Läs mer här om Muhammad Irfans forskning kring SNAP

advertisement
Muhammad Irfan beskrivning av projektet:
Hjärnans plasticitet är viktig för lagring (minnesfunktion) och överföring av information i hjärnan.
Reglerad frisättning av neurotransmittorer är en bidragande orsak till hjärnans plastiska förmåga. Olika
faktorer påverkar frisättning av neurotransmittorer och överföring av information mellan två neuroner
via synapser. Vi har identifierat ett protein, SNAP-25, som reglerar frisättning och finns i två olika
isoformer. Det är oklart hur dessa två isoformer påverkar frisättning av signalsubstanser. För att
studera betydelsen av isoformerna har vi konstruerat en musmodell där den mogna isoformen som
normalt finns i hjärnan i vuxen ålder har ersatts av den omogna isoformen som finns tidigt i
nervcellerna hos nyfödda möss. Experimenten i detta projekt kommer att behandla två viktiga frågor:
1) Hur byte av den mogna isoformen av SNAP-25 till den omogna formen påverkar frisättning av
signalsubstanser i området i hjärnan som kallas hippocampus, som är den primärt ansvariga
strukturen för inlärning och minnes. 2) Hur mängden och dynamiken i frisättningen av
signalsubstanser i synapsen påverkar förmåga till plasticitet.
Dessa experiment ska utföras vid Laboratoriet för Neurala System vid New York Medical College, i ett
samarbetsprojekt. Detta laboratorium har kompetens för hjärnavbildning och elektrisk registrering från
hjärnan. Resultaten från experimenten kommer att förbättra vår förståelse av hur hjärnan förvärvar och
lagrar information, vilket är en förutsättning för att studera hjärnsjukdomar där dessa funktioner
påverkas, till exempel inlärningssvårigheter, ADHD, schizofreni, utvecklingsstörning och demens
(Alzheimers och Parkinsons demens) samt hjärnans betydelse för kontroll av blodsocker.
Download