Vägledning i en föränderlig värld

advertisement
Inbjudan till konferens
Vägledning i en
föränderlig värld
Stockholm 20-21 september 2017
Att arbeta som studie- och yrkesvägledare i en ständigt
föränderlig värld ställer höga krav på dig att hänga med i
trender och förändringar. Se till att upprätthålla din kompetens genom att ta del av det senaste. Gå på konferensen och
ta bland annat del av:
• Tips på hur du tar emot nyanlända på bästa sätt
• Vilka samtalsmetoder som fungerar
Datum
• Hur du lockar fram motivationen hos omotiverade elever
20-21 september 2017
• Utveckla dig inom e-vägledning
• Hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut
På konferensen får du användbar kunskap och konkreta tips
från yrkesverksamma och experter på hur du kan arbeta och
utvecklas för att lyckas i din roll som studie- och yrkesvägledare.
Ta möjligheten att inspireras, utvecklas och möta många
kollegor i branschen för att kunna erbjuda vägledning i
framkant!
Plats
Scandic park
Karlavägen 43, Stockholm
Anmälan
www.tiabkonferens.se
Varmt välkommen!
Lovina Lövqvist
Projektledare
Medverkande talare
pen
o
h
s
k
r
o
w
e
Miss a int älvkänsla!
sj
om dålig
Så upprätthåller du din kompetens som studie- & yrkesvägledare
Lotta Lindström
Håbo kommun
Så överkommer du språk- & kulturbarriären & skapar en tydlig kommunikation med nyanlända
Staffan Ström
Vuxenutbildningen Nacka kommun
Framtidens vägledning & den senaste forskningen
Torild Carlsson
Ibility
…och många fler
Program
Onsdag 20 september 2017
9:30 Moderator Martin Hugo inleder konferensen
• Konkreta tips på hur du förbättrar bemötandet
– en ­avgörande framgångsfaktor för elevens känsla av hopp
och lust
9:35 – 11:05
Anna Hedeklint, projektledare, Nyköpings kommun
Framtidens vägledning & den senaste
forskningen
Anna Bjurenborg & Jessica Lundin, ungdomssamordnare,
­Nyköpings kommun
9:00 Registrering med kaffe & smörgås
• Hur vägledning blir en allt viktigare del av vårt samhälle och
vad det kan betyda för dig
• Att använda ekonomiska modeller, statistik och forskning på
bästa sätt för framgångsrik vägledning
• Undvik fallgropar och använd vägledningsmetoder på rätt
sätt
Torild Carlsson, forsknings- & utbildningsansvarig, Ibility
Torild arbetar sedan 2000 med att utveckla metoder som
vägleder individer rätt i arbetslivet. De senaste åren har han
utbildat och handlett bland annat studie- och yrkesvägledare,
arbetsför­medlare och politiker. Han är författare till boken
Äntligen måndag – en lärobok i arbetsmarknad. Hans mål är att
fler ska få känna: Äntligen måndag!
11:05 – 11:15 Bensträckare
11:15 – 12:05
Så upprätthåller du din kompetens som studie- &
yrkesvägledare
13:55 – 14:45
Vägledning för elever med särskilda behov – hur
hanterar du detta & vad säger forskningen?
• Hämmande och främjande faktorer i karriärvalsprocessen
för personer i behov av särskilt stöd
• Tidiga resultat från pågående forskning om NPF och karriärvalsprocesser
• Så skapar du ett bemötande för framgångsrik vägledning
för personer med särskilda behov
Elisabet Söderberg, studie- & yrkesvägledare, fil. dr och lektor,
Stockholms universitet
Elisabet Söderberg är studie- och yrkesvägledare och
­disputerade 2014 med en avhandling om unga med rörelse­
hinder och handlingsutrymme vid karriärvalsprocessen. Hon är
nu lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, SU, och
har nyligen inlett ett forskningsprojekt om NPF och karriärvalsprocesser.
• Hur rollen som studie- och yrkesvägledare har utvecklats
och hur den ser ut i framtiden
• Olika sätt för att hålla dig ständigt uppdaterad på det
­senaste inom vägledning
14:45 – 15:15 Eftermiddagskaffe
• Vägledningsmaterial och information som hjälper dig hålla
rätt standard i din vägledning
15:15 – 16:05
• Viktig kompetens för framtiden och hur du uppdaterar dig
inom detta
Lotta Lindström, studie- & yrkesvägledare, Håbo kommun
Lotta har jobbat som studie- och yrkesvägledare sedan 1994.
Genom sin långa karriär har hon arbetat både på grund- och
gymnasieskolor och komvux. Hon driver en blogg genom Skolvärlden där hon beskriver sin vardag. Lottas motto är: Jag vill
att alla elever ska ha rätt att få lyckas!
12:05 – 13:05 Lunch
Utveckla dig inom e-vägledning – framtidens
kommunikation med eleverna
• Vad e-vägledning är och hur du arbetar med det för en
framgångsrik vägledning
• Effektivisera vägledningen och gör dig mer tillgänglig genom
sociala medier och digitala verktyg
• Utmaningar och möjligheter med e-vägledning
• Ta hjälp av e-vägledningen för att kommunicera utan att
vara beroende av tid och rum
Amanda Sjöswärd, VD och studie- & yrkesvägledare, Psydentify
13:05 – 13:55
Metoder & arbetssätt för att hjälpa elever att
fullfölja sina gymnasiestudier
• Så genomsyras projekt #jagmed av jämställdhet, tillgänglighet och icke- diskriminering
• Hur studievägledare, lärare och rektorer kan samverka
­bättre för att öka elevens välmående och motivation
• Så har vi nått ett bättre resultat genom att tilldela eleverna
en egen samordnare som stöttar och coachar eleven mot
rätt väg
16:05 – 16:55
Hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden & hur du
förbereder dina klienter
• Viktig kompetens som krävs på framtidens arbetsmarknad
• De viktigaste trenderna och förändringarna att ha koll på
• Hjälp dina klienter att förbereda sig rätt baserat på
arbetsmarknadens krav i framtiden
Pernilla Thott-Ljung, förvaltningschef arbetsmarknads- & vuxenutbildningskontoret, ­Norrköpings kommun
16:55 Konferensens första dag avslutas
www.tiabkonferens.se
Torsdag 21 september 2017
9:00 Moderator Martin Hugo inleder konferensens
andra dag
13:00 – 16:00
09:05 – 10:35
Separat bokningsbar
Nyanlända utan utbildning eller arbetslivs­
erfarenhet – så hjälper du dem att hitta rätt
Workshop
• Arbetsmetoder för att på ett effektivt sätt hjälpa nyanlända
till utbildning eller självförsörjning
Hur du vägleder och coachar personer
med dålig självkänsla
• Anpassa ditt bemötande till vare enskild individs behov,
intresse och styrka för att hitta rätt lösning
• Att leda nyanlända rätt – så lyckas du med utmaningen
Så överkommer du språk- & kulturbarriären &
skapar en tydlig kommunikation med nyanlända
• Hur du utvecklar ett bemötande med respekt och förståelse
för varje enskild individs situation för en mer framgångsrik
kommunikation
• Verktyg för effektivare kommunikation i situationer med
språkbarriärer
• Hur du skapar möjligheter ur språk- och kulturskillnader
Staffan Ström, rektor, vuxenutbildningen Nacka kommun
Nacka kommun var 2015 en av de tre kommunerna i Sverige
som tog emot flest nyanlända. Att hjälpa så många personer ut
i arbetslivet är ett komplext arbete som kräver tydlig kommunikation och nya arbetssätt. Lyssna till hur Nacka kommun
arbetar för att korta vägen till arbetslivet och skapa egen­
försörjning redan andra dagen efter att personen har placerats
i kommunen.
Att komma tillrätta med dålig självkänsla är ett stort problem
för många och det är viktigt att vägleda och coacha dess
personer till att komma vidare. Lär dig se den enskilda individen
genom lyhört lyssnande och lyfta fram styrkor och kompetens
för att motivera och stärka självkänslan!
Under workshopen får du genom föreläsningar, interaktiva
gruppdiskussioner och praktiska exempel verktyg för hur du
kan stärka självkänslan hos unga och coacha dem till att välja
rätt väg.
Du får lära dig:
• Identifiera vad som bidrar till dålig självkänsla och psykisk
ohälsa hos den enskilde individen
• Att lyfta individer med dålig självkänsla – metoder och
­tillvägagångssätt som fungerar
• Hur du hjälper elever att se och använda sina styrkor för att
kunna nå sina mål
• Att stärka individens känsla av sammanhang med hjälp av
de hälsofrämjande faktorerna: begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet
10:35 – 10:55 Förmiddagskaffe
10:55 – 11:45
Motiverande samtal & empatiskt lyssnande –
konkreta verktyg som motiverar individen till
förändring & handling utan konfrontation eller
övertalning
• Ett coachande arbetssätt och färdigheter som får individen
att lyfta blicken
• Samtalet som verktyg – ord som gör skillnad i vägledningen
Workshopen leds av: Daniel Lams, Trygga relationer
• Aktivt lyssnande – hur du håller egna värderingar och
­lösningar åt sidan
Daniel är auktoriserad socionom och samtalsterapeut. Han
• Hur du får individen att se framtidshopp trots en jobbig
livssituation
• Lär dig hjälpa individen att öka sin tro på sin förmåga och
möjlighet till förändring
har många års erfarenhet av att stärka barn och ungas känsla
• Metoder och verktyg för hur du hanterar motstånd till
­förändring och hur du bemöter ambivalens
­utbildningar och är en uppskattad föreläsare med särskilt
Helena Carlewald, HR-konsult Kompetensförsörjning och
­ledarskap, Region Östergötland
Helena arbetar med att motivera och utveckla chefer och
medarbetare både enskilt och i grupp. Helena har tidigare
jobbat 10 år som studie- och karriärvägledare på Linköpings
Universitet. Hon använder ett coachande förhållningssätt
samt (MI) ­motiverande samtal i sin vägledning. Helena är även
­karriär­coach och MI-tränare, och utbildar i MI både på grund
och på avancerad nivå.
Idag ­arbetar han också som terapeut vid Capio vårdcentral i
av sammanhang och självkänsla. Han erbjuder personalvård,
fokus på hur man kan bevara och förebygga en god hälsa.
Hagsätra och har erfarenhet från arbete med ungdomar inom
socialtjänsten, Bris, barnpsykiatrin och Stadsmissionen.
11:45 Moderator Martin Hugo summerar och avslutar
konferensen
11:55 – 13:00 Lunch för workshopens deltagare
www.tiabkonferens.se
Returadress:
Teknologisk Institut
Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.
Avsändare: Teknologisk Institut, Vallgatan 14, 411 16 Göteborg
Inbjudan till konferens
Datum
Vägledning i en
föränderlig värld
Plats
Stockholm 20-21 september 2017
20-21 september 2017
Scandic park
Karlavägen 43, Stockholm
Anmälan
www.tiabkonferens.se
Därför ska du gå på konferensen
• Upprätthåll och utveckla din roll som studie- och
yrkesvägledare
• Ta del av den senaste forskningen och framtiden
inom vägledning
• Lär dig hur du med enkla medel skapar motivation
hos elever
• Få tips och verktyg från experter för att ge en
högre nivå på vägledningen
• Lyssna till och träffa kollegor i branschen och
skapa nya nätverk
• Missa inte workshopen: Hur du vägleder och
coachar personer med dålig självkänsla
Kontakt
Lovina Lövqvist
[email protected]
076-527 55 27
Börja nätverka direkt
Teknologisk Institut AB
@TeknologiskAB
#framtidensskola
Pris
T.o.m. 24 aug
Konferens
5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop 2 490 kr
2 890 kr
3 490 kr
Fr.o.m. 25 aug
Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.tiabkonferens.se. Vi reserverar oss
för eventuella ändringar.
ITETSLED
NIN
VAL
TK
TEM
SYS
GS
CERTIFI
ER
A
T.o.m. 23 jun
ISO 9001
Con407900
Information
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards