Mag-tarmkanalens sjukdomar (ppt-bildspel)

advertisement
FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA
OCH LÄKEMEDELSKEMI
Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO)
Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi;
FSL 561
Delkurs 4:
Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi
Mag-tarmkanalens sjukdomar
Dick Delbro
Vt-14
Sjukdomar i munhåla-svalg
• Muntorrhet.
• Cancer.
• Neurologiska rubbningar.
Tungcancer
Buccal cancer
Cancer i hårda gommen
Tonsillcancer
Symtombaserad indelning av
mag-tarmkanalens sjukdomar
• Besvär ovanför naveln – ofta tillstånd i
esofagus-ventrikel-duodenum: Dyspepsi.
• Besvär nedanför naveln – ofta tillstånd i
tunntarm-tjocktarm.
Dyspepsi – ”dålig matsmältning”
• Smärta i övre delen av buken och bakom
bröstbenet, sura uppstötningar, anorexi, tidig
mättnadskänsla, illamående-kräkningar,
oftast i samband med födointag.
• Begreppet refluxsymtom.
• Dyspeptiska symtom: 2% av alla patienter i
öppen vård.
Orsaker till dyspepsi
• Organiska: Sjukdom kan påvisas.
• Funktionella: Sjukdom har uteslutits.
• Differentialdiagnoser: Hjärtsjukdom?
Sjukdomar i gallblåsa; gallvägar; pankreas;
kolon?
Orsaker till funktionell dyspepsi
• Motilitetsrubbning?
• Stress?
• Ökad känslighet för normala skeenden i magtarmkanalen?
Undersökningar
•
•
•
•
Sjukhistoria.
Gastroskopi med biopsi.
Röntgen.
Blodlab: Bl.a. Hb, leverprover,
pankreasprover.
• EKG inkl. arbetsprov.
• Diagnostik av Helicobacter pylori.
• Diagnostik av reflux.
Gastroskop
Sjukdomar i esofagus:
1. Motilitetsrubbningar
• Achalasi: Nervskada i distala esofagus, med
olika orsaker. Leder till oförmåga att relaxera
LES i samband med måltid. Symtom:
Sväljningsbesvär, ev. uppstött föda.
Sjukdomar i esofagus:
2. Esofagit
• Inflammation (esofagit) p.g.a. antingen
läkemedelsorsakad, eller reflux (orsakad av
otillfredsställande LES-funktion).
Refluxsymtom. Komplikationer: Blödning.
Perforation. Cancer?
Normal esofagusslemhinna
Refluxesofagit med flera sår
Sjukdomar i esofagus:
3. Cancer
• Lokaliserad i distala 2/3. Mycket snabb
incidensökning senaste 20-åren. 5/100,000. 4% av
alla cancerdödsfall (totalt 40,000 nya cancerfall per
år i Sverige. 20,000 dödsfall per år p.g.a. cancer).
Mest män > 55 år.
• Orsaker: Alkohol; rökning; reflux (?).
• Symtom: Sväljningsbesvär, viktnedgång.
• Prognos: Oerhört dålig!
Esofaguscancer
Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 1.
Gastrit (”magkatarr”)
• Gastrit/gastropati: Slemhinneskada i
magsäcken sedd med gastroskop.
- Akut gastrit: Kemisk skada (alkohol, NSAID).
- Kronisk atrofisk gastrit: Autoimmun. Förlust
av parietalceller med IF (B12brist).
Normal ventrikelslemhinna (antrum)
Akut gastrit
Kronisk atrofisk gastrit
Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 2.
Ulcus
• Ulcussjukdomarna: Godartade (d.v.s. icke-cancer)
sår i magsäck eller tolvfingertarm (drabbar 10% av
befolkningen).
- Orsak: Rubbad balans mellan aggressiva faktorer
(syra; HP, se nedan; NSAID-medicinering som
eliminerar skyddande prostaglandiner; trauma,
brännskador) och skyddande faktorer (slem,
bikarbonat, blodflöde).
- Dessa skyddande faktorer: Barriärfunktion.
Ulcus (forts): Helicobacter pylori
- HP: Bakterien koloniserar antrum, skadar
genom att åstadkomma en inflammatorisk
reaktion och kan producera cellskadande
toxiner. 40% av svenskar är infekterade. 1/6
får sår!
- Ulcus duodeni och ulcus ventriculi: Svårt att
skilja dessa former åt, och att skilja från
ventrikelcancer eller funktionell dyspepsi!
Ulcus (forts.): Symtom
- Symtom vid ulcus:
a. Sugande smärta, ofta nattetid, i övre delen av
buken som lindras av mat: Duodenalsår, alltid HPpositiva.
b. Illamående-kräkningar: Ventrikelsår, ofta men
inte alltid HP-positiva.
- Ulcus kan visa sig med stor, akut blödning eller liten,
kronisk blödning som ger järnbristanemi.
- Diagnos av ulcus: Röntgen, gastroskopi.
Duodenalsår
Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 3.
Ventrikelcancer
• Cancer i magsäcken – går ej att skilja från
ulcus eller funktionell dyspepsi. Diagnos:
Gastroskopi.
• Sjunkande incidens sista 20-åren
(10/100,000). Relativt dålig prognos p.g.a.
spridning till levern.
Levermetastaser från
ventrikelcancer
Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 4.
Blödning
• Övre gastro-intestinal blödning: Från
esofagusvaricer, gastrit, ulcus eller cancer.
