Eskatologin, livet och döden

advertisement
7. Lidandet och döden
Kristendomen och
lidandets problem
•
•
•
•
det finns inga färdiga svar
Jobs livshistoria och lidanden (Jobs bok i GT)
Jesu liv och hans lidande
lidandet hör till det mänskliga livet
• Teodicéproblemet (lidandets problem):
Hur kan en allsmäktig Gud tillåta lidande? Varför finns
det ondska i världen trots att Gud är allsmäktig och
rättvis (god)?
Det finns inte ett ”rätt” svar utan flera synsätt. T.ex.
• det finns tre typer av ondska
– det naturligt onda – lidande som människan inte kan vara ansvarig för
(naturkatastrofer, olyckor)
– det moraliskt onda – ondska som resultat av ett val
– det metafysiskt onda – det finns ingen fullständigt god verklighet utan
ont!
• människans fria vilja gör det möjligt att välja det onda (ett
risktagande)
• det goda uppnås genom att man övervinner det onda
• Gud har begränsat sin makt och lider med människorna
De kristna kyrkornas läror om
döden
De protestantiska kyrkorna och ortodoxa kyrkan
• människan dör helt (kropp och själ), och väcks av Gud
till den sista domen
• ”Av jord är du kommen och till jord ska du åter gå. Jesus
Kristus, vår Befriare, ska uppväcka dig på den yttersta
dagen.” (vid jordfästningen)
Katolska kyrkan
• läran om ett sk mellantillstånd: efter döden finns det tre
möjligheter: himmel, helvete, skärseld
Uppgift
Bilder av ett möte med lidande
Titta på bilderna i kapitel 7 och fundera på följande frågor:
1. Vilka tankar och känslor väcker bilderna?
1. Varför är ett barns lidande och död speciellt svårt att
förstå?
1. Har förhållandet till döden förändrats med tiden?
Motivera och fundera på tänkbara orsaker.
Etikens grunder
•Kapitel 9-12
Heinz’ problem
Fallet HEINZ
Det hände i Europa i början av seklet. En kvinna låg för döden i en
speciell typ av cancer. Det fanns bara en medicin som läkarna trodde
kunde rädda hennes liv. Det var ett slags radium som en apotekare i
samma stad helt nyligen hade uppfunnit. Medicinen var dyr att
framställa och apotekaren tog sedan tio gånger så mycket betalt. Han
betalade 200 dollar för radiet och tog 2000 dollar för en liten dos av
medicinen.
Heinz, den sjuka kvinnans man gick till alla han kände för att försöka
låna ihop pengar till medicinen. Men han lyckades bara få ihop 1000
dollar dvs halva priset. Han berättade för apotekaren att hans hustru var
döende och bad honom sälja medicinen billigare eller låta honom få
medicinen på avbetalning. Men apotekaren sa nej och menade att
eftersom han uppfunnit medicinen hade han rätt att tjäna på den.
Heinz blev desperat. Han bröt sig in i mannens apotek och stal den
medicin som hans hustru behövde.
Diskutera följande frågor:
1. Vilka värden är viktiga för Heinz respektive apotekaren? Har de några
gemensamma värden?
2. Hur skulle du ha agerat om du varit apotekare?
3. Om Heinz varit din vän och i förtroende berättat om hur desperat han var över
att inte ha fått ihop de pengar han behövde och samtidigt sagt att han kommer
att göra inbrott i apoteket vad skulle du sagt till honom?
4. Är det viktigt att man alltid lyder lagen eller finns det situationer när man har
rätt att bryta lagen? Varför? När? Hur?
5. Heinz blir upptäckt och arresterad. Han ställs inför domstol. Om du var
domaren som skall döma honom hur skulle du agera beträffande fallet Heinz?
6. Vilken del har apotekaren i stölden?
Teologisk och filosofisk etik
•Kapitel 10
Etiska modeller
Dygdetik
lagar
AVSIKT resultat
Konsekvensetik
lagar
avsikt
Pliktetik
LAGAR
Situationsetik
avsikt
RESULTAT
resultat
Filosofisk etik
Dygdetik
Aristoteles etik:
• alla människor är ense om att ett gott liv bör vara lyckligt men
man kan vara oense om vad lyckan innebär
• människan är skyldig att utveckla sitt teoretiska förnuft (=vishet)
och sitt praktiska förnuft (=omdömesförmåga)
Kritik:
• ursäkt: ”jag menade väl” eller ”ändamålen helgar medlen”
Konsekvensetik
En god gärning har goda konsekvenser
Tre slag av konsekvensetik:
• egoism
• altruism
• utilitarism
Kritik:
• det är svårt att uppskatta konsekvenserna på förhand
• utilitarismens ”offer” gör det svårt att mäta den totala nyttan
Pliktetik
Immanuel Kants etik:
• Handla så att du kan göra din handling till allmän princip
• Varje människa har ett egenvärde och får aldrig utnyttjas som
medel
• Man får inte förödmjuka en annan människa trots att det skulle
kunna upplevas som rätt att göra så mot en själv.
Kritik:
• kräver ständiga kompromisser
• värden kolliderar: Borde man alltid vara ärlig eller är det rätt att
ljuga om man kan rädda liv?
Teologisk etik
Jag
Gud
Andra
Supernaturalism
• Moralens grund finns i det transcendenta, dvs Gud
Kritik:
• den teologiska etikens antagande om Guds existens
kan ses som ovetenskapligt
Voluntarism
• Etiken baseras på Guds vilja, inte på människans
förnuft
• En handling är rätt om den är i enlighet med Guds
vilja som finns uttryckt i Bibeln
Den teologiska etikens grundantaganden:
• Det moraliskt goda existerar
• Varje individ är moraliskt ansvarig för sina handlingar
• Det finns en ’naturlig lag’ , dvs allmänna
förnuftsbaserade moraliska principer (en allmängiltig
etisk ordning)
Grunderna för
den kristna etiken
•Kapitel 11
(Tre)dubbla kärleksbudet:
Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt
hjärta och med hela din själ och med hela ditt
förstånd. Detta är det största och första
budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du
skall älska din nästa som dig själv. På dessa
båda bud vilar lagen och profeterna. (Matt
22:37-40)
Jesu bergspredikan (Matt. 5-7), särskilt
gyllene regeln:
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för
er, det skall ni också göra för dem. Det är vad
lagen och profeterna säger.” (Matt 7:12)
De tio budorden (2 Mos 20:2-17; 5 Mos 5:621)
De två första buden behandlar relationen
mellan Gud och människa, medan de följande
behandlar relationer mellan människor. Bud
3, 9 och 10 kanske främst relationen till dig
själv.
Den kristna etiken grundar sig på den
kristna människosynen:
• Alla är lika värda och människan har ett
värde (Guds avbild)
• Syndafallet: människan har av naturen
en moraluppfattning (uppfattning om rätt
och fel) som delvis har skadats som en
följd av syndafallet
Olika kyrkors etiska
betoningar
•Kapitel 12
De protestantiska kyrkornas
etiska betoningar
Luthers etik
• Tvåregementsläran
• det andliga regementet
• det världsliga regementet
• Guds lag hjälper människan att upptäcka sina synder.
Människan kan inte leva i fullständig lydnad, men kan
söka frälsning i tron.
• Betonar Gyllene regeln
• Formalprincipen – Bibeln är det högsta rättesnöret
för tro och liv.
• Materialprincipen – Människan blir frälst genom nåd
allena, genom tro allena och endast för Kristi skull.
Reformerta kyrkor:
• Det är människans plikt att följa Guds bud
• Framhåller den kristna livsstilens betydelse
• Grundar sig på predestinationsläran: Gud har
förutbestämt vissa för frälsning
• Jordisk framgång ses som ett tecken på att man hör
till de utvaldas skara
Katolska kyrkan
• etikens grund finns i Bibeln (speciellt viktig efter andra
Vatikankonciliet 1962-65)
• den kristna traditionen (bl.a. kyrkomötesbeslut) viktig
• såväl Påven (speciellt tidigare) och hans brev till den
katolska världen som biskoparna har också stor
betydelse för etiken
Ortodoxa kyrkan
• anser liksom den katolska att etikens grund finns i
traditionen och Bibeln
• Människan lever ett gott liv då hon deltar i kyrkans liv,
Download