1 Primär hemostas (6 p) 2 Hjärtfysiologi (15p)

advertisement
INGA HJÄLPMEDEL
Stadium 1 – Organ,cell och molekyl
Summapoäng 59,5
Godkänd gräns 65 % = 38p
1 Primär hemostas (6 p)
Vid en blodkärlskada ledande till blödning sker först primär hemostas.
a. Förklara den kärlreaktion som inleder primär hemostas, och orsaken till denna.
(2p)
b. Beskriv bildningen av en trombocytplugg i den primära hemostasen (3p)
c. Blodkärlsendotelet syntetiserar bl.a. kväveoxid (NO), som har stor betydelse för
trombocyternas förmåga till primär hemostas – kan du förklara på vilket sätt NO har
denna effekt? (1p)
2 Hjärtfysiologi (15p)
Elin, 22 år, tränar på gym 3 gånger i veckan. Bland annat joggar hon under 45 minuter
på en gångmatta med relativt hög hastighet och får en pulsstegring upp mot 130-140
slag per minut. Hos en normaltränad person kan hjärtminutvolymen (cardiac output)
öka minst 4 gånger (från 5 till 20 liter per minut) genom ökning av både hjärtfrekvens
och slagvolym.
a. Genom vilka typer nerver och genom vilka postganglionära transmittorsubstanser kan
autonoma nervsystemet åstadkomma stegring av hjärtfrekvensen? (2p)
b. Rita aktionspotentialen i sinusknutan och ange hur denna förändras vid ökning av
hjärtfrekvensen. Genom vilken huvudsaklig jonmekanism sker denna förändring? (2p)
c. Under kontraktionsprocessen i myokardiets arbetsmuskulatur finns en process som
kallas kalciumberoende kalciumfrisättning. Förklara vad som menas med detta
begrepp. (2p)
d. Slagvolymens storlek kan regleras genom den s.k. Frank-Starlingmekanismen, som i
sin tur är beroende av det venösa återflödet. Förklara varför sympaticusstimulering
ökar det venösa återflödet och därmed slagvolymen. (1p)
e. Slagvolymens storlek kan också påverkas av något som kallas kontraktilitet, eller
inotropi. Förklara vad som menas med detta. (2p)
f. En förutsättning för att hjärtat skall kunna öka sitt arbete är att myokardiet får ökat
blodflöde vid ökad belastning. Redogör för de större kranskärlsgrenarna till vänster
och höger hjärthalva och ange varifrån kranskärlen utgår. ( 3p)
g. Blodkärlens endotel är strukturellt identiskt med en vävnad i hjärtat; vilken? (0,5p)
h. Hjärtsäcken inre blad (pericardium viscerale) utgör också samtidigt en vävnad i
hjärtat: vilken? (0,5p)
i. Blodkärlens endotel frisätter kväveoxid (NO). Nämn ett fysiologiskt stimulus till NO
syntes, samt någon viktig effekt av NO på blodkärlets media-skikt. (2p)
3 Arbetsprov (1,5p)
Under laborationen Arbetsprov, på Fysiologiska Kliniken vid USÖ, registreras EKG på
försökspersonen.
a. Vad ”ser” man i ett EKG med hjälp av bröstavledningarna? (0,5p)
b. Vad betyder, rent fysiologiskt, den s.k. isoelektriska linjen i EKG ? (0,5p)
c. Vilken komponent av hjärtats elektriska aktivitet motsvaras av QRS-komplexet i
EKG? (0,5p)
4 Kapillärer och transport (3p)
Transporten av syrgas, näringämnen, vatten och elektrolyter från blodet till den
enskilda cellen sker över kapillärdelen av blodkärlssystemet, det s.k. transkapillära
utbytet.
a. Det transkapillära utbytet regleras av två olika processer: Filtration/reabsorption samt
diffusion. Förklara vilka är drivkrafterna vid respektive process. (2p)
b. Vilken roll har lymfkapillärerna i det transkapillära utbytet? (1p)
5 Autonoma nervsystemet i cirkulationssystemet (1p)
Autonoma nervsystemet har stor betydelse för bl.a. regleringen av cirkulationssystemet.
a. Binjuremärgen kontrolleras av ANS. Vilket är det dominerande hormon som frisätts
hos människan från binjuremärgen till blodbanan? (0,5p)
b. Till vilken receptor i de autonoma ganglierna binder den preganglionära transmittorn?
