Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

advertisement
ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08
Beskrivningar av el- och
naturgasmarknadens aktörer
Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå el- och
gasmarknaden och tydliggöra i vilka sammanhang du kan ta kontakt med de olika aktörerna.
Elkund
Som kund på elmarknaden behöver du två olika avtal. Avtalet med elnätsföretaget som
tryggar överföringen av el hem till dig och avtalet med elhandlaren som är den aktör som
du köper elen du använder ifrån.
Till elnätsföretaget betalar du en nätavgift som brukar bestå av en fast kostnad samt
en rörlig elöverföringsavgift som baseras på hur mycket el du använder. På elnätsidan
råder lokala monopol eftersom det skulle bli för dyrt att bygga och driva parallella elnät.
Som kund är du hänvisad till det elnätsföretag som har rättigheterna i det område som
du bor i. Eftersom det inte finns någon konkurrens mellan elnätsföretagen behövs det
en myndighet som kan granska att de tar ut skäliga avgifter, och det är ett uppdrag som
Energimarknadsinspektionen har.
Efter att du tecknat avtal med elnätsföretaget blir du automatiskt anvisad en elhandlare
om du inte redan valt en sådan själv. Avtalet som du då får med den anvisade elhandlaren
är ofta ett dyrt alternativ. Ett bra råd är därför att du tecknar ett annat elprisavtal med
den anvisade elhandlaren eller byter elhandlare. Här råder konkurrens och du kan välja
någon av de över hundra elhandlare som finns på den svenska elmarknaden. Beroende
på hur mycket el du använder finns det ofta pengar att spara på att jämföra elpriser innan
du bestämmer dig. Du kan till exempel använda Energimarknadsinspektionens prisjämförelsesajt elpriskollen.se för att jämföra elavtal.
Naturgaskund
Som kund på naturgasmarknaden behöver du två olika avtal. Avtalet med gasnätsföretaget
som tryggar överföringen av gas hem till dig och avtalet med naturgashandlaren som är
den aktör som du köper gasen du använder ifrån.
Nätavgiften brukar bestå av en fast kostnad för abonnemanget och varierar vanligtvis
beroende på vilken typ av boende du har. Det kan även finnas en rörlig nätavgift. På
gasnätsidan råder naturligt monopol eftersom det skulle bli för dyrt att bygga och driva
parallella gasnät. Som kund är du hänvisad till det nätföretag som har rättigheterna i det
område som du bor i. Eftersom det inte finns någon konkurrens mellan gasnätsföretagen
behövs det en myndighet som kan granska att de tar ut skäliga avgifter, och det är ett
uppdrag som Energimarknadsinspektionen har.
Efter att du tecknat ett avtal med nätföretaget blir du automatiskt anvisad ett gashandelsföretag om du inte redan valt ett sådant själv. Då kan du teckna ett gasprisavtal med
den anvisade naturgashandlaren eller byta till en annan naturgashandlare. Här råder
konkurrens och du kan välja någon av de naturgashandlare som finns på den svenska
marknaden. Du bör jämföra priser innan du bestämmer dig och det gör du enklast på
Gaspriskollen som du hittar på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats
konsumenternas.se.
Om du är så kallad spiskund sker ingen individuell mätning av förbrukningen, utan du
betalar en fast avgift för såväl gasnät som gashandel.
Kommunal rådgivning
Som el- och naturgaskund kan du vända dig till din hemkommun för rådgivning i olika
frågor. Konsumentvägledarna erbjuder bland annat rådgivning före köp samt vägledning
vid tvister. Budget- och skuldrådgivarna kan erbjuda råd och stöd vid betalningsproblem.
Energi- och klimatrådgivarna kan bland annat erbjuda analys av energianvändningen,
råd vid val av ny värmekälla, lämna information om aktuella bidragssystem samt ge
information om vilka åtgärder du kan vidta för att din energianvändning ska vara både
trygg och effektiv.
Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om
och ger råd samt vägledning i frågor som rör el- och gasmarknaden. Rådgivningen är
kostnadsfri. Energimarknadsbyrån har en styrelse som består av både statliga myndigheter och branschorganisationer. Myndigheterna i styrelsen är Konsumentverket,
Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten medan branschorganisationerna
i styrelsen är Svensk Energi och Energigas Sverige. Energimarknadsbyrån är också
utsedd av Energimarknadsinspektionen att vara gemensam nationell kontaktpunkt för
el- och gaskonsumenter.
Som kund kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå:
• Om du har en fråga eller ett klagomål på din faktura eller annat som rör dig som
kund. Byrån kan också hjälpa dig om du inte kommer överens med företaget, eller
om du känner dig osäker på om du fått ett korrekt besked från företaget. Då kan byrån
ge dig information och vägledning om vilka lagar och andra regler som finns och hur
dessa normalt tillämpas.
• Om du vill ha information om avtal, aktuella priser och prisutveckling på el- och
gasmarknaden. Byrån är också expert på frågor som rör debitering, byte av el- eller
gashandlare, avtalsformer, lagar och avtalsvillkor.
• Om du behöver förklaringar av begrepp som förekommer och används i avtalsvillkor,
på din faktura eller i företagens marknadsföring.
Konsumentverket (KoV)
KoV är en statlig myndighet som har ansvarsområden på flera olika kundmarknader. När
det handlar om el- och gasmarknaden (även fjärrvärme ingår i uppdraget) så granskar KoV
bland annat företagens marknadsföring och ser till så att reklamen inte vilseleder dig som
kund. KoV kontrollerar också avtal som företag använder, så att du som kund inte blir
orättvist behandlad.
Du kan som kund göra en anmälan till KoV mot ett företag om du till exempel uppfattar
att företaget har använt vilseledande eller aggressiv marknadsföring, använt sig av oskäliga avtalsvillkor eller gett bristfällig prisinformation, exempelvis genom att inte ange
jämförpris för el.
Med representanter från el- och gasbranschen har KoV också förhandlat fram några överenskommelser som är gällande för företagen vid försäljning av el och gas till sina kunder.
Detta inkluderar allmänna avtalsvillkor för både el- och gasbranschen samt riktlinjer för
uppsökandeförsäljning för elbranschen. Det är bland annat KoV som utbildar kommunernas budget- och skuldrådgivare samt konsumentvägledare.
Energimarknadsinspektionen (Ei)
Ei är en statlig myndighet med tillsynsansvar över energimarknaderna, vilket innebär att
Ei arbetar för att kunderna på den svenska marknaden ska ha säker och effektiv tillgång
på el och naturgas (uppdraget inkluderar också fjärrvärme). Tillträdet till el- och gasnäten
för dig som kund ska ske på skäliga villkor och därför kontrollerar Ei nätföretagens
monopolverksamhet och ser till att avgifterna är skäliga och att leveranskvaliten är god.
När du ska ansluta ditt boende till elnätet kan du vända dig till Ei och ansöka om prövning
av din anslutningsavgift om du anser denna vara oskälig.
Ei kontrollerar att företagen på el- och gasmarknaderna följer lagar och regler, prövar och
utfärdar så kallade koncessioner (tillstånd) för att bygga och driva el- och gasnät, föreslår
lagändringar och lämnar förslag på hur energimarknaderna kan utvecklas. Ei bidrar
också till att stärka kundernas ställning genom kundinformation samt driver elpriskollen.
se som hjälper Sveriges elkunder att välja elavtal.
Energimyndigheten
Energimyndigheten är en statlig myndighet som verkar inom olika samhällssektorer för
att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning samt en kostnadseffektiv
och trygg svensk energiförsörjning. Energimyndigheten ska vidare hjälpa Sverige och
den svenska industrin samt offentlig sektor att uppfylla de mål som den svenska riksdagen har satt upp med en effektivare energianvändning och en växande andel förnybar
energi. Målen ska uppfyllas med lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som resultat.
Energimyndigheten har som expertmyndighet regeringens uppdrag att främja en kraftig
utbyggnad av svensk vindkraft.
I krishanteringssystemet har myndigheten en viktig roll genom att vara en så kallad
förvaltningsmyndighet för tillförsel och användning av energi. Myndigheten arbetar
därför för att på kort och lång sikt trygga energiförsörjningen. Det innebär bland annat
att verka för att hela energisektorn har tillräckligt god förmåga att förebygga sårbarheter
och att alla som använder energi i någon form kan förebygga och lindra konsekvenser av
störningar i energiförsörjningen.
Det är Energimyndigheten som utbildar kommunernas energi- och klimatrådgivare.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar
tvister mellan kunder och företag på bland annat el- och gasmarknaden. Anmälan kan
göras av en enskild kund som har en tvist med ett företag. ARN informerar dessutom
om nämndens praxis och stödjer den kommunala konsumentverksamhetens hantering
av konsumenttvister.
ARN:s prövning av tvister är ett snabbt och enkelt men ändå rättssäkert alternativ till
domstol. ARN gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna
att lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Vid bedömning
av en tvist utgår nämnden från gällande rätt, dvs. lagstiftning och rättspraxis. Nämnden
ger i sitt beslut ett förslag till hur tvisten bör lösas. Innan du anmäler en tvist ska du först
kontrollera att tvisten kan prövas hos ARN. Företaget ska bland annat först ha avvisat
ditt krav, du måste göra anmälan inom sex månader från den dag då företaget sa nej till
dina krav och ditt krav behöver oftast ligga över en viss värdegräns.
Viktigt att påpeka är att ARN endast lämnar rekommendationer och dessa går inte att överklaga, men konsumenten eller företaget kan begära prövning av tvisten i allmän domstol.
Svenska Kraftnät (SvK)
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika ansvarsområden. Verksamheten
finaniseras genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar Svenska
Kraftnät för att få använda stamnätet.
En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på stamnätet där elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten (på de regionala och lokala
näten är det sedan nätföretagen som ansvarar för transporten) och även till utlandsförbindelserna. SvK övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan
förbrukning och produktion i Sverige.
SvK är också myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara olika kritiska situationer. SvK samordnar också landets
dammsäkerhet.
Swedegas
Swedegas är ensam ägare av stamnätet för naturgas i Sverige. Den svenska regeringen
har utsett Swedegas till systembalansansvarig för stamnätet från och med 1 juni 2013, ett
ansvar som tidigare låg på Svenska Kraftnät. Det innebär att Swedegas sköter både drift
och underhåll av stamnätet samt ser till att förbrukning och tillförsel av gas är i balans.
Elhandlare
Som elkund har du ett avtal med en elhandlare om köp av el till ditt boende. Elhandlaren
köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen Nordpool, för att sedan sälja den vidare
till sina kunder. Elhandlaren säljer el på den fria marknaden i konkurrens med andra
elhandlare. På denna marknad råder fri prissättning och det är således upp till dig som
kund att välja den elhandlare som erbjuder det bästa avtalet. Samtliga drygt hundra
svenska elhandlare är skyldiga att rapportera priser och villkor för de vanligaste avtalen
till Energimarknadsinspektionen som sedan publicerar uppgifterna på den webbaserade
elprisjämförelsen elpriskollen.se. Där kan du få hjälp att jämföra elavtal.
Balansansvarig elhandlare
En elhandlare kan också ha ett så kallat balansansvar. Det innebär att elhandlaren har ett
ekonomiskt ansvar för att tillförd mängd el och uttagen mängd el alltid är i balans i de
inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av balansansvaret. Om en elhandlare inte
vill hantera sitt balansansvar kan de låta en annan elhandlare eller specialiserat företag sköta balansansvaret. För att få balansansvar krävs ett avtal om balansansvar med
Svenska Kraftnät.
Naturgashandlare
Som naturgaskund har du ett avtal med någon av de svenska naturgashandlarna om
leverans av naturgas till ditt boende. Nästan all naturgas importeras via Danmark men
en ökande andel biogas uppgraderas till naturgas och tillförs ledningssystemet. Naturgashandlaren säljer gas på den fria marknaden till sina kunder i konkurrens med andra
naturgashandlare. På denna marknad råder fri prissättning och det är således upp till dig
som kund att välja den naturgashandlare som erbjuder det bästa avtalet. Du kan jämföra
avtal på Gaspriskollen som du hittar på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats konsumenternas.se.
Balansansvarig naturgashandlare
En naturgashandlare kan också ha ett så kallat balansansvar. Det innebär att naturgashandlaren har ett ekonomiskt ansvar för att tillförd mängd naturgas och uttagen mängd
naturgas alltid är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av balansansvaret. Om en naturgashandlare inte vill hantera sitt balansansvar kan de låta en annan
naturgashandlare eller specialiserat företag sköta balansansvaret. För att få balansansvar
krävs ett avtal om balansansvar med Swedegas.
Elnätsföretag
I Sverige finns det ungefär 160 elnätsföretag som äger elnätet och ansvarar för att elenergin transporteras från produktionsanläggningarna till elkunderna. Det är elnätsföretagen
som ansvarar för transporten över regionnäten och lokalnäten. Regionnäten transporterar
el från stamnätet till lokalnät och ibland till elanvändare med hög användning, exempelvis industrier. Lokalnäten distribuerar elen till elanvändarna inom ett visst område.
Ett elnätsföretag måste ha tillstånd (så kallad koncession) att bygga starkströmsledningar.
Det är Energimarknadsinspektionen som ger dessa tillstånd efter prövning. Det är också
Energimarknadsinspektionen som bedömer skäligheten för de sammanlagda intäkter
som elnätsföretaget får ta ut av sina kunder.
Så kommer elen in i din bostad – från producent, via nät och transformatorer, till kunden.
Gasnätsföretag
I Sverige finns det sju gasnätsföretag som äger gasnätet och ansvarar för att gasen transporteras från produktionsanläggningarna genom ledningsnätet och ut till kunderna.
Det svenska naturgassystemet finns i Syd- och Västsverige. Systemet utgörs av ett
stamnät, som ägs av Swedegas, över Öresund som sträcker sig upp till Stenungssund
i Bohuslän. Från denna ledning går grenledningar ut till mottagningsstationer. Från
dessa stationer distribueras gasen vidare i regionala och lokala distributionssystem. Det
svenska naturgasnätet är ursprungligen byggt för naturgas men idag matas även biogas
in på flera av de lokala distributionsnäten och samdistribueras med naturgasen.
Det är gasnätsföretaget som svarar för att ledningssystemen är säkra, tillförlitliga och
effektiva. Ett gasnätsföretag måste dessutom ha tillstånd (så kallad koncession) att bygga
och driva gasledningar. Det är regeringen som beslutar om detta tillstånd efter det att
Energimarknadsinspektionen granskat ansökan. Ei utför också tillsyn över naturgasföretagens nätavgift.
Källa: Energigas Sverige
Läs mer på ei.se
Jämför elavtal på elpriskollen.se
Kontakt [email protected]
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN KUNGSGATAN 43 BOX 155 631 03 ESKILSTUNA TEL 016-16 27 00
Download