Psykologi 1 – Kunskapsområde 2

advertisement
Kunskapsområde 2: Kognitiv och biologisk psykologi – hur våra känslor
styrs av genetik, biologi och de tankar vi tänker.
Mål att uppnå
Centralt innehåll
Viktiga begrepp, kända
företrädare och
experiment
Att utveckla kunskaper
om mänskliga beteenden,
känslor och tankar utifrån
olika psykologiska
perspektiv samt förmåga
att relatera dessa
kunskaper till egna
erfarenheter
Kognitionspsykologi
och dess
tillämpningar: hur
människan uppfattar
och förstår sin
omvärld och sig
själv.
Kognition, perception,
kognitiva scheman,
attribueringsstilar,
kontrollfokus, KBT,
Albert Ellis, positiv
psykologi,
Att utveckla förmågan att
kritiskt granska, jämföra
och reflektera över olika
psykologiska perspektivs
styrkor och svagheter.
Biologisk psykologi
och dess
tillämpningar: hur
människan förstås
utifrån fysiska
förklaringar av
tänkande, känslor och
beteende.
Verklighetsuppfattningar och
självbilder
Hur de påverkas och
formas
Nervcellens uppbyggnad
och funktion: kärna,
dendrit, axon, myelin,
synaps. Signalsubstanser:
noradrenalin, serotonin,
dopamin, acetylkholin,
GABA. Nervsystemets
uppbyggnad; sympatiska,
parasympatiska
nervsystemet, hormoner:
adrenalin, kortisol.
Drogers effekt på
hjärnan.
Hjärnan och
personligheten – Phineas
Gage.
Hjärnans uppbyggnad:
hjärnstammen,
lillhjärnan, storhjärnan,
loberna, hjärnhalvor,
reptilhjärna.
Förslag på
undervisningsformer,
material och
experiment
Undervisningsform
Teoretiska
genomgångar via
föreläsning, film,
instuderingsfrågor och
experiment.
Material:
Kapitel 4 och 5 i
Psykologi för gymnasiet
skriven Nadja
Ljunggren, Fallstudier
(Se under fliken Filer).
Filmer:
Youtubeklipp
Experiment:
Övningar i boken s. 6869, 94-95, 34.
Examination
Inlämningsuppgift:
Kognitiv psykologi
Inlämningsuppgift:
Biologisk psykologi
Blogginlägg
Vara aktiv i bloggen
och komma med
kommentarer på
lärarinlägg och
andra elevers
kommentarer.
Download