Uppdrag att betala ut bidrag för förändringsarbete avseende första

advertisement
Regeringsbeslut
I:5
2010-06-10
S2006/9394/HS
(delvis)
S2008/2827/HS
(delvis)
S2008/7907/HS
(delvis)
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Uppdrag att betala ut bidrag för förändringsarbete avseende första linjens
vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk
sjukdom
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att, efter rekvisition från Sveriges
Kommuner och Landsting, utbetala 30 500 000 kronor. Medlen ska
användas för att finansiera fortsatta insatser enligt en överenskommelse
som regeringen avser att ingå med Sveriges Kommuner och Landsting
om förändringsarbete av första linjens vård och omsorg för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
Socialstyrelsen får för detta ändamål disponera 30 500 000 kronor av de
medel som för 2010 avsatts inom ramen för från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri.
Ärendet
Riksdagen har för budgetåret 2010 (prop. 2008/09:1, utgiftsområde 9,
bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127) beslutat att avsätta
889 938 000 kronor för regeringens satsning på förbättringar inom
vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri (anslag 1:8 Bidrag till
psykiatri).
Regeringen ingick den 26 februari 2009 en överenskommelse med
Sveriges Kommuner och landsting om förändringsarbete avseende första
linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och
Postadress
103 33 Stockholm
Telefonväxel
08-405 10 00
Besöksadress
Fredsgatan 8
Telefax
08-723 11 91
E-post: [email protected]
2
psykisk sjukdom. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
har enats om att detta förändringsarbete ska fortsätta under 2010 och
2011.
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Rickard Broddvall
Kopia till
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Regeringskansliets internrevision
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Socialutskottet
Sveriges Kommuner och Landsting
Statens skolverk
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards