Handläggare
Direkt telefon
Vår beteckning
Er beteckning
Datum
2009-xx-xx
Avtal
Eget val i hemtjänsten
Referensnummer:
ÄN 2009.159.730
Avtalstid
fr.o.m.:
t.o.m.:
Organisation:
Adress:
Postnr, Ort:
Telefon växel:
Fax centralt:
Org. nr:
Köpare
Karlskrona Kommun
Äldreförvaltningen
371 83 Karlskrona
0455-30 30 00
0455-30 30 34
212000-0829
Säljare
xxx
Kontakt:
Telefon:
Fax:
E-post:
Ort: …………………
Datum: …………….
Ort:………………………
Datum:………….
För
Karlskrona kommun
För
Utföraren
…………………………………………
…………………………………………
Per Jonsson
Förvaltningschef, äldreförvaltningen
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera ett exemplar.
Äldreförvaltningen
Postadress
371 83 Karlskrona
Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B
Telefon
0455-30 30 00 vx
Telefax
0455-30 32 30
E-postadress
[email protected]
2
§ 1 Definitioner
I detta avtal avses med
Kommunen: Karlskrona Kommun
Utförare:
xxxxxxx
Brukare:
Den enskilde person som av Karlskrona kommun beviljats bistånd i form av
hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen
§ 2 Avtalstid
Detta avtal gäller från och med xxxx till och med xxxx (sex år). Avtalet innebär ingen möjlighet till
förlängning.
§ 3 Avtalets syfte och omfattning
3.1 Omfattning och syfte
Detta avtal omfattar utförande av biståndsbedömda hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen, till
brukare i ordinärt boende. Brukarna är till övervägande del äldre än 65 år men yngre personer
förekommer.
Syftet är att tillförsäkra Kommunen utförandet av de biståndsbedömda insatserna med en god
kvalitet samt att ge Brukaren möjlighet att välja utförare av insatserna.
Kommunen godkänner och ingår avtal med flera utförare. Brukaren väljer själv vilken av godkända
utförare som ska utföra de biståndsbedömda insatserna. Brukaren kan när som helst ändra sitt val
av utförare. Byte av utförare ska ske 30 dagar efter att Brukaren anmält nytt val.
Utföraren förbinder sig också att utföra hemtjänstinsatserna till Brukaren i enlighet med vad som
framgår av biståndsbeslut samt den anbudsinbjudan med bilagor som föreligger detta avtal samt i
enlighet med gällande lagstiftningar och förordningar.
Detta avtal omfattar följande geografiska område:
 xxxxxxxxx
Detta avtal omfattar följande insatskategorier:
 xxxxxxxx
 yyyyyyyy
 zzzzzzzzz
Utförare skall alltid ha tillräcklig kompetens och tillräcklig organisation för att kunna ta emot ny
Brukare. Utförare har inte rätt att tacka nej till Brukare som valt Utföraren.
3
3.2 Företrädesrätt
Grunderna för biståndsbedömning kan komma att ändras under avtalstiden såtillvida att insatser
tillkommer liksom att insatser utgår. Kommunen har möjlighet att avropa utförandet av nya insatser
till avtalets villkor under förutsättning att de omfattas av beslut enligt socialtjänstlagen. Det står
Brukaren fritt att ansöka om bistånd utifrån de behov Brukaren själv upplever sig inte klara i den
dagliga livsföringen.
3.3 Förbehåll: Kvantitet
Den kvantitet som kan komma att avropas av Utföraren är till fullo en följd av de val som Brukarna
gör vad avser utförare av insatser i enlighet med biståndsbeslut. Kommunen förbinder sig inte att
avropa viss bestämd kvantitet. Den kvantitet som anges i förfrågningsunderlaget är baserat på
tillgänglig statistik och skall endast ses som en beskrivning av den totala kvantiteten timmar
biståndsbedömda insatser samt totalt antal Brukare.
3.4 Förändring av tjänsterna
Riktlinjer och rutiner för utförandet av tjänsterna samt övergripande måldokument och policys kan
komma att förändras under avtalsperioden. Utföraren skall följa de riktlinjer och rutiner samt de
mål och policys som vid varje tidpunkt är fastställda av Kommunen. Vid förändring av riktlinjer,
rutiner, mål, policys etc. skall Kommunen skriftligen meddela Utföraren detta.
3.5 Tilläggstjänster
Utöver de tjänster som omfattas av denna upphandling har Utföraren rätt att inom vissa ramar
erbjuda så kallade tilläggstjänster till den enskilde Brukaren. Med tilläggstjänster avses sådana
tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänster kan även utgöras av tjänster som
Brukaren erhåller genom biståndsbeslutet men Brukaren önskar nyttja med en högre frekvens än
vad biståndsbeslutet anger.
Följande förutsättningar gäller för erbjudande av tilläggstjänster:
 Vilka tilläggstjänster som Utföraren kan erbjuda skall framgå av den utförarförteckning
som nyttjas av Kommunen vid Brukarens val.
 Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för att kunna välja en Utförare.
 Utföraren skall vid kontakt med Brukaren tydligt redogöra för vad som ingår i
biståndsbeslutet och vad som är tilläggstjänster för vilka Brukaren får betala med egna
medel
 Tilläggstjänsterna faktureras av Utföraren direkt till den enskilde Brukaren.
 Tilläggstjänster hålls mycket tydligt skilt från uppdrag enligt detta avtal i samtliga steg och
avseenden.
Utföraren kan inte i något sammanhang åberopa förekomsten av sådana med Brukare särskilda
överenskommelser, om intressekonflikt uppkommer som berör antingen Utförarens skyldigheter
att utföra beviljat bistånd till Brukaren, eller Kommunens ansvar att tillhandahålla hemtjänst.
4
§ 4 Statistik
Kommunen erhåller efterfrågad statistik främst genom system för planering och uppföljning enligt
§ 5.5 samt genom ordinarie rapporteringsrutiner mellan Utföraren och Kommunen.
Härutöver skall Utföraren efter anmodan, dock högst två (2) ggr/år, kostnadsfritt lämna uppgift till
Kommunen om utförda insatser per Brukare fördelade på kategorierna Omvårdnad, Service samt
Städ och tvätt.
§ 5 Specifika villkor för avtalet
5.1
Tjänster
Framgår av övriga kontraktshandlingar.
Tillägg till övriga kontraktshandlingar:
Utföraren skall snarast möjligt rapportera till Beställarens myndighetskontor då Brukaren inte
öppnar/är hemma vid överenskommen tid för besök.
5.2
Kvalitet
För utförandet av uppdraget skall utföraren följa av Kommunen fastställd kvalitetspolicy för
äldrenämndens verksamhet. Kvalitetsutveckling skall prägla Utförarens organisation och
genomförande av uppdraget. Utföraren skall ha rutiner för kvalitetsarbetet och kontinuerligt följa
upp kvaliteten genom eget program.
Kommunen kommer kontinuerligt att följa upp och utvärdera biståndets utförande.
Följande effektmål kommer att följas upp av Kommunen:
 Alla Brukare skall erbjudas kontaktpersonal. Erbjudandet skall
dokumenteras i Brukarens sociala dokumentation
 För alla Brukare som har omvårdnadsinsatser skall en genomförandeplan
upprättas. Den individuella genomförandeplan skall alltid vara aktuell med
utgångspunkt i hur den enskildes behov och förutsättningar förändras över
tiden.
 Beviljade insatser skall präglas av kontinuitet. Det innebär att Brukaren
skall veta vem som kommer och den som kommer skall veta vad som skall
göras.
 All personal skall bära synlig tjänstelegitimation
 Alla som lämnar skriftliga synpunkter och klagomål skall ha skriftligt svar
inom 14 dagar
 Verksamhetsplan skall redovisa plan för kompetensutveckling
Följande kvalitetsvariabler kommer kontinuerligt att följas upp:
 Antalet Brukare som bytt utförare
5

Antalet årsarbetare med utbildningsnivå enligt förfrågningsunderlagets
kravspecifikation skall redovisas för tillsvidaranställd personal samt för
visstidsanställda. (avser omvårdnad)
 Dokumenterade avvikelser, klagomål samt Lex-Sarah-ärenden.
Uppföljningar sker på individuell respektive övergripande nivå. Uppföljningen på individuell nivå
sker vid samtal och hembesök hos Brukaren samt genom stickprovskontroller. Återföring till
Utföraren sker vid regelbundna uppföljningsträffar minst 2 ggr/år.
Övergripande uppföljning sker bl.a. genom brukarundersökningar. Utföraren skall bistå
Kommunen vid genomförandet av brukarundersökningar.
Utföraren skall samverka med Kommunen vid uppföljningar och tillse att erforderliga uppgifter för
uppföljningen finns tillgängliga på sådant sätt och i sådan form som Kommunen anvisar. Utföraren
skall rapportera de uppgifter Kommunen begär upp till tre ggr/år. Samtliga uppgifter skall
redovisas fördelade per kvinnor respektive män.
Utvecklingsarbete kring förbättrad uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet pågår på såväl
nationell som lokal nivå. Det är därför sannolikt att förändrade krav på uppföljning kommer att
ställas under avtalstiden. Utföraren skall medverka i och lämna erforderligt underlag till den
uppföljning som är aktuell och anges av Kommunen under avtalsperioden.
5.3 System och stöd
Utföraren skall nyttja de system som Kommunen tillhandahåller för planering och uppföljning av
verksamheten samt dokumentera, planera och följa upp på det sätt och med de metoder som
Kommunen anvisar.
Kommunen svarar för kostnader och tillgång till aktuella verksamhetssystem. Utföraren svarar för
kostnader för datorer, skrivare, fax, övrig hårdvara, mjukvara utöver verksamhetssystem samt
anslutning till verksamhetssystem. Dock skall Kommunens krav på prestanda, operativsystem och
säkerhet följas.
Utföraren skall i erforderlig utsträckning medverka vid utbildningar och informationsträffar kring
verksamhetssystem. Kommunen står för utbildningsinsatsen. Utföraren står dock för personalens
tid och eventuella vikariekostnader under utbildningar och träffar.
Kommunen ger Utföraren aktuell information om verksamhetssystem, t.ex. vid förändringar eller
driftstopp. Vid driftstörningar i verksamhetssystem skall Utföraren vända sig till Kommunens ITavdelning.
Vid avtalsstart används följande system:
Procapita - produktionsplaneringssystem. Procapita är ett system för dokumentation av sociala och
medicinska insatser. Likaså registreras verkställighet av beviljade insatser i systemet, och systemet
blir därmed också en del i den ekonomiska hanteringen.
Mobipen – system för registrering och uppföljning av utförda insatser.
6
OVK (Obruten VårdKedja) - system för kommunikation mellan Landstinget Blekinge och
kommunens äldreomsorg. Ersätts inledningsvis av manuella rutiner mellan Utföraren och
Kommunen genom dess myndighetskontor. För detta ändamål skall Utföraren förfoga över telefax
för att mottaga information och bekräfta mottagandet. Telefaxen skall vara placerad så att
inkommande och utgående material kan hanteras med sekretess.
Vilka system som används kan komma att förändras under avtalsperioden. Utföraren skall använda
de system som beslutas införas inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun. Kostnadsfördelning
skall ske i enlighet med vad som anges ovan.
5.4
Uppföljningsmöten
Uppföljningsmöten på ledningsnivå skall ske mellan Kommunen och Utföraren minst en gång/år.
Möten för uppföljning av avtal och kvalitet skall ske mellan Kommunen och Utföraren upp till två
ggr/år.
§ 6 Avtalsunderhåll
6.1 Kontaktperson
Utföraren skall utse en särskild kontaktperson och en ersättare som har att representera Utförarens
verksamhet vid kontakter med Kommunen såväl vid avtalsstarten som löpande under avtalstiden.
6.2 Avtalsstart
Utföraren skall inför avtalsstart vara tillänglig för att få och ge information, medverka i
utbildningsaktiviteter samt avsätta tillräckliga resurser för att uppdrag ska kunna utföras från
avtalets första dag. Utföraren svarar fullt ut för sina kostnader under förberedelseperioden.
Kommunen ansvarar för utformning och framtagande av förteckning över utförare inför Brukares
val av utförare. Utföraren lämnar de uppgifter Kommunen begär för framtagandet av förteckning
och information. Utföraren har möjlighet att ta fram ett kompletterande informationsmaterial om
sin organisation och de tjänster som erbjuds. Detta informationsmaterial skall vara sakligt och
opartiskt utan marknadsförande eller reklambetonade inslag. Informationsmaterialet kan efter
godkännande av kommunen biläggas förteckningen över utförare.
Utföraren är skyldig att informera Kommunen om eventuellt marknadsföringsmaterial som tas
fram med inriktning på utförandet av uppdrag enligt detta avtal. Marknadsföringsmaterial får inte
på något sätt uppfattas som oetiskt eller diskriminerande i förhållande till Kommunens i lag
reglerade ansvar att tillhandahålla äldreomsorg. Kommunen har tolkningsföreträde om tveksamhet
råder.
7
6.3 Informationsansvar
Utföraren har informationsansvaret vad avser insatsernas utförande till samtliga Brukare och dess
närstående/god man i samband med planering och påbörjande av insatsernas utförande och vid
förändringar såsom byte av tider, personalförändringar, ändringar av genomförandeplan, kontakter
med Utföraren etc.
6.4 Beställningsrutiner
Beställning av insatser görs av Beställaren genom äldreförvaltningens myndighetskontor/
handikappförvaltningens myndighetskontor.
Beställarens önskemål om beställningsrutiner skall i möjligaste mån infrias. Utföraren skall alltid
bekräfta mottagen beställning (biståndsbeslut) samt ändring av beställning (förändrat
biståndsbeslut).
§ 7 Leverans
7.1 Leveransvillkor
Utföraren skall kunna påbörja utförandet av biståndsbedömda omvårdnadsinsatser samt
matdistribution dagen efter det att biståndsbeslut/beställning mottagits från Kommunen. Vad avser
Serviceinsatser samt Städ och tvätt skall utförandet av biståndsbedömda insatser påbörjas senast
inom fem arbetsdagar. Avvikelser från detta kan ske efter överenskommelse med Brukaren och
skall i sådant fall dokumenteras.
Utföraren skall ha resurser och kompetens att kunna påbörja utförandet av beviljat bistånd för de
Brukare som vårdats inom landstingets slutna hälso- och sjukvård och som har skrivits ut eller
planeras att skrivas ut, s.k. utskrivningsklara patienter.
Utförandet av insatserna skall kunna påbörjas i enlighet med gällande författningar och
överenskommelser mellan Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun. Uppkommer ett
betalningsansvar för Kommunen till Landstinget Blekinge p.g.a. att Utföraren inte kunnat påbörja
utförandet av beviljat bistånd på sådant sätt att Brukaren utan dröjsmål kan återvända till den egna
bostaden, skall kostnaden för detta till fullo bäras av Utföraren. Kommunen fakturerar Utföraren
motsvarande belopp som Landstinget Blekinge debiterar Kommunen.
Omvårdnadsinsatser skall utföras kl. 07.00-22.00 under samtliga årets dagar. Serviceinsatser samt
Städ och tvätt skall utföras vardagar kl. 07.30-17.00. Matdistribution skall utföras samtliga årets
dagar. Ledsagning och avlösning i hemmet skall kunna utföras även under kvällstid och helgdagar.
Utföraren skall ha organisation och kompetens för att under hela avtalsperioden kunna ta emot nya
Brukare och verkställa insatser i enlighet med kraven ovan.
Utföraren har rätt till en omställningstid på upp till 30 dagar då en Brukare väljer annan utförare.
8
7.2 Avgifter för leverans (faktureringsavgifter)
Fakturerings-, expeditions- eller liknande avgifter skall ej utgå.
7.3 Leveransuppföljning
Under avtalstiden äger Kommunen rätt att genomföra uppföljningar för att kontrollera att Utföraren
uppfyller sina åtaganden gentemot Kommunen och den enskilde Brukaren enligt detta avtal.
7.4 Leveransförsening och vite
Med leveransförsening avses att Utföraren inte påbörjar verkställigheten av insatser som framgår
av mottaget biståndsbeslut dagen efter att beställning mottagits eller inom den tid som det specifika
biståndsbeslutet anger.
Med brister i leveransen avses
att biståndsbedömd insats inte utförs på ett godtagbart sett,
att en biståndsbedömd insats inte utförs vid ett genomfört besök utan att detta har sin grund i ett
önskemål från den enskilde brukaren,
eller att planerat besök/insats i enlighet med genomförandeplan inte utförs.
Leveransförseningar eller brister i leverans godtas inte.
§ 8 Betalning
8.1 Ersättning
Ersättning utgår per utförd insats, enligt den planerade/bedömda tiden för insatsen som framgår av
det aktuella biståndsbeslutet.
Vid Brukarens föranmälda frånvaro utgår ersättning för planerad tid under det första
frånvarodygnet förutsatt att Utföraren fått information om frånvaron senare än två dagar innan
frånvarodagen.
Vid brukarens ej föranmälda frånvaro utgår ersättning för viss tid efter det att omständigheter runt
frånvaron klarläggs.
För insatserna ledsagarservice samt avlösning i hemmet sker ersättning efter redovisad faktisk tid.
Ersättningsnivåer per timma:
Omvårdnad
Centralorten samt tätorterna
Rödeby, Jämjö, Nättraby
(se bilaga 4)
345 kr
Övriga kommunen
372 kr
9
Service
Städ o tvätt
Avlösning, ledsagning
278 kr
272 kr
232 kr
304 kr
292 kr
232 kr
Angivna ersättningar omfattar Utförarens samtliga kostnader för genomförande av uppdragen.
Ersättningen grundar sig på en schablonmässigt framräknad ersättning och omfattar samtliga
personalkostnader, dubbelbemanning, särskild tid för matdistribution, kör-/gångtid, besvarande av
larm, tid för personalmöten, introduktion, utbildning, arbetsledning, administration, fordon,
bränsle, lokaler, telefoni, datorer, övrig utrustning och förbrukningsmateriel m.m. .
Samtliga ersättningar är angivna i SEK netto exklusive moms. Tjänsterna är undantagna från
momsplikt varvid moms inte skall redovisas.
Ersättningen fastställs årligen av Äldrenämnden genom i beslut i samband med äldrenämndens
internbudget för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen kan under löpande kalenderår påverkas av
löneavtal, prisutveckling och t.ex. krav på effektivisering.
I det fall politiska beslut innebär minskade ekonomiska ramar för äldreomsorgen, kan detta leda till
minskade anslag till kommunal utförare och därmed också sänkt ersättning till privat utförare.
Kommunen skall vid sådant fall påkalla justerad ersättning senast tre (3) månader före
ikraftträdandet.
Utföraren har inte rätt att ta ut någon avgift av den enskilde Brukaren för utförandet av uppdragen i
enlighet med detta avtal.
8.2 Betalningsvillkor
Utförare har rätt att fakturera Kommunen i två steg.
1. Faktura avseende preliminära kostnader för innevarande månad. Fakturan grundar sig på antal
brukare och insatstimmar under månaden enligt gällande beställningar/biståndsbeslut per den 1:e
respektive månad. Utförare fakturerar Kommunen så att faktura är Kommunen tillhanda senast den
8:e arbetsdagen respektive månad. Kommunen erlägger betalning senast den 24:e respektive månad
förutsatt att godkänd faktura har inkommit och leverans godkänts.
2. Faktura avseende slutliga kostnader för föregående månad. Fakturan grundar sig på faktiskt
utförda insatser med erforderliga justeringar för frånvaro, under månaden tillkommande och
avgående biståndsbeslut m.m. Utförare fakturerar Kommunen så att faktura är Kommunen
tillhanda senast den 8:e arbetsdagen respektive månad. Kommunen erlägger betalning senast den
24:e respektive månad förutsatt att godkänd faktura har ankommit och leveransgodkänts.
Utförare skall fr.o.m. avtalets andra månad samordna faktura av preliminär kostnad för månad två
med faktura för faktisk kostnad för månad ett.
Av fakturan skall tydligt framgå för vilka tjänster ersättning begärs och hur det begärda
ersättningsbeloppet beräknats. Betalning sker i svenska kronor (SEK).
Utförare kan välja att avstå från preliminär fakturering och enbart fakturera i efterskott enligt pkt 2
ovan.
10
8.3 Faktureringsrutin
När någon från Karlskrona kommun gör en beställning är den personen skyldig att till Utföraren
uppge följande; Referenskod, Namn, Förvaltning/nämnd samt Enhet. Saknas dessa uppgifter
uppmanas Utföraren att begära dessa. Referensuppgifterna enligt ovan skall anges på faktura.
Faktura skall tydligt märkas med referenskod och namn på beställare.
Samtliga fakturor skall ställas till:
Karlskrona kommun
Äldreförvaltningen
Box 79
371 21 Karlskrona
För att faktura skall bli betald utan dröjsmål måste fakturan ha adressering enligt ovan samt
uppgifter på
- fakturabelopp i svenska kronor fördelat enligt specifikation som Kommunen meddelar
- OCR nr (alternativt fakturanummer)
- bankgironummer (plusgironummer om bankgiro saknas)
Om någon av ovanstående uppgifter saknas på fakturan, går fakturan i retur till Utföraren för
korrigering. Ny betalningstid räknas från det datum Kommunen erhållit korrigerad faktura.
8.4 Dröjsmålsränta
Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas ej
för felaktigt adresserade fakturor.
§ 9 Underleverantör
Utföraren får inte anlita annan att fullgöra hela eller delar av uppdraget utan Kommunens skriftliga
medgivande.
§ 10 Ansvar
Utföraren är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, på egen bekostnad
avhjälpa, fel eller brister i tillhandahållna tjänster, som består i att tjänsten inte uppfyller avtalad
specifikation eller funktionalitet eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål, samt vid
leveransförseningar. Utförarens ansvar omfattar inte fel eller brist i tjänsten som beror på
Kommunen.
Utföraren ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han svarar, orsakar genom
fel eller försummelse. Om Utföraren p g a ansvar på annan grund enligt lag har ett längre gående
11
ansvar för skada, ansvarar han även för sådan skada. Om Kommunen gentemot tredje man görs
ansvarig för skada, som orsakas av Utföraren eller annan för vilken han svarar, skall Utföraren
hålla Kommunen skadeslös.
Utföraren skall säkerställa att alla villkor är i nivå motsvarande de som ställs i Svenska
kollektivavtal.
§ 11 Försäkring
Utföraren är skyldig att hålla försäkring som täcker eventuellt ansvar för fel och försummelse
enligt detta avtal, så att inget ersättningsanspråk kan riktas mot Kommunen.
Utföraren skall ha allriskförsäkring, samt ansvarsförsäkring, för eget arbete under avtalstiden,
vilket skall kunna uppvisas på Kommunens uppmaning.
§ 12 Garanti
-
§ 13 Miljö
Utföraren skall i sitt arbete sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer.
Utföraren skall, i förekommande fall, källsortera avfall.
För utförandet av insatserna städning samt tvätt-klädvård kan Utföraren välja att själv svara för
städkemikalier, tvättmedel etc. Om så är fallet skall städkemikalier och tvättmedel m.m. som är
miljömärkta (t.ex. Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval) användas. Tvättmedel och mjukmedel
skall väljas med tanke på att inte orsaka allergier.
Fordon som används för utförande av uppdragen skall minst uppfylla kraven för Miljöklass 2005.
§ 14 Övrigt
14.1 Handlingarnas inbördes ordning
Detta avtal samt övriga kontraktshandlingar enligt nedan kompletterar varandra. Om
kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:
1. Tillägg till detta avtal
2. Detta avtal
3. Kommunens förfrågningsunderlag med bilagor
12
4. Utförarens anbud med förtydliganden
14.2 Överlåtelse av avtal
Utförare har inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal till annan part.
14.3 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och
undertecknade av behöriga företrädare för såväl Kommunen som Utföraren samt bifogade till detta
avtal.
14.4 Omförhandling
Kommunen eller Utföraren har under avtalstiden rätt att begära omförhandling av avtalsvillkoren
om de förutsättningar som förelåg vid avtalets ingående, utan partens egen förskyllan, skulle
komma att förändras i väsentligt hänseende och om dessa förändringar skulle komma att bli
oskäligt betungande för parten. Omförhandlingen får endast avse de delar av avtalsvillkoren som
berörs av den inträffade förändringen, om inte parterna kommer överens om annat. Denna rätt till
omförhandling gäller även vid politiska beslut som berör hemtjänstverksamhetens ekonomiska
förutsättningar, kvalitet och/eller inriktning. Omförhandling skall vid sådant tillfälle syfta till att
garantera Brukaren samma kvalitet oavsett kommunal eller privat utförare.
Utföraren kan inte under löpande avtalsperiod minska sitt åtagande vad avser geografiskt område
och inte heller vad avser insatskategorier. I det fall Utföraren är helt utan Brukare inom en
insatskategori under en sammanhängande period om tolv månader äger Utföraren rätt att uppta
förhandling om uppsägning av sitt åtagande vad avser den aktuella insatskategorin.
Utföraren kan inte utöka sitt åtagande i förhållande till det ursprungliga avtalet. En sådan
förändring ska ske i samband med nytt ansökningstillfälle, varvid Utföraren har att inlämna ett
nytt/kompletterande anbud som sedan prövas mot de kriterier som då gäller för godkännande. När
ett avtal utökas på detta sätt betraktas utökningen som ett tillägg till ursprungligt avtal och är
giltigt under den tid som kvarstår av det ursprungliga avtalet.
14.5 Skadestånd/Vite
Vid leveransförsening eller brister i leverans skall Utföraren omedelbart vidta rättelse. I det fall
Utföraren inte omedelbart kan vidta en rättelse utför Kommunen genom egen organisation aktuella
insatser. Utföraren skall då ersätta Kommunen för faktiska kostnader samt en straffavgift
uppgående till 50 % av Kommunens faktiska kostnader. Utföraren äger ej heller rätt till ersättning
för utförd insats vid brister i aktuell leverans.
14.6
Uppsägning
13
Om ena parten inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på
annat sätt agerar mot avtalets bestämmelser, äger den andra parten rätt att skriftligen säga upp
avtalet i förtid med en uppsägningstid om 30 dagar.
I det fall politiska beslut innebär minskade ekonomiska ramar för äldreomsorgen, kan detta leda till
minskade anslag till kommunal utförare och därmed också sänkt ersättning till privat utförare.
Kommunen skall i sådant fall påkalla justerad ersättning senast tre (3) månader före ikraftträdandet.
Om Utföraren inte accepterar den förändrade ersättningsnivån har Utföraren rätt till uppsägning av
avtalet med en uppsägningstid på tre (3) månader. Under uppsägningstiden gäller senast
överenskomna ersättningsnivå.
I det fall Utföraren är helt utan Brukare under en sammanhängande period om tolv månader äger
endera parten rätt att uppta förhandling om förtida uppsägning av avtalet.
Om leveransförseningar eller felaktiga leveranser upprepas vid mer än fem tillfällen under en
sammanhängande period om tolv (12) månader äger Kommunen rätt att säga upp avtalet med en
uppsägningstid om 30 dagar. Uppsägning skall föregås av skriftliga varningar samt möten mellan
parterna efter tre respektive fyra leveransförseningar/felaktiga leveranser.
14.7
Hävning
Om endera parten inte uppfyller sina åtagande enligt detta avtal, inte visar den skicklighet eller
omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att
motpartens verksamhet blir lidande, skall sådan part tillskrivas av motparten. Om sådan part
därefter på väsentliga punkter inte uppfyller avtalet, inte visar den skicklighet eller omsorg som
förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens
verksamhet blir lidande, äger motparten rätt att häva avtalet. Hävande part är därvid berättigad till
skadestånd.
Kommunen har härutöver rätt att häva avtalet om Utföraren om denne är föremål för
omständigheter som framgår av enligt 7 kap Lag (2008:962) om valfrihetssystem kap. 7, eller
befinner sig vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden.
Kommunen har alltid en skyldighet att i alla sammanhang och vid alla tidpunkter tillse att enskild
Brukare erhåller det beviljade biståndet – d v s att skälig levnadsnivå upprätthålls. Kommunen har
därmed, med hänvisning till sitt grundläggande ansvar, om situationen så kräver både möjlighet
och skyldighet att befria Utföraren från antingen ett enskilt uppdrag visavi en enskild Brukare eller
helt lösa Utföraren från hela avtalet.
14.8
Force majeur
Utföraren har inte något ansvar för skadegörande handlingar som förorsakats av honom på grund
av omständigheter över vilka han rimligen inte kunnat råda eller rimligen inte kunnat inse skulle
komma att inträffa. Vid bedömning av denna bestämmelse skall hänsyn tas till det agerande som
Utföraren valt efter det att skadan uppstått, och om han då iakttagit allt för att minimera eller
motverka uppkommen skada.
14
Händelser som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljö- eller naturkatastrof,
allvarlig smittspridning eller annan omständighet utanför parternas kontroll som de inte skäligen
kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder de inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit, skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten
för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detsamma gäller för underleverantörer,
vilka förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som angivits ovan. Detta äger
tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag. Om
avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av viss ovan
angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får dock inte åberopas som
befrielsegrund.
Motparten skall omedelbart underrättas skriftligen om det föreligger omständighet som kan
föranleda tillämpning av denna avtalspunkt.
14.9
Tvist (forum och lagval)
Vid tvist som uppstår i anledning av detta avtals tolkning eller tillämpning skall parterna allvarligt
bemöda sig om att nå en förlikning. Kan förlikning ej nås, får parterna hänskjuta tvisten till allmän
domstol.
Tvister angående tolkning av det eller de avtal som kommer att upprättas, eller varje annat
rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen skall, om inte förhandling leder till
överenskommelse, lösas av svensk allmän domstol vid Blekinge tingsrätt med tillämpning av
svensk rätt. Under tiden fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande avtal enligt
beställarens tolkning.