Cellen

advertisement
Celler
Allt levande är uppbyggt av celler. Växter av
växtceller och djur av djurceller.
Skillnaden mellan en växtcell och en djurcell är
att
• Växtcellen har en cellvägg
• Växtcellen har en vakuol (ett tomrum inuti cellen)
• Växtcellen innehåller klorofyll
Djurcellens delar
Cytoplasma
Cellmembran
Cellkärna
Ribosomer
Mitokondrie
Cellmembran
Både cellen och kärnan har ett cellmembran. De
består av proteiner och fettsyror. Membranet styr vad
som skall släppas in i cellen. Vatten, syre och
koldioxid kan dock passera in och ut. Transporten
sker via osmos
Cytoplasman
Det är den vätskan som finns i cellen. Vätskan
innehåller socker, joner, aminosyror mm
Lysosomer
Lysosomer är cellens sop och
återvinningsstation. Lysosomerna tar hand om
gamla celldelar eller främmande ämnen som
kommit in i cellen, till exempel bakterier.
Ribosomerna
Sköter proteinsyntesen. Sätter ihop
aminosyror till ”nya” proteiner
Mitokondrie
Det är cellens kraftstation. Här sker cellandningen.
Cellkärnan
I kärnan finns receptet för hela individen. Den
innehåller DeoxiribosdeNukleinAcid.
Växtcellens delar
Cellmembran
Ribosomer
Cellvägg
Kloroplaster
Vakuoler
lysosom
Download