(0,5p)
6 Anatomi kärl - blodtryck (5p)
I armen kan man både känna och höra artärer som är viktiga när man skall ta
blodtryck på en medelålders patient. Låt patienten ligga ned och fäst en
blodtrycks-manschett kring hö överarm. Du lägger också en så kallad ”helpkudde”
under armen för att få den i hjärthöjd
a) För att få en uppfattning vilket tryck som finns i armen så känner du på pulsen på
insidan och tumsidan av handleden när du pumpar upp blodtrycksmanschetten? Vad
heter artären som du känner på, ”palperar”? (0,5)
b) Vilken del av blodtrycket är det du kan känna när du pumpar upp manschetten och
pulsen försvinner och kommer tillbaka när du släpper på trycket i manschetten? (0,5p)
c) Ungefär vid vilket tryck förväntar du dig att trycket skall ligga om patient är hjärtoch kärlfrisk? (0,5p)
d) Nu vet du ungefär vad trycket är i armen. Nu skall du använda stetoskopet och
auskultera blodtrycket. Du släpper ut luften helt ur manschetten och pumpar sedan upp
den igen.
Ungefär hur högt pumpar du upp manschetten till? (1p)
Vilken artär är den som hör när du lyssnar med stetoskopet i armvecket. (0,5p)
Om du skulle ta bort helpkudden och ha armen under hjärthöjd och mäta igen, vad
händer då med trycket, går det upp eller ned? Motivera ditt svar. (0,5p)
e) Bilden nedan är från frånWikipedia, och från en text som handlar om läkaren Nikolai
Korotkoff som 1905 i St Petersburg beskrev det ljud som det går att lyssna på när man
släpper ut trycket ur en blodtrycksmanschett. Beskriv med ord vad bilden illustrerar och
förklara också varför ljuden uppstår mellan A och B. Ange i ditt svar vad det är,
fysiologiskt, i kärlen som gör att det blir hörbara ljud?(1,5 p)
7 Anatomi perifera buk- och benkärl (2,5 p)
Distalt i bukaorta sker en delning av kärlet som går ned i benen. Efter ytterligare
ett par centimeter sker en delning igen till två kärl. Alla delningar sker i buken.
Om man har en utbuktning på denna del av kärlet som måste opereras så sätter
man in ett konstgjort kärl, en så kallad graft. Pga. formen kallas den ofta för
byxgraft.
a) Vad kallas artären efter första delning från bukaorta, och vad heter de två kärlen som
uppstår i delning nr 2. (1,5p)
Den största grenen fortsätter in i benet. Artären byter namn när den passerar
ljumsken, och byter namn igen i närheten av knät.
b) Vad heter artären på låret? (0,5p)
c) Vad heter artären på knäts baksida? (0,5p)
8 Autonoma nervsystemet i lungorna (4p)
Autonoma nervsystemets båda system har viktiga funktioner i lungan. Beskriv
vilken huvudsaklig funktion respektive system har och vilken receptor och
neurotransmittor som huvudsakligen är verksam i systemen. (4p)
9 Anatomi larynx (3p)
Att vi kan tala beror på att vi har stämband, som sitter i struphuvudet. Struphuvudet
består av ett antal broskstrukturer.
a) Vilka är broskstrukturerna i struphuvudet (2p)
b) Mellan vilka av dessa broskstrukturer finns stämbanden (1p)
10 Extended matching questions(EMQ) - Fysiologiska flöden (2 p)
En människa omsätter flera olika flöden i respirations och cirkulationsorganen under
lugna förhållanden Det finns givetvis spridning i dessa mått beroende på längd, vikt, kön,
ålder och hur vältränad personen är. Men det är viktigt att ha en uppskattning om var
normala värden på flöden ligger. För varje fråga välj det svar som bäst överensstämmer
med normala flöden. Varje variabel kan användas en gång, fler gånger eller inte alls.
Variabler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0,250 L/minut
4,2 L/minut
5 L/minut
500 L/min
1 L/dygn
2 L/dygn
4 L/dygn
6 L/dygn
Frågor
a)Astrid har nyligen opererats för bröstcancer och kirurgen har tagit bort flera
lymfkörtlar i höger axill. Hon besväras av en svullen arm och måste använda en
stödstrumpa på höger arm och går på regelbunden lymfmassage för att hålla armen
normal. Hon blir ändå svullen. Hur stor är kroppens normala omsättning av
lymfvätska?(1 p)
b)Berit har precis gjort ett hjärtultraljud där man vid mätning konstaterar normal
”cardiac output”. Vad heter detta på svenska?, och ange normalvärdet för cardiac output
hos en vuxen i vila.(1 p)
11 Extended matching questions(EMQ) - Lunghistologi (4p)
Introduktion
En lunga består framförallt av delar som transporterar luft, det konduktiva luftvägarna
och en del där själva gasutbytet sker. Det finns olika typer av celler och uppbyggnad i
luftvägarna. Varje variabel kan användas en gång, flera gånger eller inte alls.
Variabler
1. Respiratoriskt epitel – pseudostratifierat kolumnärt epitel med
cilier
2. Bägarceller
3. Cilier
4. Claraceller
5. Glatt muskulatur
6. Broskringar
7. ”Dustcells”
8. Typ 1 pneumocyter
9. Surfaktant
10. Enkelt platt epitel
11. Ställvisa, enstaka alveoler
12. Respiratoriska bronkioloer
13. Terminala bronkioler
14. Alveoler
Frågeställningar – välj det mest sannolika svaret,
a) Det som är gemensamt för konduktiva luftvägarna, både de övre och nedre
luftvägarna. (0,5p)
b) En del av alveolen och som producerar surfaktant (0,5p)
c) Producerar muköst slem som i sin tur transporterar bort smuts. (0,5p)
d) Sitter mellan terminala bronkioler och alveolerna. (0,5p)
12 EMQ- Fysiologiska lungvolymer och kapacitanser (3p)
Introduktion
Lungfunktion kan delas upp i olika volymer som går att mäta med olika metoder. En
kapacititet består av flera olika volymer. För varje fråga välj den variabel som bäst
överensstämmer med svaret på frågan. Varje variabel kan användas en gång, flera
gånger eller inte alls.
Variabler
f)
a) Vitalkapacitet - VC
g)
b) Forcerad vitalkapacitet - FVC
c) Inspiratorisk reservvolym d) Total lungkapacitet
h)
e) Forcerad Exspiratorisk Volym
efter en sekund- FEV1
Frågeställningar – välj det mest sannolika svaret
Residualvolym – RC
Peak expiratoryflow – PEF (
maximalutandningsvolym)
Det anatomiska döda rummet
a) Består dels av den del som sedan kan andas ut och den del som inte kan andas ut
(0,5p)
b) Den enhet som personen i fråga kan andas ut forcerat (med full kraft) efter maximal
inandning. Motsvarar bredden på flöde/volymkurvan. (0,5p)
c) Det som finns kvar i lungorna efter att ha andats ut så mycket som möjligt. Kan
endast mätas genom gasspädningstekniker eller plethysmografi (även kallad body-box).
(0,5p)
d) Den högsta punkten på flöde /volymkurvan - och alltså det högsta utandningsflödet
man kan åstadkomma. (0,5p)
13 Fostercirkulation– (6 p)
Detta är en mycket schematisk bild över hjärtats cirkulation före födelsen. På
bilden finns det flera rödaktiga strukturer numrerade I, II, III och IV som en har
viktig roll under fostertiden. Du ser också ett histologisk snitt genom en
navelsträng där du ser en äkta genomskärning av strukturerna II och IV.
a) Ange vad varje struktur I till IV är och vilken funktion de har inklusive en notering om
blodet är syrerikt, blandat eller syrefattigt vid de olika strukturerna. (4p)
b) En viktigt funktion är att få syrerikt blod till hjärnan hos det växande fostret men det
kan vara ett problem i detta seriekopplade system. Naturen försökt få till flödet så att
hjärnan får ett så syrerikt blod som möjligt. Beskriv vägen för en syresatt erytrocyt från
naveln till kärlen som det står ”till hjärnan” på. (2p)
14 Hemoglobin (2 p)
Hemoglobinet är ljusrött när det är fyllt med syre vilket ger erytrocyten och
blodet dess färg. Hemoglobin utgör 95 % av erytrocytens protein. Beskriv en
erytrocyts livscykel. (2p)
15 Embryologi - (1,5p)
Mesoderm är ett groddblad som ger upphov till flera olika organsystem.
Mesodermet delas in utifrån notochorden i en proximal, intermediär och lateral
del.Den proximala delen av mesodermet ger i sin tur upphov till somiter som
organiserar kroppen i olika organsystem.
Namnge vilka tre delar som somiterna i sin tur ger upphov till, och ett
organsystem som kommer ur dessa delar? (1,5 p)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards