Vad säger Bibeln om alkohol, tobak, droger

advertisement
CHRISTIAN ASSEMBLIES EUROPE
P.O. Box 1022
EDINBURGH EH1 2YU
UNITED KINGDOM
Kategori A1 Blad 1009/0904
JESUS KRISTUS ÄR VÅR FRID MED GUD
Vad säger Guds Ord om:
ALKOHOL - CIGARETTER & TOBAK - DROGMISSBRUK i allmänhet?
"I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade: 'Ära vare Gud i höjden, och
FRID PÅ JORDEN, BLAND MÄNNISKOR TILL VILKA HAN HAR BEHAG!'"
LUKAS 2:13-14
Nästan alla vet vad änglarna sade när Jesus föddes, men väldigt få har kommit att lära känna den FRID som Gud har lovat
oss i Sin Son. Istället är alla vi möter oroliga och ängsliga och känner sig illa till mods över någonting - en del mer än
andra. Detta är hur Guds Ord säger att världen kommer att bli.
"Ja, vad gagn har människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen? Alla hennes dagar äro ju fulla av plåga, och det
besvär hon har är fullt av grämelse; icke ens om natten får hennes hjärta någon ro. Också detta är fåfänglighet." PREDIKAREN 2:22-23
"Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro;"
"Faror, fallgropar och fällor vänta eder, I jordens inbyggare."
Gud har givit oss en utväg i Sin Son Jesus:
"Ty ett barn varder oss fött...och hans namn skall vara...Fridsfurste."
JOB 14:1
JESAJA 24:17
JESAJA 9:6
"Det ord som han har sänt till Israels barn för att GENOM JESUS KRISTUS, (SOM ÄR ALLAS HERRE), FÖRKUNNA DET
GLADA BUDSKAPET OM FRID,"
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:36
Men istället har människor, i alla tider, föredragit att vända sig till andra saker för att glömma sina problem och mildra
påfrestningarna; nu för tiden är den vanligaste metoden att använda alla möjliga typer av kemikalier - DROGER - som tas
artificiellt. Detta inkluderar drogerna ALKOHOL (stark dryck), NIKOTIN (tobaksrökning) och alla slag av LUGNANDE
MEDEL (en del människor använder regelbundet huvudvärkspulver och tabletter, för att "samla sig") liksom de illegala och
mer ovanliga drogerna (marijuana, heroin o.s.v.). Av dessa var endast alkohol tillräckligt vanligt i biblisk tid för att bli
omnämnt i Bibeln; följande är vad som står SKRIVET I GUDS ORD:
ORDSPRÅKSBOKEN 20:1 "En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav."
ORDSPRÅKSBOKEN 21:17 "Den som älskar glada dagar varder fattig; den som älskar vin och olja bliver icke rik."
ORDSPRÅKSBOKEN 23:20-21 "Var icke bland vindrinkare, icke bland dem som äro överdådiga i mat. Ty drinkare och frossare
bliva fattiga, och sömnaktighet giver trasiga kläder."
ORDSPRÅKSBOKEN 23:29-30 "Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon
höljda i dunkel? Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker."
Guds avsikt är att vi förstår vad alkoholhaltiga drycker gör: de VILSELEDER och FÖRLÖJLIGAR människorna som
dricker dem, och förorsakar elände, bedrövelse och sjukdom.
ORDSPRÅKSBOKEN 23:31-35 "Se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner
ned. På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift. Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta
talar förvända ting. Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast: 'De slå mig, men det vållar mig
ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp, så att jag återigen får skaffa mig sådant?'"
Vilken beskrivning av effekterna av starka drycker! Förutom illamående och 'baksmällor' förorsakar alkohol ett oansvarigt
beteende, våldsamhet, dåligt humör osv, ofta resulterande i dödsfall i trafiken, brott i vredesmod, splittrade hem, fattigdom
osv. Starka drycker förorsakar så många problem och ändå, för att fly undan dessa problem, återvänder människor till
dem! Så dåraktigt!
ORDSPRÅKSBOKEN 31:6-7 "Nej, åt den olycklige give man starka drycker och vin åt dem som hava en bedrövad själ. Må dessa
dricka och förgäta sitt armod och höra upp att tänka på sin vedermöda."
Den som funderar på det kommer att inse att starka drycker inte löser några problem och att alkoholister befinner sig i ett
desperat tillstånd. Men hur är det med måttligt och "socialt" drickande? Bryr sig Gud om ifall vi tar en liten drink då och då?
1 KORINTIERBREVET 6:9-10 "Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? FAREN ICKE VILSE.
Varken otuktiga människor ...ELLER DRINKARE... skola få Guds rike till arvedel.”
sa1009se
Sida 1
Kategori A1
"JESUS KRISTUS ÄR VÅR FRID MED GUD"
Det grekiska ordet för "drinkare" betyder NÅGON SOM DRICKER STARKA DRYCKER. INGEN SOM DRICKER STARKA
DRYCKER SKALL ÄRVA GUDS RIKE. Detta är Guds Ord. (Det så kallade "vin" som Jesus drack var "nytt vin", vilket
betyder färsk druvjuice som inte har jäst.) ALKOHOL är ett GIFT - och det samma gäller för alla de andra sakerna som
nämnts tidigare - NIKOTIN och de andra drogerna. Även om det inte blir några omedelbara medicinska effekter, så
framkallar alla dessa droger en sinnesstämning som gör personen mer och mer beroende av kemiska preparat för att få en
"kick" och känna s k "lycka" - och i det långa loppet, om inte förr, kommer kroppen att ta skada. Nu för tiden vet alla vilken
dålig vana det är att röka och vilka fruktansvärda effekter det har på kroppen hos de människor som är bundna av den
vanan. Våra kroppar är inte våra egna: Gud kommer att döma alla människor för hur de har tagit hand om sina kroppar:
2 KORINTIERBREVET 5:10 "Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt
jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont."
ROMARBREVET 14:12 "Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv."
Än en gång, LÅT DIG INTE FÖRLEDAS. Låt inte någon säga till dig att Guds Ord är fel. Tiden när Jesus skall komma
tillbaka för att döma jorden närmar sig snabbt. OMVÄND DIG NU!
LUKAS 21:25-27 "Och tecken skola ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden skall ÅNGEST KOMMA ÖVER
FOLKEN, och de skola stå RÅDLÖSA vid havets och vågornas dån, då nu MÄNNISKOR UPPGIVA ANDAN AV
FÖRSKRÄCKELSE OCH ÄNGSLAN för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva. Och då skall man få se
'Människosonen komma i en sky', med stor makt och härlighet."
Hela världen kommer att vara orolig - Gud säger det. Till och med nu söker människor över hela jorden efter fred och kan
inte finna den - VARFÖR?
JESAJA 48:22 "Men de ogudaktiga få ingen frid, säger HERREN."
Gud visar oss vägen som leder till frid: "...hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus" (ROMARBREVET 5:1). Han
kom för att förkunna frid för oss "och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till
träldom." (HEBRÉERBREVET 2:15).
LÅT INTE SATAN BINDA DIG VID NÅGON VANEBILDANDE DROG FÖR NÅGON FALSK, KEMISK 'FRIDS' SKULL.
Det finns bara EN VÄG:
JOHANNES 14:27 "Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; ICKE GIVER JAG EDER DEN SÅSOM VÄRLDEN
GIVER. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda."
Världen försöker ge oss frid genom alkohol, tobak, droger o.s.v., men inga av dessa saker varar och alla är på något sät t
skadliga. Jesus ger oss Sin ojämförbara frid genom kraften av Sin Helige Ande som bor inom oss. Det finns ingenting som
kan ersätta det.
EFESIERBREVET 5:18 "Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. LÅTEN EDER FASTMER
UPPFYLLAS AV ANDE."
*******
"...GÖREN BÄTTRING, och LÅTEN alla DÖPA eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom GÅVA
UNDFÅ DEN HELIGE ANDE."
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38
Om en syndare skall kunna bli räddad måste Guds plan och mönster för frälsning, som Han har lagt ner i Sitt Ord,
uppfyllas på alla punkter.
JESUS KOM FÖR ATT GE OSS LIV, SITT EGET LIV. Han säger till DIG:
"Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog."
JOHANNES 10:10
Guds Ord säger i JESAJA 64:6 - "Vi blevo allasammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var såsom en fläckad
klädnad..." Detta är vad Gud säger om dig genom Sin profet!
Och i ROMARBREVET 3:23 "ALLA HAVA JU SYNDAT och äro i saknad av härligheten från Gud:"
"GÖREN DÄRFÖR BÄTTRING och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade, på det att tider av vederkvickelse må komma
från Herren, i det att han sänder den Messias...nämligen Jesus..."
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:19-20
ROMARBREVET 8:9 "...men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till."
JOHANNES 3:5 "Jesus svarade: '... Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds
rike.'"
(Beviset på att man har fått Guds Helige Ande och att man är född på nytt finns beskrivet i
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4; 10:44-46; 19:6).
GUDS ORD ÄR KOMPROMISSLÖST!
Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.
CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL, P.O. BOX 888, COFFS HARBOUR NSW 2450, AUSTRALIA
Eftersom Gud fritt har givit oss allting kan detta material distribueras fritt och har ingen kopieringsrätt.
Vår enda önskan är att den ursprungliga CAEI-källan anges vid användning av materialet.
sa1009se
Sida 2
Download