Umeå universitet Räta linjens ekvation Institutionen för

Umeå universitet
Institutionen för matematik
och matematisk statistik
Lars–Daniel Öhman
Räta linjens ekvation
Flex SamFak
Checklista
Version 10-08-30
I kursen ingår att kunna...
(1) förstå och använda sig av grundläggande terminologi för räta linjens ekvation
(2) översätta mellan ekvation, värdetabell och graf
(3) redogöra för den geometriska tolkningen av konstanterna i ekvationen för
en rät linje
(4) redogöra för lutningen hos en rät linje
(5) ställa upp och analysera linjära modeller för tillämpningssituationer
Alla frågor på tillhörande diagnos kan sorteras in under en eller flera av ovanstående
punkter, och alla frågor på tentamina kommer att kunna hänföras till någon eller
några av dessa punkter.