Sammanfattning Konsekvensbedömning till förslaget till förordning

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 14.7.2016
SWD(2016) 229 final
ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR
SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN
Följedokument till
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder
(EuVECA) och förordning 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande
(EuSEF)
{COM(2016) 461 final}
{SWD(2016) 228 final}
SV
SV
Sammanfattning
Konsekvensbedömning till förslaget till förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska
riskkapitalfonder (EuVECA) och förordning 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF).
A. Behov av åtgärder
Varför? Vilket problem behöver åtgärdas?
Genom EuVECA- och EuSEF-förordningarna infördes en märkning för europeiska riskkapitalfonder respektive
för europeiska fonder för socialt företagande som EuVECA- och EuSEF -fonderna som stöder unga och
innovativa företag i syfte att uppnå positiva sociala effekter har rätt att använda. Förordningarna gör det möjligt
att marknadsföra sådana fonder över gränserna utan ytterligare hinder för att tillgodose sådana företags
investeringsbehov. Översynen av EuVECA- och EuSEF-förordningarna är nära förbunden med målen för
kapitalmarknadsunionen (CMU), som är inriktade på att underlätta finansieringen av små och medelstora
företag, diversifiera finansieringskällorna och stärka de gränsöverskridande kapitalflödena. Översynen är också
kopplad till den första och den andra pelaren i investeringsplanen som syftar till att säkerställa ytterligare
finansiering till små och medelstora företag, samt egetkapitalinstrument inom programmet för företagens
konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) och Horisont 2020. Förordningarna är förenliga med
andra kapitalmarknadsunionsåtgärder, såsom kommissionens plan att tillsammans med Europeiska
investeringsfonden stödja en europeisk fondandelsfond för riskkapital som kan investera i en kombination av
riskkapitalfonder i tidig fas, expansionsfas och senare fas.
Konsekvensbedömningen bygger på resultaten av en utvärdering som ursprungligen var kopplad till Refitprogrammet.
Vad förväntas detta initiativ uppnå?
De föreslagna åtgärderna ska öka investeringarna i riskkapital och sociala företag via Europeiska
riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande genom i) att undanröja hindren för större
förvaltare som förvaltar EuVECA- och EuSEF-fonder och förebygga dubbla registreringskrav, ii) minska
kostnaderna för europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande, iii) utöka spektrumet
för godtagbara tillgångar som EuVECA-fonderna får investera i.
Vad är mervärdet av åtgärder på EU-nivå?
De ändrade EuVECA- och EuSEF-förordningarna kommer at göra de båda specialiserade fondtyperna mer
attraktiva och därmed undanröja behovet av att sätta sig in i 28 medlemsstaters rättssystem, och minska
kostnaderna och uppnå stordriftsfördelar. De ändrade förordningarna kommer att ytterligare frigöra kapitalflödet,
vilket leder till ett ökat förtroende för gränsöverskridande investeringar och till att den inre marknaden fungerar
bättre. Behovet av EU-åtgärder bygger på den omständigheten att medlemsstaterna saknar möjlighet att själva
se över brister i de gällande förordningarna om europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt
företagande. Åtgärder från enskilda medlemsstater skulle bara kunna påverka bestämmelser utanför de båda
förordningarna och vara begränsade till vad som är tillåtet enligt direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.
B. Lösningar
Vilka alternativ, både lagstiftning och andra åtgärder, har övervägts? Finns det ett rekommenderat
alternativ? Varför?
För att uppnå de eftersträvade målen föreslås följande åtgärder:
 Att öka antalet förvaltare, fonder och tillgångar för europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för
socialt företagande genom att ge stora kapitalförvaltare, dvs. sådana som godkänts enligt direktiv
2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder, rätt att förvalta EuVECA- och EuSEFfonder.
 Att utvidga de godkända tillgångarna för EuVECA-fonder utöver den nuvarande definitionen av små och
medelstora företag (icke-börsnoterade företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning på
mindre än 50 miljoner euro eller en årlig balansräkning på mindre än 43 miljoner euro), genom att lägga
2

till a) mindre börsnoterade företag (dvs. andra företaga än små och medelstora företag, med upp till 499
anställda), så som är fallet i EU-program som förvaltas av Europeiska investeringsfonden, b) små och
medelstora företag som är förtecknade på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, enligt
definition i direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, och c) att tillåta
uppföljningsinvesteringar.
Att sänka kostnaderna som berör förvaltarnas egna medel, genom att uttryckligen förbjuda avgifter som
tas ut av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och förenkla registreringsförfaranden.
Vem stöder vilka alternativ?
Vid samrådet om översynen av EuVECA- och EuSEF-förordningarna stödde de som svarade, däribland
medlemsstaterna, förslaget att låta större förvaltare som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2011/61/EU om
förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta och marknadsföra europeiska riskkapitalfonder och
europeiska fonder för socialt företagande. Vid samrådet framkom också kritik mot definitionen av EuVECA:s
godtagbara tillgångar, som ansågs vara alltför restriktiv. Deltagarna i samrådet konstaterade att flera
medlemsstater inte har tagit hänsyn till storleken på EuVECA- och EuSEF-förvaltare vid tolkningen och
tillämpningen av förordningarna, i synnerhet när de tar ut avgifter, inför ytterligare krav, eller ställer samma krav
som för stora förvaltare som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.
C. Det rekommenderade alternativets konsekvenser
Vad är nyttan med de rekommenderade alternativen (om sådana alternativ finns, annars anges för
huvudsakliga alternativ)?
De ändringar som föreslås kommer att stärka en finansieringskanal för små och medelstora företag (däribland
sociala företag) genom EuVECA och EuSEF-fonder, så att de blir mindre beroende av begränsningar i
banksektorn; därmed minskas effekterna av att banker ger avslag på kreditansökningar. Stora förvaltare som har
auktoriserats i enlighet med direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder kommer att ha
möjlighet att erbjuda ett fullständigt sortiment av produkter till sina kunder, och eftersom de kan dra nytta av
stordriftsfördelar kommer detta i sin tur att vara till fördel för investerare. Öppnandet av de båda fondmärkena för
stora förvaltare som förvaltar stora portföljer kan ytterligare främja spridningen av dessa märken och därmed öka
deras erkännande bland investerare och leda till att större finansieringsvolymer blir tillgängliga för ekonomin.
Europeiska riskkapitalfonder kan spela en avgörande roll i utvecklingen av tillväxtmarkaden för små och
medelstora företag, och kommer att kunna finansiera fler företag, i synnerhet sådana som är mer
arbetsintensiva. I viss mån kommer riskerna för investerare att minska eftersom mer diversifierade
investeringsalternativ kommer att finnas tillgängliga. Företag i senare skeden av utvecklingen kommer också att
gynnas av uppföljningsinvesteringar.
Vad är kostnaderna för de rekommenderade alternativen (om sådana alternativ finns, annars
anges för huvudsakliga alternativ)?
Inga relevanta sociala eller ekonomiska kostnader bör uppkomma, utan det alternativ som föredras kommer tvärt
om att sänka kostnaderna för dem som utnyttjar dessa båda fondmodeller. Det finns ingenting som antyder att
förslaget kommer att få några direkta eller indirekta effekter i miljöhänseende.
Hur påverkas företagen, särskilt små och medelstora företag och mikroföretag?
De ändrade förordningarna kommer att förbättra tillträdet för små företag, inbegripet sociala företag, till
riskkapital för tillväxt. Sådana företaga kommer att ha flera alternativa kapitalkällor att dra nytta av. De kommer
att kunna välja ur ett större utbud av konkurrerande och högt specialiserad EuVECA- och EuSEF-fonder med
stordriftsfördelar. Därigenom kommer fonderna att bli mer kostnadseffektiva. Ökad inhemsk och
gränsöverskridande konkurrens ger ökat stöd för den kommersiella utvecklingen av de finansierade
målföretagen, och kommer att öka företagens innovationsförmåga, som dessa sedan kan bygga vidare på.
Påverkas medlemsstaternas budgetar och förvaltningar i betydande grad?
Nej. De föreslagna förbättringarna bör inte ge upphov till relevanta kostnader för de nationella budgetarna och
förvaltningarna. De behöriga nationella myndigheterna bör tvärtom kunna dra nytta av förtydligandena.
3
Uppstår andra betydande konsekvenser?
Nej.
D. Uppföljning
När kommer åtgärderna att ses över?
En översynsklausul kommer att föreslås. Enligt klausulen ska de reviderade reglerna ses över fyra år efter
ikraftträdandet för att avgöra i vilken utsträckning de ovannämnda syftena har uppnåtts.
4
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards