Årsredovisning Sensidose år 2014.

advertisement
1(14)
Sensidose AB
Org nr 556550-3074
_________________________________________________
Årsredovisning
för räkenskapsåret 2014
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Innehåll
-
förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
noter
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
Sida
2
5
6
8
Sensidose AB
556550-3074
2(14)
Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Sensidose AB utvecklar produkter för individuell dosering av läkemedel i första hand för patienter
med Parkinsons sjukdom. Bolaget närmar sig kommersialisering av läkemedlet Flexilev och
doseringsautomaten MyFID.
Ägarförhållanden
Ägare med mer än 10% andelar i företaget.
BWG Invest S.à.r.l. au capital de EUR 1`945`129, -entièrement libèrè (R.C.S Luxembourg B 171
962)
Porten Pharmaceutical Aktiebolag (556497-1496)
Jungfrutomten Värdeinvest Aktiebolag (556218-2898)
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Balansomslutning
Soliditet
Kassalikviditet
tkr
%
ggr
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
2014
25 750
86,5
4,83
2013
21 163
49,6
3,68
2012
16 423
73,1
3,96
2011
7 353
53,6
1,85
2010
5 764
38,7
1,12
Sensidose AB
556550-3074
3(14)
Viktiga händelser under räkenskapsåret
För den fortsatta finansieringen har bolaget tillförts 14.762 tkr genom två nyemissioner.
Kapitalanskaffningarna slutfördes i juni och september 2014. Budgeten för 2015 visar att
nuvarande kapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten under 2015. Verksamheten 2014
har präglats av flera olika aktiviteter mot det gemensamma målet att under 2014 starta de
licensförskrivning på Flexilev och dosautomaten MyFID, vidareutveckla produktion av både
tabletter och dosautomat samt erhålla subvention och därmed kunna göra en fullskalig lansering i
Sverige
Utvecklingen av dosautomaten, produktifiering och tillverkning.
Produktion av dosautomaten har gått över från prototyp till regelrätt produktion och de första
produktionsbatcherna för lansering ligger på lager. Dosautomaten är nu en robust produkt som
motsvarar marknadskraven.
Kvalitetsstyrningssystem för medicinsk tekniska produkter och läkemedel.
Bolaget har nu samtliga de kvalitetstillstånd som behövs för att kunna förse marknaden med ett
medicinskt teknisk hjälpmedel och ett läkemedel på plats och godkända av relevanta myndigheter.
Det betyder att vi kan lansera produkten i enlighet med de lagar och förordningar som gäller.
Produktion av läkemedel för marknad och uppskalning.
Vi har producerat kassetter med Flexilev och har godkänd produkt frisläppt för att kunna säljas på
marknaden när vi fått godkänd pris och subvention. Vi har medvetet skjutit på start av
uppskalningsaktiviteterna i avvaktan på godkänt pris och subvention från TLV.
Pre-marketing mot nyckelgrupper, ”Key opinion leaders” av Sensidose konceptet.
Vår bearbetning av marknaden har skett kontinuerligt under hela året. Vi har regelbundet träffat
kliniker och patientföreningar. Vi upplever ett mycket stort intresse för vår teknologi och en
förväntan från patienterna.
Licensförskrivning av Flexilev
Flexilev har under året använts av en mindre grupp patienter efter individuellt godkännande från
läkemedelsverket. Behandlingen har fungerat bra och gett bolaget mycket värdefull information
inför framtida lansering.
Ansökan för pris och subvention till TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket).
Ansökan till TLV lämnades in under sommaren Vi har därefter haft ett flertal kontakter med
handläggarna. I december återkom de med en rekommendation att vi skulle komma med förslag på
nytt (något lägre) pris, plan för uppföljning, samt en tidsplan när vi skulle kunna komplettera vår
ansökan med ytterligare data gällande effekt. Vi svarade på samtliga punkter i början på januari
2015.
Sensidose AB
556550-3074
4(14)
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
Ansökan för pris och subvention till TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket). Den 19
februari 2015 föredrog handläggarna på TLV vårt ärende för nämnden. Handläggarna
rekommendera nämnden att godkänna Flexilev i enlighet med vårt förslag, dvs att godkänna
Flexilev med en begränsad subvention och krav på uppföljning. Nämnden bordlade ärendet till
nästa möte, vilket var den 27 mars 2015 då vi erbjöds deltaga på "hearing" med nämnden.
Bordläggningen förklarades med att de behövde mer tid för att fatta beslutet, efterfrågade om vi
hade ytterligare information gällande kliniska effekter och ville ha ytterligare information om
uppföljningsstudien.
Vi presenterade Sensidose bakgrund och ansökan på mötet den 27:e mars. Vi visade likaså 4 filmer
där patienter som fått Flexilev via licensförskrivning vittande om hur bra Flexilev fungerat i deras
fall. Vid mötet deltog en neurolog samt en representant för patienterna. Den 14 april erhöll vi TLVs
beslut där man avslår ansökan om att Flexilev skall ingå i läkemedelsförmånerna.
Exit arbete
Vi har under 2014 tagit ett antal kontakter med bolag som hanterar Mergers and Acquisitions
(M&A). Målet är att under våren 2015 skriva avtal med den partner vi väljer.
Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande resultat:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
46 196 839
-17 716 981
-9 809 514
kronor
18 670 344
Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att
i ny räkning överförs
18 670 344
kronor
18 670 344
Sensidose AB
556550-3074
5(14)
2014
2013
2 002 500
98 532
7 766 293
46 428
2 101 032
7 812 721
3
-440 629
-6 882 429
-2 497 179
-8 670
-13 463 647
-2 180 302
2
-1 935 921
2 605
-9 676
-11 753 553
-15 662 295
-9 652 521
-7 849 574
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
208
-157 201
18 848
-151 967
Summa resultat från finansiella poster
-156 993
-133 119
Resultat efter finansiella poster
-9 809 514
-7 982 693
Årets förlust
-9 809 514
-7 982 693
Resultaträkning
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Not
2
Sensidose AB
556550-3074
6(14)
2014-12-31
2013-12-31
6 656 490
4 832 906
7 766 293
5 086 359
11 489 396
12 852 652
120 550
-
1 010 900
-
1 131 450
0
12 620 846
12 852 652
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
1 822 667
1 301 477
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
196 875
66 622
303 647
1 213 278
39 740
450 733
1 044 924
1 780 422
1 535 397
9 525 684
5 473 098
Summa omsättningstillgångar
13 128 773
8 309 972
Summa tillgångar
25 749 619
21 162 624
Balansräkning
Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
4
5
6
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Sensidose AB
556550-3074
7(14)
2014-12-31
2013-12-31
2 106 891
1 508 819
1 524 299
1 508 819
3 615 710
3 033 118
46 196 839
-17 716 981
-9 809 514
25 184 573
-9 734 288
-7 982 693
18 670 344
7 467 592
22 286 054
10 500 710
1 125 000
1 925 000
Summa långfristiga skulder
1 125 000
1 925 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
715 226
594 461
1 028 878
925 354
6 933 088
878 472
Summa kortfristiga skulder
2 338 565
8 736 914
25 749 619
21 162 624
2 000 000
2 000 000
Inga
Inga
Balansräkning
Not
Eget kapital och skulder
Eget kapital
7
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 106 891 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets förlust
8
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
9
Sensidose AB
556550-3074
8(14)
Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Sensidose årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Värderingsprinciper mm.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner
i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas
från skattemyndigheten.
Mot bakgrund av att bolaget historiskt inte redovisat skattemässiga överskott och att det föreligger
en viss osäkerhet när det uppstår skattemässiga överskott redovisas ingen uppskjuten skattefordran
hänförlig till underskottsavdragen i resultat- och balansräkningarna.
Det totala outnyttjade skattemässiga underskottet uppgår till -47,2 Mkr. (-37,4 Mkr.)
Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling
Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivningar görs
linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar uppgår till 7 år med hänsyn taget till läkemedels livscykel och från den
tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts
balanseras inte som tillgång i senare perioder.
Patent samt liknande rättigheter
Utgifter för förvärvade patent balanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid
och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden uppgår till 7 år.
Sensidose AB
556550-3074
9(14)
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
5 år
5 år
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Tabletter och kassetter betraktas som en homogen varugrupp, varför
kollektiv värdering tillämpas för dessa. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in,
först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen
av varorna i anskaffningsvärdet.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Inom Bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har
ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med
att förmånerna intjänas.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i förhållande till kortfristiga skulder exkl. lån från ägare.
Sensidose AB
556550-3074
Not 2
10(14)
Valutakursdifferenser
2014
2013
2 605
46 428
-9 676
-2 605
-36 752
2014
2013
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
1
1
1
1
Totalt
2
2
1 758 780
1 405 277
1 758 780
1 405 277
505 240
179 928
503 840
164 934
2 443 948
2 074 051
I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser avseende
rörelsefordringar och rörelseskulder enligt följande:
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Summa
Not 3
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Totalt
Sensidose AB
556550-3074
Not 4
11(14)
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2014
2013
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling
7 766 293
-
7 766 293
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
7 766 293
7 766 293
Årets avskrivningar
-1 109 803
-
Utgående ackumulerade avskrivningar
-1 109 803
0
6 656 490
7 766 293
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter, inköp
5 278 359
515 251
5 011 213
267 146
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
5 793 610
5 278 359
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
-192 000
-768 704
-192 000
-
Utgående ackumulerade avskrivningar
-960 704
-192 000
4 832 906
5 086 359
Utgående restvärde enligt plan
Not 5
Patent
Utgående restvärde enligt plan
Avskrivning på forsknings- och utvecklingsarbete har påbörjats under 2014.
Direktavskrivning patent har under 2005 skett med 192 000 kronor motsvarande efterskänkt belopp
från ALMI.
Sensidose AB
556550-3074
Not 6
12(14)
Maskiner och andra tekniska anläggningar
2014
2013
Årets förändringar
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
177 964
-50 192
-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
127 772
0
Årets förändringar
-Avskrivningar
-7 222
-
Utgående ackumulerade avskrivningar
-7 222
0
120 550
0
Utgående restvärde enligt plan
Not 7
Förändring av eget kapital
Överkursfond
18 896 852
6 287 721
-
Balanserad
vinst eller
förlust
-9 734 288
-
Övrigt
Summa
fritt eget
eget
kapital
kapital
-9 734 288 12 005 145
9 734 288
- 6 478 258
-7 982 693 -7 982 693
Eget kapital 2013-12-31
1 524 299 1 508 819
Resultatdisposition 2013
Konvertibelt lån konverterat till
aktiekapital
213 560
Nyemission
369 032
Årets resultat
-
25 184 573
-
-9 734 288
-7 982 693
-7 982 693 10 500 710
7 982 693
-
6 620 018
14 392 248
-
-
- 6 833 578
- 14 761 280
-9 809 514 -9 809 514
Eget kapital 2014-12-31
46 196 839 -17 716 981
-9 809 514 22 286 054
Eget kapital 2012-12-31
Resultatsdisposition 2012
Nyemission
Årets resultat
AktieReservkapital
fond
1 333 762 1 508 819
190 537
-
-
2 106 891 1 508 819
Aktiekapitalet består av 2 106 891 st aktier med kvotvärde 1.
Sensidose AB
556550-3074
Not 8
13(14)
Utgivna teckningsoptioner
Vid styrelsemöte 3 maj 2012 beslutades att ge ut optioner omfattande 75 000 st teckningsoptioner genom
implementering av ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter, verkställande direktören samt vissa
nyckelmedarbetare. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från och med den 1 januari 2013 till
och med den 30 juni 2018 teckna en aktie i Bolaget till teckningskursen 40 kronor per aktie.
2014-12-31
2013-12-31
Verkställande direktör
Styrelsen
Övriga nyckelpersoner
25 000
30 000
20 000
25 000
30 000
20 000
Utestående teckningsoptioner vid årets utgång
75 000
75 000
2014-12-31
2013-12-31
Långfristiga skulder
1. Gruvstigaren
2. Almi Företagspartner
-1 125 000
-50 000
-1 875 000
Summa
-1 125 000
-1 925 000
Aktiernas kvotvärde 1 kr. efter uppdelning 100:1 2011.
Not 9
Långfristiga skulder
1. Ovillkorat lån, reglerat under 2014.
2. Tillväxtlån med en återbetalningstid av 5 år. Lånet var amorteringsfritt fram till september 2012. Under 2013 har
lånet varit amorteringsfritt. Sedan september 2014 amorteras lånet enligt plan. Amorteringar under 2015
klassificeras som övriga kortfristiga skulder. Aktuell ränta per sista december 2014 var 8,15%.
Sensidose AB
556550-3074
14(14)
Uppsala ______-___-___
Gunnar Säll
Styrelseordförande
Sten-Magnus Aquilonius
Håkan Englund
William Gunnarsson
Jan Mellberg
Christer Nyström
Bo-Ragnar Tolf
Jack Spira
Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.
Leonard Daun
Auktoriserad revisor
Download