MED450

advertisement
SAHLGRENSKA AKADEMIN
MED450, Allmän onkologi, 7,5 högskolepoäng
General oncology, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programkommittén för medicin 2009-05-01 att gälla från och med 2009-05-01.
Utbildningsområde: Medicinskt 100 %
Ansvarig institution: Inst för de kliniska vetenskaperna
2. Inplacering
Kursen är en fristående kurs.
3. Förkunskapskrav
Sjuksköterskeexamen eller 180 högskolepoäng inom odontologisk, medicinsk eller naturvetenskaplig
utbildning med inriktning mot biomedicin.
4. Innehåll
• Cellbiologi; reglermekanismer, immunologi
• Tumörbiologi och patologi; etiologi, genetik, patofysiologi, klassifikation och stadieindelning
• Diagnostik; bildgivande, biokemisk och genom vävnadsbiopsier
• Terapier
• Begreppen kuration och palliation
• Kirurgiska principer, strålterapi med radiofysik och biologi samt medicinsk antitumoral terapi med
grundläggande farmakokinetik och farmakodynamik
• Cancerprevention
• Utvärdering av behandlingsresultat och klinisk prövning
• Cancergenetisk rådgivning
• Supportive care
• Akut onkologi
• Studieuppgift om stödjande terapi vid onkologisk behandling som enskilt arbete eller grupparbete.
Redovisas antingen muntligt, 15 min, eller skriftligt, c:a 4 A4-sidor.
2/ 2
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• Redogöra för basala behandlingsprinciper för kirurgi, radioterapi, medicinska behandlingar och dess
indikation vid cancersjukdom.
• Bedöma och handlägga biverkningar orsakade av medicinsk terapi respektive radioterapi.
• Förstå indikationer för och bedöma resultat av bild-, biokemisk och histopatologisk diagnostik.
• Förstå principerna för och skillnaderna i kurativ respektive palliativ behandling.
• Tolka och kritiskt granska behandlingsresultat.
• Förstå vikten av cancerprevention.
• Bedöma och handlägga symtom vid akut onkologi såsom metastasorsakad medullakompression,
hyperkalcemisk kris, vena cava superiorsyndrom och dess behandling.
6. Litteratur
SBU Rapport nr 162: Strålbehandling vid cancer. 2003.
SBU Rapport nr 155: Cytostatikabehandling vid cancer. 2001.
Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling: AFS 2005:5. Cytostatika och andra läkemedel med bestående
toxisk effekt. Publikationsservice. ISBN 91-7930-353-6.
Referenslitteratur
Hassan M. Cytostatika, Stockholm, Liber, 2003.
Olsson H. Tumörsjukdomar. Studentlitteratur. 1996.
Degerfält J, Moegelin I-M, Sharp L. Strålbehandling. Studentlitteratur AB, 2008.
Ringborg U, Henriksson R. Friberg S (red) Onkologi. Liber, Stockholm, ISBN 91-47-04858-1, 2008.
www.oc.gu.se. Vårdprogram.
Cancer i siffror. Cancerfonden 2009.
Beck-Friis B, Strang P. Palliativ medicin. Stockholm, Liber, 1999.
Cancer principles and practice of oncology. Eds; V DeVita, S Hellman, S Rosenberg. Lippincott Williams
and Wilkins, 2005. 7th edition.
7. Former för bedömning
Examination i form av skriftlig tentamen. Student som har underkänts två gånger på samma examination har
rätt till byte av examinator om det är praktiskt möjligt. Obligatoriska moment förekommer.
8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
9. Kursvärdering
Enligt bilaga.
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards