introduktion tiil nationalekonomi

advertisement
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
INTRODUKTION TILL NATIONALEKONOMI
Att tänka som en ekonom
Viktigt syfte med kursen: Att medvetet kunna inta ett
nationalekonomiskt förhållningssätt till olika typer av
ekonomiska problem. ”Att tänka som en ekonom”
• Att inse att resurser är knappa. Att (nästan) ingenting är gratis och att förstå vad den sanna kostnaden
(alternativkostnaden) är
• Att tänka marginellt. Att vid bedömning av om någonting är värt att göras och i vilken omfattning
(köp av en vara, en politisk åtgärd) jämföra det extra värdet av åtgärden med den extra kostnaden som
åtgärden medför
Exempel 1
Du har lyckats få tag på en biljett till en högt efterfrågad
rockkonsert till priset 500:-. När du anländer till platsen
för konserten finner du ett antal olyckliga personer som
inte har varit lika framgångsrika erbjuda sig att köpa biljetter till högre pris. Du läser på en av skyltarna: ”biljetter köpes för 1500:-”. Häpen kommenterar du:
Så mycket skulle jag aldrig vara beredd att offra för en
rockkonsert!
Kommentera! Vad är din kostnad för rockkonserten?
1
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Exempel 2
Du har köpt en tavla av Picasso till fyndpriset 1 miljon
kronor. Du är inte ett dugg konstintresserad utan ser köpet som en god affär och tänker snarast sälja tavlan vidare till mångdubbla beloppet. Tyvärr visar sig tavlan
vara en förfalskning med ett marknadsvärde på uppskattningsvis 20 000:-. Du får efter det att denna sorgliga sanning uppenbarat sig för dig dock ett erbjudande
om att få sälja tavlan till priset 50 000:- av en person
som är väl medveten om att det rör sig om en förfalskning. Du tackar nej med motiveringen att om du säljer
varan till detta pris skulle du förlora 950 000:-.
Kommentera!
Exempel 3
”Eftersom vi redan investerat flera hundra miljoner kronor på tunneln under Hallandsåsen vore det ett stort resursslöseri att inte bygga färdigt tunneln trots att den
kommer att bli mycket dyrare att bygga än beräknat”.
Kommentera!
2
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Exempel 4
Varje år blir ett visst antal personer sjuka i en viss sjukdom. Vid nuvarande behandling är den förväntade överlevnadstiden fem år. Nu öppnas två möjligheter att förlänga överlevnadstiden, men till en högre kostnad. Tabellen sammanfattar den viktigaste informationen:
Nuvarande
behandling
Total kostnad
Förväntat
överlevnad
Kostnad per
överlevnadsår
1 miljon
5 år
Alternativ
behandling
1
2 miljoner
8 år
Alternativ
behandling
2
10 miljoner
10 år
200000:-
250000:-
1 miljon
Expert 1: ”Nuvarande behandling bör bibehållas. Den
innebär lägst kostnad per överlevnadsår”
Expert 2: ”Alternativ behandling 2 bör införas. Den innebär längst förväntad överlevnad.
Kommentera! Vad tror ni ekonomen säger?
3
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Exempel 5
a) Du får välja mellan att leva en månad utan rent vatten eller en månad utan vin
b) Du får välja mellan att som gåva få en liter rent
vatten eller en liter vin
Varför väljer du olika i de två fallen?
Exempel 6
Följande information är tillgänglig om trafiksäkerhetsarbetet i ett län under det gångna året
Åtgärd
Total kostnad
Nykterhetskontroller 10 miljoner
Hastighetskontroller 10 miljoner
Beräknad effekt
på antal olyckor
10 olyckor
mindre
20 olyckor
mindre
Av denna information drar man slutsatsen att till nästa
år fördela om i budgeten så att man satsar mer på hastighetskontroller och mindre på nykterhetskontroller
Kommentar?
Vilken information skulle man egentligen behöva för att
kunna avgöra om beslutet är riktigt?
4
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Med ”att tänka som en ekonom” avses inte enbart att
själv analysera problem enligt dessa principer utan också att vid analys om hur ekonomin (och samhället i
stort) fungerar, exempelvis en marknad, anta att aktörerna följer samma regler (utifrån sitt eget perspektiv)
• Köparen av en vara antas värdera varan till minst
lika mycket som vad den kostar honom/henne →
nyttan av varan för köparen är minst lika hög som
priset
• Säljaren av en vara antas värdera intäkten av försäljningen till minst lika mycket som kostnaden →
försäljningen ökar säljarens vinst
Rationalitetsantagandet:
Ett grundläggande antagande i den ekonomiska teorin
är nämligen att alla aktörer uppträder rationellt, man
försöker få det ”så bra som möjligt”
• I sitt val av vilka varor som skall köpas och hur
mycket, vad man skall jobba med etc. strävar den
enskilde individen efter att maximera ”nyttan”
• I sitt val av vilka varor som skall säljas, hur
mycket som skall produceras och på vilket sätt,
strävar det enskilda företaget efter att maximera
vinsten
5
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Ämnet nationalekonomi (Economics)
En vetenskap som studerar hur ett samhälle löser
det knapphetsproblem som består i att de samlade
önskemålen överstiger vad som är möjligt att
åstadkomma
I någon process måste man därför välja hur samhällets resurser (arbetskraft, realkapital, naturtillgångar) skall användas, d.v.s. man måste besvara
frågorna:
• Vad skall produceras och i vilka kvantiteter?
