U. Crassus - Vannportalen

advertisement
MÅLARMUSSLANS ÅTERKOMST…
Resultat och erfarenheter
Ivan Olsson, Projektledare, UC4LIFE, LST Skåne
WWW.UCFORLIFE.SE
MULTIDICIPLINÄRT PROJEKT (2012 – 2016)
Restaurering
Forskning
Musslorna
Monitoring och information
Tolv projektområden i elva vattendrag:
Fragmentering
Habitatförluster
Minskad biodiversitet
Svaga populationer av
den tjocksskaliga målarmusslan (U. crassus) alt
utrotad*
*
*
Twelve LIFE-project sites covering the
historical distribution range of U crassus
WWW.UCFORLIFE.SE
MÅLSÄTTNINGAR (i)
Återskapa variationsrika livsmiljöer med positiva effekter på:
- Biodiversitet (U. crassus)
- Konnektivitet / korridorer
- Hydrologi
- Vattenkvalitet
- Bevarandestatus av U. crassus
WWW.UCFORLIFE.SE
MÅLSÄTTNINGAR (ii)
Identifiera värdfiskar för U. crassus (komplicerad livscykel)
Utvekla odlingsmetoder för U. crassus
Återintroducera U. crassus
Uppskatta överlevnad av U. crassus
WWW.UCFORLIFE.SE
U. Crassus LIVSCYKEL
Fish infected by glochidia
Funktionella arter i vattendragen?
Vattendragsspecifika värdfiskar?
Why being a parasite(?): food, protection and dispersal…
WWW.UCFORLIFE.SE
RESTAURERING AV FLOODPLANET –
KLINGAVÄLSÅN OCH FYLEÅN
Återskapa hydrologi, habitat, konnektivitet, förbättra vattenkvalitet.
Åtgärder i två vattendrag:
- Återmeandring (8 km)
- Hydrologisk restaurering (200 ha)
- Våtmarker (8)
- Biflöden (4)
- Habitat lämpliga för U. crassus
och värdfiskar
WWW.UCFORLIFE.SE
RESTAURERING AV HABITAT
Pre-restoration conditions, Svärtaån River
Post-restoration conditions, Svärtaån River
Återskapa livsmiljöer, borttagande av sediment och tillförsel av substrat (död
ved, block, sten, grus och sand)
Åtgärder i 12 vattendrag:
> 200 km flodlängd
> 300 ha flodplan
> 40 ha habitats lämpliga for U. crassus
och värdfiskar
Mörrumsån River
WWW.UCFORLIFE.SE
RESTAURERING AV HABITAT
Pre-restoration conditions
Post-restoration conditions
Återskapa hydrologi och öppna upp sidofåror för att öka tillgänghet av olika
habitattyper (korridorer)
Åtgärder i fem vattendrag:
- 30 km flodlängd
- 15 ha flodplan
- 15 ha habitat lämpliga for U. crassus
och värdfiskar.
WWW.UCFORLIFE.SE
RESTAURERING AV KONNEKTIVITET
Pre-restoration conditions
Post-restoration conditions
Återskapa konnektivitet – migration och spridning för U. Crassus och
värdfiskar.
Åtgärder i sex vattendrag:
- 8 vandringshinder
- Som biokanaler
- Nya habitat (musslor och fisk)
- Konnektivitetsökning > 100 km
WWW.UCFORLIFE.SE
VÄRDFISKIDENTIFIERING
Resultat från 11 vattendrag:
- 16 arter analyserade
- Elritsa, stensimpa, benlöja,
storspigg, öring, mört mfl…
- “Vattendragsspecifika” värdfiskar,
dvs funktion varierar mellan vattendrag
WWW.UCFORLIFE.SE
ODLING OCH UTSÄTTNING
Odlingsteknik, utsättning och kontroll av musslor som introducerats.
Utsättningar av U. crassus i restaurerade vattedrag:
- Infesterade fiskar U. crassus
- Framodlade juveniler
- Transplanterade adulter
WWW.UCFORLIFE.SE
INFORMATION
Målarmusslan som “storyteller” pedagog och symbol
Arten indikerar “bra” vattenmiljöer
Musse målarmussla
U. crassus = rent vatten = friska kids
Historisk utbredning omfattande
Filtrerare, renar vatten
> 11 000 pers, 700 skolbarn…
WWW.UCFORLIFE.SE
PROJEKTETS UTMANINGAR
Misstänksamhet mot myndigheter = projektet
Tillstånd, dispenser (>200)
Upphandlingsprocesser
Markföroreningar
Översvämningar
Finansiering (oväntade kostnader)
WWW.UCFORLIFE.SE
PROJEKTETS ”MUSSELS”
Forskning, “restaurering” och information i kombination…
Stort (driv inom projektet)
Piskan (dvs EU, skapar resultat)
Internationellt (kunskap och erfarenheter)
Långsiktighet (5 år…)
Information (film, hemsida)
WWW.UCFORLIFE.SE
SAMMANFATTNING
1) Restaurering genomförd som planerad
effekterna? löpande monitoring…
2) Snabb respons på biologin efter restaurering
fiskfauna (++), bottenfauna(+), kiselalger(?), vattenkemi(?)
3) Värdfiskar för U. crassus
flera “oväntade” arter, vattendragsspecifika
4) Utveckling av odlingsmetoder
5) Hygglig överlevnad för U. crassus
6) Långtidsuppföljning (10 år)
WWW.UCFORLIFE.SE
TACK!
WWW.UCFORLIFE.SE
Download