Svart avföring (melena), blodig kräkning
(hematemes). Infarktrisk hos äldre.
Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 5.
Perforation
• Brustet magsår (eller ventrikelcancer) eller
duodenalsår: Läckage av mag-tarminnehåll
till bukhålan.
• Svår smärta.
• Livshotande.
Tunntarmsjukdomar: 1. Diarré
• Diarré (Ökat vatteninnehåll i avföringen, > 3
tömningar per dygn). Orsaken i tunntarm och/eller
kolon:
- Akuta diarréer: Oftast infektiösa (bakterier,
bakterietoxiner, virus, protozoer).
- Långvariga diarréer: Tarmsjukdomar, sjukdomar i
pankreas, lever-galla.
- Funktionella tarmrubbningar (se nedan) ger aldrig
diarré nattetid. Colonsjukdomar ger ofta
slem/blodtillblandade diarréer. Diarré med
viktnedgång är alltid organisk sjukdom.
Tunntarmsjukdomar:
2. Infektioner
• Symtom: Hastigt insjuknande; ibland
influensa-liknande; buksmärtor; illamåendekräkningar och/eller diarré.
• Orsaker: Rotavirus (barn upp till 2 år).
Calicivirus (skolbarn, vuxna.
”Vinterkräksjukan”). Salmonella (fekalo-oral
smitta). Campylobakter (via födan). Kolera
(via födan). Colibakterier (fekalo-oral smitta).
Tunntarmsjukdomar:
3. Maldigestion
• Maldigestion: Försämrad nedbrytning av
födoämnen, ofta p.g.a. brist på
pankreasenzymer.
- Laktosintolerans (laktasbrist): Mjölkintag
leder till smärtor, gasspänning, diarré.
Tunntarmsjukdomar:
4. Malabsorption
Malabsorption: Reducerat näringsupptag i
tunntarmsslemhinnan. Symtom vid
malabsorption: Viktminskning, näringsbrist,
ofta ökad fettmängd i avföringen, ibland
anemi, andra bristsymtom.
- Celiaki: Autoimmun inflammation av
tunntarmsslemhinnan, reaktion mot gluten
(drabbar fr.a. barn eller unga vuxna).
Normal tarmröntgen
Celiaki
Celiaki
Tunntarmsjukdomar:
5. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
• Dessa tillstånd drabbar ibland även kolon (se
nedan).
Tunntarmsjukdomar:
5. Cancer
• Tunntarmscancer är mycket ovanligt!
• Carcinoid: Hormonproducerande tumör som
utgår från tunntarmens endokrina celler.
Producerar ofta 5-HT. Symtom (oftast diarré)
först vid metastasering till levern. Relativt
dålig prognos.
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
• Inflammatoriska tarmssjukdomar (IBD):
Kronisk inflammation i tunntarm och/eller
tjocktarm med okänd orsak (troligen abnorm
immunreaktion), som ofta debuterar i sena
ungdoms- eller tidiga vuxenåren. Ca. 1000
nya fall/år.
IBD (forts.)
- Crohns sjukdom: Transmural inflammation (genom
alla vägglager), var som helst i mag-tarmkanalen
(fr.a. i distala ileum och/eller colon), som förlöper i
skov (attacker). Symtom: Buksmärtor, diarréer,
avmagring, feber, bristsymtom. Diagnos: Röntgen,
koloskopi med biopsi. Komplikationer: Fistlar
(gångbildningar), förträngningar, korttarmssyndrom.
Normal kolonslemhinna
Normal tunntarmsslemhinna
TunntarmsCrohn
Crohn-kolit
IBD (forts.)
- Ulcerös kolit: Kronisk inflammation i kolorektalslemhinnan, med mindre eller större
utbredning och förlopp i skov. Symtom:
Blodiga diarréer med krampartade smärtor i
buken, viktminskning. Komplikationer:
Dilatation (= vidgning) av kolon med
perforation; koloncancer.
Kolondilatation p.g.a. UC
Tjocktarmssjukdomar:
1. IBS
• Funktionell tarmrubbning (colon irritabile
eller IBS [irritable bowel syndrome]):
Symtomkomplex (utan organiska
förändringar) med buksmärtor,
förstoppning/diarré och gasbesvär.
Tjocktarmssjukdomar:
2. Obstipation
• Förstoppning (obstipation: < 2 avföringar per
vecka). Orsaker: Tjocktarmscancer, läkemedel
(t.ex. opioider), kostfaktorer (minskat fibervätskeintag).
Tjocktarmssjukdomar:
3. Infektioner
• Antibotikautlöst diarré: Clostridium difficile.
• Amöbadysenteri. Med ordet dysenteri menas
tjocktarmsdiarré med blod och slem, feber,
krampartade smärtor i buken.
Tjocktarmssjukdomar:
4. Diverticulit
• Divertikelsjukdom (utbuktningar av
colonväggen p.g.a. kronisk förstoppning), kan
ge inflammation med blödning eller
perforation.
Diverticulosis
Tjocktarmssjukdomar:
5. Kolorektal cancer
• Kolorektal cancer (4000 nya fall per år).
Ändrade avföringsvanor, blod i avföringen,
anemi, viktminskning, symtom p.g.a.
förträngning.
Koloncancer
Tjocktarmssjukdomar:
6. Appendicit
• Akut appendicit.
Download