• Hur skall det produceras och av vem?
• Hur skall produktionsresultatet (konsumtionen)
fördelas?
6
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Olika sätt att behandla frågorna:
• Förklara hur resursfördelningen går till →
→ positiv mikroekonomisk teori
ƒ hur enskilda hushålls och företags val bestämmer efterfrågan och utbud på olika marknader
och via prisbildningen styr användandet av resurser
ƒ hur denna process beror på marknadsformen
ƒ hur marknaderna påverkas av olika slag av
”störningar”, exempelvis politiska ingripanden,
förändringar i priset på en insatsvara eller förändrade preferenser
• Utvärdera/föreslå förändringar →
→ normativ mikroekonomisk teori
ƒ vad menas med en effektiv fördelning av resurserna?
ƒ hur väl fungerar marknadsekonomin och kan
man få den att fungera bättre?
7
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Mikro- och makroekonomisk teori
Mikroekonomi
Makroekonomi
Resursfördelningsfrågor
Total resursanvändning
Hur används resurserna?
I vilken utsträckning används resurserna?
Resursfördelning vid olika Varför används inte alla
resurser, d.v.s. varför eximarknadsformer
sterar arbetslöshet?
Fokus på enskilda varor/marknader
Fokus på total produktion
och hur den förändras över
tiden, d.v.s. ekonomisk
tillväxt
Hur bestäms priserna på
enskilda marknader och
varför förändras dessa?
Hur bestäms och varför
förändras prisnivån?
Varför uppstår inflation?
Varför handlar länder med
varandra?
Hur bestäms vilka varor
som importeras och exporteras?
Hur bestäms totalexport
och totalimport?
Bytesbalans och valutamarknad
8
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Knapphet, val och alternativkostnad
Ett problem på alla nivåer
Exempel: En enskild individ
Förutsättningar:
- Veckopeng 40:- Sega råttor: pris 2:- Kola: pris 1:En modell som beskriver valsituationen
kola
40
Begränsade resurser gör att man måste välja
→ valet innebär en alternativkostnad
Alternativkostnaden för en seg råtta = den
mängd kola som man måste offra för att skaffa sig en ytterligare seg råtta
20
18
1011
20
Sega råttor
Alternativkostnaden för en seg råtta = två kola =
= Prisseg råtta dividerat med Priskola
9
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Exempel: Samhällsnivå
Produktionsresurser (arbetskraft, kapital, naturtillgångar) används för att skapa ”nyttigheter”
Antag endast två nyttigheter, varorna X och Y
Vara Y
Produktionsmöjlighetskurva
Varierande alternativkostnad längs produktionsmöjlighetskurvan
Vara X
• Kort sikt
a) Hur skall vi bete oss för att hamna på kurvan och
inte innanför?
b) Vilken av kombinationerna som begränsas av produktionsmöjlighetskurvan väljer vi?
• Lång sikt
Tillväxt: Hur kan man förskjuta produktionsmöjlighetskurvan utåt?
10
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Resursfördelningen varierar mellan olika ekonomiska system
Alla samhällen ställs inför samma resursfördelningsproblem, men de hanterar dem på olika sätt, vi har med
andra ord olika ekonomiska system
Avgörande fråga: På vilken nivå fattas besluten?
Grad av centralisering/decentralisering
Fullständigt centraliserat
Planekonomi
Fullständigt decentraliserat
Marknadsekonomi
Verklighetens ekonomier = blandekonomier, men
”blandningarna” kan se väldigt olika ut
Vi skall i första hand studera de blandekonomier som i
grunden bygger på decentraliserade beslut = verklighetens marknadsekonomi med en offentlig sektor som på
olika sätt kan ingripa på marknaden/ekonomin i stort
11
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Resursfördelningen i marknadsekonomin
(blandekonomin)
Hänger ihop med utbud, efterfrågan och priser som bildas på olika marknader, men hur bestäms dessa?
Beslut (val) som görs av olika ekonomiska aktörer
Aktörer i ekonomisk teori
• Producenter/företag
• Konsumenter/hushåll/individer
• ”Staten” (offentliga beslutsfattare på olika nivåer)
Centralt beteendeantagande: Alla aktörer uppträder rationellt
ƒ Företagen antas maximera vinsten
ƒ Individerna antas maximera ”nyttan”
ƒ ”Staten” antas maximera ?
o Samhällsnyttan
o Eftersom offentliga beslut fattas
av nyttomaximerande politiker
och offentliga tjänstemän, maximeras antalet röster vid politiska
val och storleken på offentlig sektor
12
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Kritik av rationalitetsantagandet
Företaget som vinstmaximerare
ƒ Företaget är ingen beslutsenhet
ƒ Företaget har inte tillgång till perfekt information →
→ satisfieringsmål ersätter maximeringsmål
Individen som nyttomaximerare
ƒ Individen är impulsiv och utsatt för social påverkan
ƒ Individen har inte tillgång till perfekt information
Försvar
ƒ Det kan vara rationellt att inte skaffa sig all information (”rational ignorance”)
ƒ Den ekonomiska teorin är en teori för aggregat, inte
för enskilda företag eller hushåll
Det viktiga är inte realismen i de antaganden som görs,
utan ifall teorin ger bästa möjliga beskrivning av verkligheten
- Inga andra antaganden ger en bättre förklaring
- Ekonomin fungerar i stort sett som om företagen vinstmaximerar och individerna
nyttomaximerar
13
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
En sammanfattande bild av en marknadsekonomi
utan offentlig sektor
Utbud av produktionsfaktorer
Hushåll /Individer
(nyttomaximerande)
Betalning
Produktionsfaktormarknad
Efterfrågan på produktionsfaktorer
Efterfrågan på varor och tjänster
Betalning
Varumarknad
Betalning
Betalning
Företag
(vinstmaximerande)
Utbud av varor och
tjänster
Men hur vet man att hushållens och företagens planer
går att förverkliga. Det sker ju ingen central samordning
Prissystemet samordnar via ”den osynliga handen” decentraliserade beslut
ƒ Om efterfrågan > utbud så stiger priset
ƒ Om efterfrågan < utbud så sjunker priset
ƒ Om efterfrågan = utbud så är priset oförändrat
Leder till en allmän jämvikt där efterfrågan = utbud för
alla varor och tjänster
14
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Kursstruktur, undervisningsformer
m.m.
• 14 föreläsningar
• 9 lektioner med övningsuppgifter
• 1 avslutande frågestund
Föreläsningar
F1
Introduktionsföreläsning
F2-F4
Matematisk introduktion
F5-F11
Mikroekonomi (positiv)
F5-F6/7
Efterfrågan och Utbud
F7-F8/9
Produktionsekonomiska grundbegrepp
F9-F11
Modellen för fullständig konkurrens
F12-F14
Makroekonomi, arbetslöshet och tillväxt
15
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Hjälpmedel vid tentamen
• Miniräknare utan grafritningsfunktion
• ”Hjälplapp” med egna anteckningar (storlek
A4, båda sidor)
Kurslitteratur
• Pindyck Robert S & Rubinfeld Daniel L, Microeconomics, International Edition (seventh edition,
Pearson Education International)
• Klas Fregert & Lars Jonung Makroekonomi (3:e
upplagan, Studentlitteratur 2010)
• Lars Hultkrantz & Hans Tson Söderström (red)
Marknad och Politik (nionde upplagan, SNS förlag 2011)
• Sonesson Thomas, Mikroekonomisk analys, 121
uppgifter kring den mikroekonomiska modellen,
Linköping Studies in Economics No. 1, Linköping
Electronic Press
• Hagberg Birgit, Räkneövningar inför grundkurserna i nationalekonomi
• Föreläsningsunderlag (OH-material)
16
Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson
Lektioner
• Medverkan frivillig
• Arbetsgrupper på normalt 3-4 personer (5 absolut
max), anmälan i samband med föreläsningarna
eller via mejl (även enskild anmälan möjlig)
• 5-6 uppgifter per lektion
• Lösningsförslag förbereds av arbetsgrupperna innan lektionsstart. Räkna med att varje uppgift tar
minst en timme, givet att man tillgodogjort sig
bakomliggande teorier
• Vid lektionens start fördelas uppgifterna på
grupperna
• Övriga grupper kan komma med synpunkter och
frågor eller presentera egna lösningar. Läraren
ger dessutom feed-back på svaret
• Inget krav på att grupperna har rätt svar!
• Uppgifter, som ingen vill presentera, kan i mån
av tid, lösas av grupperna under lektionen, med
handledning av läraren. Någon garanti för att alla
uppgifter då kommer att hinna behandlas finns
inte!
• Skriftliga svar till lektionsuppgifterna existerar
inte!
17
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards