Röst och tal hos transsexuella personer

advertisement
Kursplan för
Röst och tal hos transsexuella personer bedömning och intervention, 7.5 hp
Voice and Speech in Transsexual Individuals - Assessment and Intervention, 7.5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Kurskod
Kursens benämning
Hp
Huvudområde
Nivå
Betygsskala
Kursansvarig institution
Beslutande organ
Datum för fastställande
Kursplanen gäller från
2QA244
Röst och tal hos transsexuella personer - bedömning och intervention
7.5 hp
Logopedi
A1N - Avancerad nivå
Underkänd (U) eller godkänd (G).
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Styrelsen för utbildning
2014-12-18
Höstterminen 2015
Särskild behörighet
Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en logopedexamen. Därutöver krävs minst ett års yrkeserfarenhet
som logoped med erfarenhet av arbete med patienter med röststörningar (styrks med tjänstgöringsintyg).
Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
redogöra för skillnader/likheter mellan kvinnlig och manlig röst- och talfunktion,
planera logopedisk behandling för transsexuella män-till-kvinnor och kvinnor-till-män utifrån
aktuell forskning,
utvärdera behandling med akustiska mätningar, perceptuell röst- och talanalys samt med
subjektiva skattningar och reflektera över resultaten,
kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom området och dra slutsatser om behandlingsresultat,
översiktligt beskriva hur utredning av könsidentitetsstörningar sker inom det psykiatriska teamet
samt för de endokrinologiska och plastikkirurgiska behandlingar som ges.
Innehåll
Sida 1 av 3
Kurskod: 2QA244
Kursdeltagarens kliniska erfarenheter och kliniska verksamhet ligger som grund för lärande om:
skillnader mellan kvinnlig och manlig röst, tal och kommunikation,
hur bedömning av röst och tal kan göras med akustiska och perceptuella metoder,
skattningsformulär för bedömning av patientens upplevelse av röst, tal och
kommunikationsförmåga,
olika behandlingstekniker och metoder för att anpassa röst och tal hos transsexuella
män-till-kvinnor respektive kvinnor-till-män,
metoder för utvärdering av behandling,
aktuell forskning,
hur utredning av transsexualism sker inom det psykiatriska teamet,
endokrinologisk och kirurgisk behandling för transsexuella män-till-kvinnor och kvinnor-till-män.
Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, laborationer för akustisk inspelning och analys med fonetogram, samt
gruppövningar för att praktiskt pröva olika behandlingstekniker/metoder. Självständigt eget arbete med
bedömning och behandling av en patient samt inläsning av litteratur mellan de schemalagda
kursdagarna.
Obligatorisk närvaro gäller för laborationer, gruppövningar och seminarier. Kompletteringsuppgifter ges
vid vid eventuell ofrånkomlig frånvaro.
Examination
Aktivt deltagande i gruppövningar. Kritisk granskning av artiklar som redovisas muntligt vid ett
seminarium. Studenten ska dessutom självständigt genomföra en behandling av en transsexuell patient
med dokumentation före och efter behandling alternativt göra motsvarande arbete utifrån ett autentiskt
fall. Arbetet, som redovisas muntligt och i en skriftlig rapport, ska vara teoretiskt förankrat.
Övergångsbestämmelser
Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.
Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse
av litteraturlistan gjorts.
Övriga föreskrifter
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för
utbildning. Kursutvärdering kommer i huvudsak vara webbaserad.
Undervisningsspråk är engelska.
Litteratur och övriga läromedel
OBLIGATORISK LITTERATUR
Phonetograms, aerodynamic measurements, self evaluations and auditory perceptual ratings of
male-to-female transexual voice.J Voice 2009;(doi:10.1016/j.jvoice.2009.02.002.
Holmberg, EB; Oates, J; Dacakis, G; Grant, C
2009 Ingår i:
Journal of voice[Elektronisk resurs] : official journal of the Voice Foundation
Sida 2 av 3
Kurskod: 2QA244
[New York, N.Y.] : Raven Press, 2001LIBRIS-ID:9034957
URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/08921997z Tillgänglig för användare inom Uppsala
universitet
(2009)
Voice and communication therapy for the transgender/transsexual client : a comprehensive
clinical guide
Adler, Richard Kenneth; Hirsch, Sandy; Mordaunt, Michelle
2nd ed. : San Diego, CA : Plural Pub., c2012. - xxi, 551 p.
ISBN:9781597564700 (alk. paper) LIBRIS-ID:14573918
Sök i biblioteket
Söderpalm, E; Larsson, A; Almquist, SA
Evaluation of a consecutive group of transsexual indivduals referred for vocal intervention in the
west of Sweden
2004 Ingår i:
Logopedics phoniatrics vocology[Elektronisk resurs]
Stockholm : Taylor & Francis, 1998ISSN:1651-2022y 1401-54392 f LIBRIS-ID:9843224
(2004) s. 18-30
Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori : vägledning och
rekommendationer : stöd för styrning och ledning : preliminär version
Stockholm : Socialstyrelsen, 2014 - 104 s.
ISBN:9789175551746 LIBRIS-ID:16488947
URL: Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
Sök i biblioteket
Artiklar tillkommer motsvarande ca 60 sidor.
The World Professional Association for Transgender Health's Standards of Care for Gender Identity
Disorders. www.wpath.org
Sida 3 av 3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards