PP Egypten och Grekland

advertisement
HISTORIA
Tre perioder i mänskligheten



Jägarsamhället (2 milj år sedan)
Jordbrukssamhället (ca 10 000 år sedan)
Industrisamhället (200 år sedan)
STÄDER BÖRJAR VÄXA FRAM



Folk inser fördelarna med att ha kontroll över födan. Kravet var
då att bli bofast, för att kunna odla, rensa ogräs osv.
Tekniska hjälpmedel blir vanligare, ex. yxor
Jeriko – den äldsta staden vi känner till

10 000 år gammal mur har hittats
Mesopotamien - Tvåflodslandet
Sumererna


Första civiliserade folkslaget i området
Städer; Ur, Uruk, Lagash och Nippur räknas som några av de
första i världen





Tvåflodslandet, mellan Eufrat och Tigris = bördig jord
6000 år sedan
Vissa kunde läsa och skriva, mest för bokföring
Metaller, färgade tyger och keramik var vanliga
Stadsstater

Viktiga uppfinningar



Konstbevattningen när floderna svämmade över
Hjulet (5500 år gammalt)
Kilskriften (3400 f.Kr)


Lättare att sprida kunskap
Första lagarna (ca 4000 år sedan)
Babyloniska riket




Tog över efter sumererna
3700 år sedan (1700f.Kr)
Kung Hammurabi
Föll ca 550 f.Kr
Lagar

Hammurabis lagar







Kung H.
3700 år sedan
”Öga för öga, tand för tand”
Kungen ska ”krossa de onda och gudlösa”
”De starka inte må förtrycka de svaga”
Handel med slavar är ok, många var kvinnor
Svårt för kvinnor att skilja sig

Samhällsklasser






Kung
Höga präster, köpmän
Militärer
Hantverkare
Bönder
Fiskare/Herdar
Några problem

Krig mellan starka grupper



Äldsta bilden 5500 år gammal
Organiserade krig (ovanligt)
Konstbevattningen ledde till uttorkning av stora områden –
salthalten steg i vattnet
Egypten – Den stora flodens gåva
Nilen - floden




660 mil, världens näst längsta
flod.
Torka på sommarhalvåret
Rinner norrut
Översvämningar vid monsunregn


Bördig jord
Fixades med kanaler och dammar
Geografisk placering


Nordöstra Afrika
”Skyddat från insyn”.

Vatten åt två håll, annars öken.
Religion i Egypten



Innan 3000 f.Kr – Egypten INTE ett land - Massa gudar
Efter 3000 f.Kr – Egypten enat – EN gud – Solguden Ra
Egypten, en
teokrati – landet
tillhör gudarna
Döden i Egypten

Varje kropp hade minst en själ,
själens boplats skulle bevaras.
Mumier
Begravning vid västra stranden i Nilen.

Duktiga läkare



Experiment på djur
Egyptens skrift


Hieroglyfer –
ett bildspråk
Ofta skrivet på
papyrus
Att bo i Egypten





Många livegna
Kvinnor bortgifta vid 12-13 års ålder
Många barn
Bröd, frukt, fisk, fåglar och boskap käkades. Öl dracks.
Rika bodde i fina hus av tegel. Fattiga bodde i små hus.
Riket Egypten

Gamla riket (2650-2150 f.Kr)



Mellersta riket (2050-1650 f.Kr)



Memfis huvudstad
Pyramider
Invaderade
Thebe ny huvudstad
Nya riket (1550-1050 f.Kr)

Konungarnas dal
Pyramiderna

Grav för en farao
Cheops (Kheops) (147 m hög) och Khefrens pyramider är de
två mest kända

Egyptierna var duktiga på geometri, teknik och fysik

Byggdes troligen av slavar

Sfinxen


Faraohuvud, lejonkropp
Tros vakta Chefrens pyramid
Hatschepsut- den kvinnliga faraon



Levde ca 1500 f.Kr
Tog makten av sitt brorsbarn
Styrde i 20 år
Tutankhamon – den unge faraon



Ca 1300 f.Kr
Dog 19 år gammal
Graven hittades år 1922, orörd.
Egypten





Omkring 3000 f.Kr. - ca 1000 f.Kr
I norra Afrika, ”skyddat från insyn”.
Bördig jord längs floden Nilen, invånarna fick mat i överflöd –
därför behövde inte alla arbeta med att odla - ”högkultur”
En teokrati – landet tillhör gudarna
Orättvist samhälle – de rika var väldigt rika

Faro – Egyptens ledare


Människa men son till solguden Ra
Begravdes i praktfulla gravar



Pyramider
Gravar i konungarnas dal
 Tutankhamun
 Ramses
 Hatschepsut
Faraonerna blev mumier
Världen sju underverk







Cheopspyramiden
Babylons hängande
trädgårdar
Arhemistemplet
Zeusstatyn i Olympia
Mausoleet i Halikarnassos
Kolossen på Rhodos
Fyrtornet på Faros
Antikens Grekland
Kreta
Mykene
Stadsstater
Grekiskt kulturliv - Teatern
Gudar
Litteratur
Thesseus kamp mot Minotauren
Olympiska spelen
Filosofi
Demokrati - Aten
Sparta - Krigarstaten
Akropolis - borgklippan
Persien
 Kung Kyros II erövrar stora områden
Zarathustras religion – Den Goda
Religionen
 Persiska religionen
 Ond och god gud,
ursprunget till vår Gud och Djävul
Persepolis - Huvudstaden
Xerxes mot Spartanerna
Xerxes armé
Thermopyle
Salamis
Tidsperioden ”Antiken”


Perioden 800 f. Kr – 500 e. Kr
Innefattar Greklands storhetstid, Alexander den stores
rike, Persernas rike och Romarriket.
Grekland under Antiken




Stadsstater som Athen och Sparta växte fram.
Kolonisation av Medelhavet då nya stadsstater bildas,
och den grekiska kulturen och handeln sprider sig.
Förenades mot en gemensam yttre fiende, t ex
perserna.
300-talet f. Kr besegrades Grekland av Makedonien,
under ledning av Alexander den Store
Alexander den stores rike
Den grekiska kulturen






Homeros – författade Iliaden och Odysséen.
Religion – man tillbad många gudar, Zeus var den
högste guden.
Myter – Herkules, Oidupus, den sköna Helena.
Filosoferna – Sokrates, Platon och Aristoteles.
Olympiader
Framstående byggnadsarkitektur.
Athens demokrati


Demokrati betyder folkstyre
Fyra nivåer
(- Folkförsamlingen, Rådet, Ämbeten,
Folkdomstolen)
Folkförsamlingen



Motsvaras ungefär av vår Riksdag.
Alla manliga Athenare som fyllt 20 år hade tillträde
och förväntades delta (ca 40 000 pers.)
Lagstiftande makten.
Rådet





Motsvarar ungefär vår Regering.
500 av folkförsamlingens medlemmar.
50 från varje bostadsområde.
Tillsattes genom lottning.
Lade fram lagförslag.
Ämbeten



För att få ett ämbete skulle man vara minst 30 år.
Ämbetet varade i 1 år.
Tillsattes genom lottning ur folkförsamlingen.
Folkdomstolen




Motsvaras ungefär av Konstitutionsutskottet.
6000 män i mindre grupper.
Tillsattes genom lottning.
Kontrollerade ämbetsmännens maktutövning.
Sparta




En utpräglad krigsstat.
Hela samhället uppbyggt kring krig.
Både pojkar och flickor började tränas tidigt som
soldater.
Att leva ”spartanskt” – hårt och enkelt
Romarriket
Romarriket

Myten om hur Rom bildades



Tvillingarna Romulus och Remus bråkade
Rom var egentligen till en början en marknadsplats vid
floden Tibern
Den italienska stöveln innefattade många olika folkslag, upp
till 10 st ca. år 800 f.Kr.


Etrusker
Grekiska stadsstater
Rom växer


Romarna hade idoler; grekerna. Av grekerna tog romarna
religion, vetenskap, kultur.
Romarna växte sig starkare och erövrade hela halvön,
genom att krossa både etrusker och greker.
Krigen mot Karthago


Kallades Puniska krigen
Hannibal, kartagernas fältherre.




Stridselefanter
Slaget vid Cannae 216 f. Kr, romarna förlorar
”För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras” - Cato 149 f.Kr
146 f. Kr; Kartago förstörs till grunden
Romarrikets imperium





Som störst 117 f.Kr
Imperium = världsherravälde
Mare Nostrum = vårt hav (om Medelhavet)
Romarna härskade över Egypten (Nordafrika),
Mesopotamien (västra asien)
Nådde upp till brittiska öarna
Roms två epoker


Republik (ca 500-27 f.Kr)
Kejsardömet (27 f.Kr – 476 e.Kr)
Republiken

Senaten



Folkförsamlingen



300 senatorer
Bestämde över lag och ordning
Alla fria män över 17 år
Valde ämbetsmännen
Ämbetsmännen



Två konsuler – överbefälhavare
Censorer – bestämde över skatter. = Rika
Diktator – vid krig
Republiken faller

Yrkesarméer blev allt vanligare


Mot betalning ställde proletärer upp i krig – ex Marius
Julius Caesar



Valdes till konsul av Rom – skickades till Gallien med sin
yrkesarmé ca 60 f.Kr
Blev så rik att han kunde fjäska för både romarna och sina
soldater – Caesar blev populär, vilket inte gillades av makthavare
i Rom
Caesar kallades tillbaka till Rom 49 f.Kr







Caesar tar med sin trogna armé – risk för inbördeskrig
Valdes av senaten till diktator på livstid
Rensade upp för att undvika oliktänkande
44 f.Kr mördas Caesar av bl.a Brutus
Enligt Caesars testamente var Octavianus, 18 år, arvtagare
Utnämnde sig till Caesar – kejsare, istället för diktator eller
Rex (kung)
Tog namnet Augustus år 27 f.Kr
Kejsardömet

Kända kejsare;






Augustus
Caligula
Nero
Marcus Aurelius
Commodus
Konstantin den Store
Latinska citat



Alea iacta est
Veni vidi vici
Et tu Brute
Download