En andlig strid (Daniel 10)

advertisement
En andlig strid (Daniel 10)
Tror du att Gud sover? Tror du han är en overksam Gud? Gud har sina
tider och stunder, det måste vi komma ihåg men han är sååå rädd om dig.
Du som frälst och döpt är hans barn. Du som liten människa är sökt av en
Gud som skapat himmel och jord. Det finns något större, något vi inte ser.
Men vi ser hans verk, vi ser frukten av Honom.
Jag vet inte om ni varit med om det, men några gånger har någon
människa kontaktat mig och sagt att den utan kunskap har upplevt att
den ska be för mig. Då det har framförts till mig har det varit i alldeles
speciella situationer, oftast i fara av djävulska angrepp. När man får ett
sånt meddelande att Gud bett någon annan att särskilt be så blir man
oerhört rörd och man blir ödmjuk. Man förstår också att Gud vill nåt
annat än det man håller på med. Att han är mån om oss på ett enormt
kärleksfullt sätt som den fullkomlige far han är.
Häromdagen efter ett möte var en sådan situation…Gud hör bön och den
lyhörde bedjaren får stå i tjänst inför den allsmäktige och vara till
välsignelse för människor och i församlingen.
Bibeln är kunskapen om Gud, därför vill jag förkunna utifrån Bibeln för att
vi ska få större kunskap om Honom, om Ordet!
Bön…
Den judiska mannen Daniel lever nu i Babylon sedan år av bortförsel från
det land som Herren gett sitt folk. Daniel längtar till sitt hemland, han
längtar till templet och staden som Gud anförtrott Juda. Han studerar
skrifterna och profetorden där Guds löften finns bevarade. Han ser att
profeten Jeremia skriver att det ska gå 70 år innan fångenskapen ska vara
över och de åter ska få se Jerusalems murar,
Deras synd hade varit stor och de hade glömt sin Gud. De hade inte bara
glömt sin Gud utan eftersom människor är beroende av en högre makt,
även om vi många gånger inte vill tro det så tog de sig avgudar. Detta
med avguderi är något fruktansvärt i Guds ögon, det var rena offranden
till namngivna gudar, men också begär som levdes ut öppet. Man tappade
hämningarna i samma takt som Gudsfruktan försvann.
En god förälder som ser sitt barn ställa sitt liv på enda genom
bedrövligheter agerar för att barnet ska komma på fötter igen. Gud lät
dem hamna på en plats där all slags utsvävningar fanns, där avguderiet
kom att hamna om ett pålagt tvång med döden som straff för den som
vägrade. Där skulle de luttras för att sedan den längtande skaran av Guds
folk skulle föras tillbaks till det land Gud gett dem. De fick själva välja om
de ville leva under syndens slaveri eller i Guds närhet, men det skulle inte
vara orent i Guds tempel, på den plats han utvalt till Abraham att i i tro
bilda förbund med Herren.
När Daniel så ser att denna utlovade tid om 70 år snart är över så sätter
han igång att be. Han inser Guds löften och att det finns en som har andra
tankar om dem, högre tankar som är bortanför Babylons väggar. Detta
griper Daniel verkligen och han känner ånger för hela sitt folks räkning
inklusive han själv. När han upptäcker att löftet står där så drabbas han av
fruktan och ånger.
Han börjar be och Gud i sin himmel känner Daniels nöd, han som
utrannsakar varje hjärtas uppsåt har kunskap om både ande och kött.
Daniel för först besök av ängeln Gabriel, samma Gabriel som lämnar
budskapet till Maria om Jesu födelse. Gud har olika änglar och Gabriel
verkar vara en som kommer med särskilt viktiga sändebud, medan Mikael
är Israels beskyddare. Men i 10e kapitlet mötes Daniel av en alldeles
särskild person. Någon som verkar vara än mer speciell och helig än
Gabriel. Beskrivningen av denna liknar på flera sätt den som Johannes
beskriver om Jesus i Uppenbarelseboken, så mycket talar för att det är
Jesus Daniel möter. Denne person sänd från himlen säger..
Daniel 10:20-21 Då sade han: "Kan du förstå varför jag har kommit till
dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot fursten över
Persien, och när jag drar bort från honom kommer fursten över
Javan. 21 Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok.
Ingen enda hjälper mig mot dessa, ingen utom Mikael, er furste.
När vi läser detta förstår vi att det pågår en strid i den andliga världen.
Det är inget man bara säger som en klyscha, utan det är verkligen så. Vi
har alltså en som strider för oss! Tänk att han som tagit allt på sig våra
synder och våra bekymmer, Gud som blev människa, han har också en hel
änglahär som strider för oss. Han har tjänare som väldigt få människor på
jorden har sett.
Vi ser hur texten förklarar att det sker en enorm andlig strid över Persien
och det är alltså så det sker över t.ex. en stad, ett land och detta är något
vi troende måste ta till oss. Därför spelar det också roll vad vi kristna gör.
Om vi läser Daniel 10 så förstår vi hur en enskild människas bön kan
verka.
Vers 12-14 Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första
dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din
Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords
skull. 13 Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar.
Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev
kvar där hos Persiens kungar. 14 Men nu har jag kommit för att
undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar, för
synen syftar på framtiden."
Personen som Daniel möter säger till och med ”Jag har nu kommit för
dina ords skull”. Och det som gjorde att Daniel fick ett personligt besök
från himlen var att han ödmjukade sig, det står ”redan från första dagen
när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har
dina ord varit hörda”
När vi vänder vårt hjärta i ödmjukhet inför Gud. Jag slog upp ödmjukhet
och det förklarades så här.
”En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten
om sina begränsningar”
Och dess motsats är högfärd.
Daniel insåg sina egna begränsningar och förstod att HERREN är den som
är gränslös. Vi kan inte göra så mycket åt det negativa andliga skeendet i
vårt land, men HERREN kan och HAN kan sända sina änglar att strida mot
mörkrets furstar som intar vårt land. När vi som tror på Jesus slutar be
och slutar umgås med Gud och när vi väljer att inte följa hans ords
ordningar i församlingen och i våra liv ja då ska vi heller inte förvånas över
att det sker mer våldtäkter, att kriminaliteten ökar, att aborterna ökar, att
Jesusnamnet tystas ner, att familjer och församlingar splittras och att vi
får en regering som erkänner Palestina som stat. Att kyrkor viger
homosexuella, att förvirringen bland barn och ungdomar ploppar upp
som svampar gällande vilket kön man är. Guds välsignelser minskar om vi
inte ber Honom att strida för oss eftersom det finns en fiende som hatar
allt som står i Guds ord. När vi gör det där lilla…. När vi säger Ja men bara
det här, det är inte så farligt…då måste vi förstå att vi leker med makter
som är starkare än vi själva. Det gäller varje enskild människa.
”Håll er till mig säger Herren, mörkret tätnar och fienden är vredare för
varje dag så Håll er till mig, annars går ni under!”
Ef. 6:12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot
makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans makter
i himlarymderna.
Man kan bli besviken på sin församling, på människor i sin omgivning som
inte tar Gud på allvar och man kan lät tappa modet över sin egen
bristfällighet och sina synder. Men Herren säger, det är dig jag vill ha, det
är ditt hjärta jag vill ha. Gud vill inte att du ska vänta på någon annan, han
vill inte att du ska falla ner i modlöshet. Det är fiendens, köttets väg att
dränka oss i elände sorg och skam. Nej Gud vill att du ödmjukar dig och
vänder ditt hjärta till Honom. Han säger Hej!! DU!! Se på MIG!! JAG ÄR
JHVH, JAG ÄR..din far, INGEN ANNAN!!
Just så som Daniel gjorde, vi behöver förstå vem Gud är och att hans makt
är över himmel och jord i evighet! Han vill fylla ditt inre med det levande
vattnet. Han som är frimodighet och glädje skall flytta in hos dig.
Lärjungarna får inte ihop detta, de förstår inte hur det ska gå till, de som
bara ser honom som fysisk gestalt, men det var innan Anden fallit. Judas
frågar ”Hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för
världen?” Jesus säger "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt
ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta
vår boning hos honom.
Synden vill dra oss bort från Jesus ner i destruktivitet, men Jesus säger
kom till mig och låt er fyllas av den helige Ande. När Petrus går på vattnet
tappar han modet och tron när han vänder blicken ut mot mörkret och
börjar sjunka. Då får han ropa till Jesus ”HERRE, hjälp mig!” Vad gör Jesus
då? Säger han… se hur det går, nu får du sjunka…. Nej han drar upp
honom… han bär honom in i båten igen. Där i båten frågar han honom.
”Varför trodde du inte?”
Kristendomen idag försöker så många gånger hitta på andra sätt att nå
människor, men vi skulle behöva göra som Daniel och lägga ner vår egen
prestation och låta Herren leda. Hur ska vi nå Herren då? Jo det svarar
Paulus på så bra…
Ef 6:14-20 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och
klädda i rättfärdighetens pansar. 15 Bär som skor på era fötter den
beredskap som fridens evangelium ger. 16 Ta dessutom trons sköld, med
den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens
hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig
bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön
för alla de heliga. 19 Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar
min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet 20 för
vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt
som jag bör.
Sanningen är Alfa och Omega, början och slutet, det finns många
förkunnare men bara en sanning och den får vi bäst veta om vi själva är
förankrade i ordet genom den helige Ande. Guds ord , Bibeln är sanning.
Vi ska vara i beredskap, beredda att göra Guds vilja i ord och handling
med vår frälsning, räddningen till evigt liv, låt evighetslöftet vara en
livsfrukt för din tjänst. Precis som profetordets löfte blev en livstjänst för
Daniel, löftet om återkomsten till Jerusalem, det är också dit vi ska sedan.
Gud vill inte att vi sovande ser på vad som sker i vårt land eller i en viss
situation utan vi ska be Herren om hjälp och upphöja och ära honom till
förändring. T.o.m. Paulus som kan verka så frimodig och välsignat kunnig
ber om förbön så att han ska vara frimodig. Det måste vi förstå att vi är
inte det i oss själva, utan Guds Ande leder våra vägar och lägger orden på
vår tunga till välsignelse. Vi är olika och har olika uppgift och gåvor och
personligheter men en sak vet jag att det är i att ett ord eller en mening
som du säger till någon kan vara mer betydande än en entimmes
predikan av en känd förkunnare. Det hur vi lever våra liv har
betydelse…då ska människor se det och prisa Herren.
När vi handlar i tro på det Herren ger, att förstå hur Herren använder oss.
Låta oss undervisas av den helige Ande som talar till vårt hjärta och lär oss
när det är Ande eller kött. Att gå efter köttet och villfarelsens ande leder
till stora problem medan Guds Ande är livet. Jag har själv blivit rikt
välsignad och styrkt av människor som handlat i tro, de har fått till sig att
de skulle be till mig, de har predikat Guds sannings ord efter Andens vilja
de har talat kunskapens ord rätt in i min situation så att jag har åter
upprättats till Guds efterföljare. Även jag har fått handla så att människor
har träffats av Guds Ande.
Ja Guds Ande är så träffsäker så det sker på mindre än en
micromillimeter, allt vet Herren, all kunskap har han. Kom ihåg att Guds
ord vänder inte fåfängt tillbaks utan att ha verkat. Jag var på en
Israelkonferens när en kvinna kom fram efter lovsången och berättade
om en bild hon fått på näthinnan underlovsången.
Den andliga verkligheten ska en dag ha sitt crescendo och vi läser vad
som sak komma över Daniels folk.
Daniel 12:1-3 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten,
som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd,
som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända
till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som
finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna,
några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall
då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till
rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.
Det är detta mål vi ska ha, helgelse inför Herrens ankomst som verserna
handlar om, det är vårt mål även om livet med Jesus börjar här och nu.
Jesus kommer snart, alldeles snart för att förvandla de sina till evighetens
kropp så var redo. Stå fast på hans ord. Även inför och under denna tid
skall alltså Herrens ängel strida särskilt för Guds utvalda folk och andra
ska hamna innanför eller utanför. Och som jag förstår det ska även denne
Daniel vara med då i Tusenårsriket i sin nya härlighetsskrud.
Vers 13… ”Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat
skall du uppstå till din del vid dagarnas ände."
Bön:
(Alexander Grenehed red.2017.04.01)
Download