.
Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsstyrelsens och
servicenämndens yttranden.
Ledamöterna för moderaterna lämnade en skriftlig reservation mot beslutet
(bilaga).
3
RS 13/8-02
§ 180
Yttrande över motion av Rune Lanestrand (sfv) om registrering av
mediciner, 549-2001
Rune Lanestrand (sfv) hade i en motion föreslagit att ett läkemedelsregister
införs som ska täcka alla receptutskrivningar.
Motionen remitterades till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som den 20-30 maj
2002, § 79, yttrade sig över motionen.
Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsstyrelsens yttrande.
Rune Lanestrand (sfv) lät anteckna till protokollet att, om han haft
förslagsrätt, hade han yrkat bifall till motionen.
§ 181
Yttrande över motion av Cecilia Widegren m.fl. (m) om att lyssna på
patienten, 560-2001
Cecilia Widegren (m) och Ulrik Nilsson (m) hade i en motion föreslagit att
hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en metod för kontinuerlig mätning och redovisning av patienttillfredsställelse. Vidare föreslogs
att mätning och redovisning av patienttillfredsställelse ska ingå som krav i
överenskommelser med vårdgivare. Redovisning av mätresultatet ska
offentliggöras via Internet.
Motionen remitterades till hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt hälso- och
sjukvårdsnämnderna Norra Bohuslän och Västra Skaraborg.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg hänvisade, i yttrande
daterat den 24 april 2002, till en påbörjad utredning om patientupplevd
kvalitet kan mätas genom enkäter eller om det finns andra sätt att tillgodose
patientens önskemål i ett ”nöjd kund”-perspektiv. Nämnden framförde att,
om man kan hitta en modell som ger adekvat information om detta, bör den
definitivt finnas med som en kontinuerlig del av kvalitetsuppföljning. Hur
redovisningen ska ske är mycket avhängigt patientgruppens möjlighet att
tillgodogöra sig redovisning av genomförda mätningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra Bohuslän hänvisade i yttrande den 29
april 2002, § 49, till att nämnden i överenskommelser/avtal med vårdgivarna
har preciserat hur uppföljning av vårdinnehållet ska ske. Vidare har samtliga
nämnder inom Regionen under 2002 anslutit sig till uppföljningsinstrumentet ”Vårdbarometern”. I kombination med de riktade uppföljningar
nämnden avtalar/överenskommer bör detta utgöra en tillräcklig grund för
uppföljning av resultatet för patienten, med utgångspunkt från insatta resurser.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hänvisade den 29-30 maj 2002, § 78, till den
patientenkät som genomfördes i samband med regionbildningen, nationella
mätningar av tillgänglighet samt regionens projekt om tillgänglighet. Som
ett nästa steg i regionens projekt föreslås att projektansvariga får ett
tilläggsuppdrag: Att ur erfarenheterna från tillgänglighetsanalysen ta fram
ett förslag på mått och mätmetodik för fastställande av bland annat patient4
RS 13/8-02
tillfredsställelse. Resultaten från denna utredning föreslås få ligga till grund
för vidare diskussion och beslut om den fråga motionärerna väckt.
Under överläggningen yrkade Mikael Cederbratt (m) bifall till motionen.
Efter avslutad överläggning ställde ordföranden Mikael Cederbratts yrkande
mot kansliets förslag och kansliets förslag bifallet.
Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med inkomna yttranden.
Ledamöterna för moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån eget
yrkande.
§ 182
Yttrande över motion av Cecilia Widegren m. fl. (m) om
decentralisering av investeringsmodellen, 538-2001
Cecilia Widegren m. fl. (m) har i en motion föreslagit att fullmäktige
beslutar medge samtliga ansvarsenheter inom regionen att genomföra för
verksamheten erforderliga investeringar, under förutsättning att genomförd
investeringskalkylering visar att investeringen är bärkraftig samt att
regionstyrelsen ges i uppdrag att frigöra kapital om minst en miljard genom
realisering av bundna anläggningstillgångar.
Motionen remitterades till Utförarstyrelsen för Skaraborgs sjukhus, Utförarstyrelsens för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fastighetsnämnden.
Ägarutskottets sekretariat sammanställde remissvaren. Av svaren framgick
att det uppkommer en komplex beslutssituation vid beredningen av större
investeringsärenden. Intentionerna i motionen är vällovliga men även om
investeringskalkyler är en nödvändig förutsättning för ett investeringsbeslut,
så är de sannolikt inte ett tillräckligt underlag för att kunna delegera investeringsbeslut på sätt som motionärerna föreslår.
Fastighetsnämnden pekade på svårigheterna att försälja återstående avvecklingsfastigheter till rimliga priser. Vidare påpekade nämnden svårigheterna med att bedöma ekonomiska konsekvenser av en försäljning av
fastigheter som regionen har ett långsiktigt behov av (t ex sale-lease back),
jämfört med en ren lånefinansiering av kommande investeringar.
Ägarutskottets sekretariat föreslog att motionen lämnas utan bifall.
Ägarutskottet föreslog den 25 juni 2002, § 57, att motionen avslås.
Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson (m) bifall till motionen.
Monica Selin (kd) yrkade bifall till motionens första att-sats samt att
motionen därmed skulle anses besvarad.
Efter avslutad överläggning ställde ordföranden kansliets förslag, Ulrik
Nilssons yrkande och Monica Selins yrkande mot varandra och fann
kansliets förslag bifallet.
5
RS 13/8-02
Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ledamöterna för moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ledamöterna för kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
§ 183
Förslag till plan för rekrytering av specialistläkare i allmänmedicin,
313-2002
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände den 11 december 2001, § 201, förslag till regional handlingsplan för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vidare föreslogs att regionstyrelsen skulle ge vissa uppdrag
till primär- och tandvårdsstyrelsen och ägarutskottet.
Regionstyrelsen uppdrog den 19 februari 2002, § 48, åt primär- och tandvårdsstyrelsen och ägarutskottet att till den 15 juni 2002 utforma en plan för
rekrytering av specialistläkare i allmän medicin för att kunna uppfylla uppsatta målbilder.
Ett gemensamt utredningsarbete genomfördes inom primär- och tandvårdsstyrelsens kansli och personalstrategiska avdelningen.
Primär- och tandvårdsstyrelsen godkände för sin del förslaget den 14 juni
2002, § 76.
Ägarutskottet behandlade ärendet den 25 juni 2002, § 51, och enades om att
i skrivelsen till regionstyrelsen framföra behovet av att ta fram åtgärdsplan
och förslag till finansiering för genomförande av förslaget.
Under överläggningen enades regionstyrelsen på förslag av Eva Eriksson
(fp) att bordlägga ärendet.
Regionstyrelsen beslöt
att bordlägga ärendet.
§ 184
Framställan från Alingsås lasarett om investeringsmedel för
ombyggnad av operationsavdelningen (etapp 2) samt medel för
utrustning, 14-2002
Alingsås lasarett hade begärt investeringsmedel för genomförande av etapp
2, ombyggnad och upprustning av operationsavdelningen med 41 mkr. Vidare hade lasarettet begärt investeringsmedel om 12 mkr för anskaffning av
utrustning i samband med ombyggnaden.
Ägarutskottet remitterade den 17 april 2002, § 34, ärendet till hälso- och
sjukvårdsstyrelsen för besked om styrelsen kan finansiera den ej finansierade kostnadsökningen på 4,7 mkr från och med 2004.
6
RS 13/8-02
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 29 maj 2002, § 67, att överlämna redovisade förutsättningar för finansiering av ökade driftkostnader till
följd av fastighetsinvesteringen. Styrelsen angav att den nu planerade investeringen medger att Alingsås lasarett kan öka sin produktion, främst inom
den dagkirurgiska verksamheten. Detta medger att beställningarna till lasarettet kan utökas och att den ökade intäkt detta ger, medverkar till att finansiera de ökade driftkostnader som den planerade ombyggnaden av operationsavdelningen medför. Detta överensstämmer med hälso- och sjukvårdsstyrelsens förväntan både kring en möjlig intern rationalisering och effektivare verksamhet. Finansieringen får prövas inom den ram som tilldelas
hälso- och sjukvården.
Ekonomiavdelningen framförde att framställan från Alingsås lasarett följer
de riktlinjer som regionfullmäktige angivit. Den återstående frågan var
finansieringen av resterade driftkostnadsökning på 4,7 mkr. Ekonomiavdelningen tolkade att hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför 2004 kommer att
inrymma de ökade kostnaderna för lasarettet och föreslog att framställan
tillstyrks.
Ägarutskottet tillstyrkte förslaget den 25 juni 2002, § 55.
Under överläggningen yrkade Ulrik Nilsson (m) bifall till förslaget.
Regionstyrelsen beslöt
att godkänna genomförandet av investeringar i fastigheter och utrustning vid
Alingsås lasarett, etapp 2 enligt gjord framställan;
att bevilja fastighetsnämnden en låneram om 41 mkr för fastighetsinvesteringar, varav 19 mkr avser 2002 och täcks inom regionstyrelsens utrymme
för fastighetsinvesteringar;
och att bevilja Alingsås lasarett en låneram om 12 mkr för utrustningsinvesteringar 2003, vilket täcks av regionstyrelsens ram för utrustningsinvesteringar.
§ 185
Överföring av fastigheten Alingsås Ingared 5:237 till
avvecklingsfastigheter, 282-2002
Fastighetsnämnden föreslog den 8 maj 2002, § 36, att fastigheten Alingsås
Ingared 5:237 skall överföras till avvecklingsfastigheter och att
regionstyrelsen uppdrar åt nämnden att försälja fastigheten.
Byggnaden som uppfördes 1989 har använts som distriktssköterskemottagning. Primärvården vill säga upp hyresavtalet och flytta verksamheten till ett
äldreboende som är under uppförande, för att bättre utnyttja verksamhetsmässiga samordningsfördelar. Alingsås kommun har visat intresse av att
förvärva fastigheten.
Ägarutskottet tillstyrkte förslaget den 25 juni 2002, § 56.
Regionstyrelsen beslöt
att fastigheten Alingsås Ingared 5:237 överförs till avvecklingsfastigheter;
7
RS 13/8-02
och att uppdra åt fastighetsnämnden att försälja fastigheten och att underteckna erforderliga handlingar.
§ 186
Ansökan om permutation av vissa stiftelser förvaltade av Västra
Götalandsregionen, 75-2002
Västra Götalandsregionen har fr o m 1 januari 2002 under sin förvaltning
128 stiftelser och 24 gåvor. Dessa har ett sammanlagt stiftelsekapital om ca
301 mkr. Antalet stiftelser/fonder har genom permutation halverats jämfört
med år 2000. En fortsatt översyn av de anknutna stiftelserna pågår.
Regionstyrelsens kansli har föreslagit permutation av 5 stiftelser, vars sammanlagda stiftelsekapital är ca 1,3 mkr. Fyra av stiftelserna har ett lågt stiftelsekapital och ändamål som är uppenbart omöjliga att leva upp till och där
donatorns avsikter inte kan tillgodoses. Den femte stiftelsen har ett lågt
stiftelsekapital i förhållande till sitt ändamål, varför donators vilja ej kan
tillgodoses inom överskådlig tid.
Föreskrifterna föreslås bli upphävda vad avser avsättning och utdelning till
kapitalet. Stiftelserna anses upplösta när deras eventuella skulder är betalda
och tillgångarna har förbrukats enligt ändamålet eller så nära ändamålet som
möjligt.
Ägarutskottet tillstyrkte förslaget den 25 juni 2002, § 58.
Regionstyrelsen beslöt
att godkänna redovisade förslag till upphävande av föreskrifter för anknutna
stiftelser förvaltade av Västra Götalandsregionen;
och att uppdra åt regionjurist Björn Ahlberg att inge ansökan till Kammarkollegiet enligt förslaget samt vidta erforderliga åtgärder.
§ 187
Medverkan i Demokratirådslaget, 586-2001
Under våren i år arrangerades ett Demokratirådslag i Västra Götaland.
Demokratiforum har nu återkommit med förslag om att motsvarande
aktivitet anordnas även under nästa år.
Demokratirådslaget skall ses som en del i det mer långsiktiga arbetet för att
öka kunskap och engagemang hos ungdomar.
Demokratiforum har hemställt om att regionstyrelsen beslutar om
deltagande i nästa års demokratirådslag.
Under överläggningen yrkade Roland Andersson (s) att andra att-satsen
stryks liksom följande text i andra stycket i tjänsteskrivelsen ”och att
arvodera förtroendevalda i regionen som vill besöka skolor och medverka i
aktiviteter under den veckan.”
Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på sitt yrkande
och fann det bifallet.
8
RS 13/8-02
Regionstyrelsen beslöt - efter ovannämnda justering att Västra Götalandsregionen medverkar i Demokratirådslaget;
och att som kontaktperson för planeringen utse Karin Engdahl.
Ledamöterna för moderaterna, kristdemokraterna och vänsterpartiet
lämnade en protokollsanteckning (bilaga).
§ 188
Sammanställning över anmälningsärenden, 40-2002
En sammanställning över anmälningsärenden redovisades.
Regionstyrelsen beslöt
att lägga sammanställningen över anmälningsärendena till handlingarna.
Vid protokollet
Elisabet Ericson
Justerat den 19 augusti 2002
Roland Andersson
Ordförande
Cecilia Widegren
Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg
den 20 augusti 2002.
9
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards