Åsa Sundelin. 23/9-16 ”Att skapa framtid” En analys av interaktionen

Åsa Sundelin. 23/9-16
”Att skapa framtid” En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande
samtal med unga i migration” av Åsa Sundelin
40 studie – och yrkesvägledare, hade förmånen att lyssna till Åsa Sundelin när
hon presenterade sin studie kring unga i migration, under VIS nätverkskonferens
den 23 september.
Studien Åsa arbetat med fram till januari 2016, omfattar elever i gymnasieåldern
i integration och 5 studie – och yrkesvägledare (SYV). Tanken med studien var
att visa vilket stöd professionelle studie – och yrkesvägledare kan vara för unga
på väg in i det svenska samhället.
Eleverna i denna studie använde sin SYV som vägledare inom olika delar av det
svenska samhället, inte enbart studier/arbete, utan också till att kunna skapa
mening i sin nya miljö.
Studien visade att Vägledande samtal tycks ha
●goda möjligheter att vidga elevernas perspektiv utifrån elevernas situation
●begränsade möjligheter att vidga perspektiv utifrån verksamhetens
målsättningar (motverka begränsningar i studie- och yrkesval)
Vägledarens strategier kan ge ett ”dubbelt erkännande” till eleven:
●Yrkesval
●svensk identitet.
Språkligt så innehöll samtalen många svåra ord vilket innebar att maktens
uttryck styrs av studie – och yrkesvägledaren och eleven följer.
Åsa visade vidare på att:
Det tycks som att vägledarna kan ha vissa svårigheter att uppfatta elevernas
känslor och situation.
Inom de samtal som ingick i studien väcktes mycket oro. Frågan är ”Vad kan vi
egentligen lova när det talas om framtiden”. I studien framgick att SYV vill ge
hopp, hur förhåller vi oss till vår egen önskan om att ge hopp? Vad behöver vi
för verktyg för att kunna hantera andras oro?
Åsa fortsätter; vi SYV behöver vara medvetna om att migration sätter fokus på
studie – och yrkesvägledning och att vi behöver ett nytt fokus på vår profession,
vad vi kan erbjuda med våra kunskaper och färdigheter i yrket. Det räcker inte
med vägledningssamtal för att förstå sitt sammanhang. Den utbildande
funktionen i samtalet är centralt, det handlar om lärande inte information.
Slutsats;
En av slutsatserna som kom fram var att i verkligheten behöver studie – och
yrkesvägledare vara tydliga och oftare (än vi nu gör) ge råd. De personer som
söker oss i professionen, känner inte till den svenska arbetsmarknaden och inte
heller det svenska utbildningssystemet. Hen behöver reflektera utifrån sitt
medhavda kunnande kring sociala värden, symboliska gränser, nätverk och att
jämföra detta med Sverige.
Vad kan vi yrkesverksamma SYV göra:
Kom ihåg att du kan ha svårigheter att uppfatta vägledningssökandes känslor
och situation. Läs på och skaffa kunskap om migrationens villkor! Det är länder
som möts i våra samtal, med olika utbildningssystem, rasfrågor, maktstrukturer,
sociala värden och mycket mera
Åsa Sundelin avslutade med att, utifrån denna studie dra följande slutsats:
Ensamkommande kan ha större behov av att vara i skolan och vara i ett
sammanhang än att komma ut i samhället så snabbt som möjligt.