Frågor och svar

advertisement
sida
1 (1)
Diarienummer
UPPH2011-0103
HSS2011-0105
Förtydliganden och Frågor och svar – Regelbok för
kataraktoperationer i öppenvård
Publiceringsdatum: 2011-12-23
1.
Prissättning av multifokala linser: Hur kommer landstinget göra med ersättningen för de
patienter som i samband med en kataraktoperation önskar välja en multifokal lins? (Refererar
till Stockholm Läns Landstings beslut att låta vårdgivare debitera patienten eventuell
merkostnad).
Svar: Multifokala linser ingår inte i uppdraget och det är inte i nuläget aktuellt att debitera
patienterna ev merkostnad.
2.
Upphandling av multifokala linser: I regelboken nämns det att ” operation av katarakt ska ske
med av landstinget i Uppsala län upphandlade linser” finns det upphandlade multifokala
linser och hur får man reda på vilka dessa är?
Svar: Information om landstingets upphandlade linser finns att hitta på Varuförsörjningens
hemsida: www.varor.lul.se. Under ögonoperationsmaterial och implantat står bland annat
följande linser angivna. Mediq Sverige kan hjälpa till med ta fram aktuella produkter och
teckna avtal med vårdgivaren.
3.
Varför är det två olika poängpriser för operation resp för läkarbesök?
Svar: Ersättningsmodellen för vårdval har detta upplägg för att kunna hanteras tillsammans
med de egna producenternas ersättning för annan vård.
4.
Målrelaterad ersättning. Finns det något exempel/någon idé om hur en sådan ersättning kan
komma att se ut?
Svar: Vissa av uppföljningsparametrarna skulle kunna ligga till grund för en målrelaterad
ersättning.
5.
Punkt 8.7 Finansiering. Vad är definitionen av användare? Är det varje individ som avses
eller är det en vårdgivare?
Svar: Användare är per individ som har konto och behörighet att logga in i portalen.
6.
Om man vill göra bilateral operation hur reg. man detta får vi betalt för detta när op. samma
tillfälle båda ögonen x2 oparvode?
Svar: Vid samtidig bilateral operation påverkas för närvarande inte DRG-vikten utan blir
densamma oavsett som om man opererat ena ögat vilket innebär att ersättning blir den som
för en operation. Om nya nationella DRG-vikter införs kan detta komma att ändras men så är inte
fallet just nu.
Download