I världen, men tillhör inte världen

advertisement
Lars-ErikJonsson,FiladelfiakyrkanÖrebro,2017-02-12
Ivärlden,mentillhörintevärlden
Härföljerensammanfattningavpredikan.
LäsJohannesevangelium17:14-18
Vileveriensvårtid.Vileverienkampmeddetonda,sompåalltsättförsökermotarbetaGudsförsamling.Vileverocksåiensekulariseradtid.Sekulariseringenharocksånåttiniförsamlingen:makt,
karriär,egoism,hot,splittringm.m.IBibelnfinnsprincipersomintehörtillvärlden,utanhörtillGuds
rike.Viskallbörjalevagudsriketredanhär.Ivärlden.JagvillpresenterasexprinciperförGudsrike,som
jaghittatiBibeln.
1
Baradensomtjänarärstor
LäsMarkus10:42-44.Maktärettstortordidag.Karriärstege.Attblinågot.IGudsrikeärdettjänarna
somräknassomstörst.Viskallvarasmå.Hurskallvitjäna?Andramänniskor.Detfinnsmångautsatta.
Invandrare.Bjudahem.Intevararäddaatttaavvårtmateriellaföratthjälpaandra.Dåkanvivinna
världen.Missionharförståttdetta.Mångakvinnor...
2
Baradensomdörvinnerlivet
LäsJohannesevangelium12:24-25.Jesuskomförattdö.Genomsindödgavhanlivåtoss.Vitaremot
Kristidödgenomattbegravasidopet.Mendettameddödharenvidarebetydelse.Mångakristnaidag
ärbereddaattdöförsintro.Detråderdelademeningaromhurmånga,mendetärtusentalsvarjeår.
Oftadärviharväckelse.FörsamlingeniKinaväxer.LjusiÖsterharskrivitomförsamlingsledaremedett
nätverkpå10miljonermedlemmar.”Närjagsitterifängelseväxerförsamlingen.Vårtrosåvärdefullatt
viärbereddaattdöfördenellerattsittaifängelse.”Döiosssjälva.ÖverlämnaalltåtHerren.
3
BaradensvagekanvinnasegeriGudsrike
Läs2Kor12:9-10.Vibehöverkristnasomerkännersinsvaghet.Någonharsagtattdenstörstafrestelsen
vimöterärattvarastarkaiosssjälva.NärviärsvagakanGudanvändaossochgeossavsinkraft.Församlingarfullaavstarkakristnaväxerinteidag.Vibehöverförsamlingar,därmankännersinsvaghet,
menroparefterGudskraft.Läs1Kor2:1-5.HurmycketavGudskraftharvi?
4
Baradenfattigeärverkligenrik
Läs2Kor8:9ochApg3:6.Jesusanvändeintemaktochrikedomförattutförasittverk.Lärjungarnahade
lärtsigdet.ÄvenomviärfattigaiosssjälvaärvirikaiKristus.Vihartillgångtillhelahanskraft.Vimåste
slutaattsättavärdepådetsomfinnsivärlden,utansättavärdepåGudshelande,kraftochledning.
5
Baradensomödmjukarsigkanbliupphöjd
LäsMatt23:12.Jesuförnedringblevhansseger.Ödmjukhetärdenkristnesstörstadygd.Detärbättre
attlidaochblihånadänattvarasturskochståpåsigochhävdasinrätt.IGudsrikekommermaningenstansutanödmjukhet.Gällerocksådemsommenarattdeärandligareänandra.
6
Baradesomingetär,ärkallade
Läs1Kor1:26-29.Gudharandravärderingaränvi.Hankallarmångagångerdesomingetärisigsjälva.
Avslutning
Deförstaskallblidesista.LäsMatt19:30.Mångasomärsistskallbliförstochmångasomärförstskall
blisist.JagärsäkerpåattGudintesermedvåraögon.DenvisernerpåkanskeGudserupptillochvice
versa.
Download