Bilaga
BRÅ:
Brott
Anmälda brott – mot kvinna – 18 år eller äldre
Stockholms kommun
Rinkeby-Kista sdf
Skärholmen sdf
Enskede-Årsta Vantör sdf
2009
2009
2011
2011
2009
2009
2011
2011
2009
2009
2011
2011
2009
2009
2011
2011
Antal
/100
000
inv.
Antal
/100
000
inv.
Antal
/100
000
inv.
Antal
/100
000
inv.
Antal
/100
000
inv.
Antal
/100
000
inv.
Antal
/100
000
inv.
Antal
/100
000 inv.
Dödligt
våld mot
kvinna
12
1
7
1
1
2
0
0
0
0
1
3
5
6
0
0
Försök t
mord el.
dråp mot
kv.
37
5
32
4
1
2
0
0
1
3
3
9
4
5
2
2
- bekant m
offret
2074
253
2351
275
204
455
219
474
114
348
169
496
266
302
324
355
Våldtäkt
inkl grov
(ingår även
i
sexualbrott
361
44
449
52
22
49
22
48
21
64
21
62
46
52
65
71
Grov fridskränkning
(ingår även
i hotbrott)
62
8
38
4
7
16
4
9
6
18
3
9
7
8
9
10
Misshandel
inkl grov
/100 000 betyder antal brott per 100 000 invånare.
Var god vänd!
Misshandel inkl.grov
Med misshandel, grov misshandel avses brott mot BrB 3 kap, 5-6 §§. Dessa brott utgör majoriteten av de våldsbrott som
polisanmäls i Sverige. Mörkertalet är stort och man räknar med att ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till
polisen. Grova brott anmäls oftare än lindriga, brott mellan obekanta oftare än mellan bekanta och brott som sker på allmän plats
oftare än de som sker på privat plats.
Våldtäkt inkl. grov (ingår även i sexualbrott)
Med våldtäkt avses brott mot BrB 6 kap, 1 §. De allra grövsta våldtäktsbrotten och de brott som begåtts av en för offret obekant
person är antagligen bättre representerade i förhållande till det faktiska antalet brott. Mörkertalet för våldtäktsbrott, i synnerhet
de som begås i det privata och riktas mot en person som gärningsmannen är bekant med, är antagligen mycket stort.
Grov kvinnofridskränkning (ingår även i hotbrott)
Med grov kvinnofridskränkning avses här brott mot BrB 4 kap 4a §. Om en man utsätter en kvinna, som han har eller haft en
nära relation med för upprepade kränkningar som till exempel misshandel, olaga hot, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång
kan han dömas för grov kvinnofridskränkning. Från och med år 1999 redovisas detta brott separat i statistiken vilket bör beaktas
då man ser till vissa övriga våldsbrott och dess utveckling.
Sexualbrott
Med sexualbrott avses här brott mot BrB 6 kap samt barnpornografibrott, sexköpsbrott och människohandel för sexuella
ändamål (trafficking). Sexualbrott är generellt sett brott med ett stort mörkertal. Brott som begås i det privata och där offret
och förövaren är bekanta anmäls i mindre utsträckning. Mörkertalet är också större om offret är barn eller en ung person och
speciellt om brotten begås inom familjen.
Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott)
Med våldtäkt avses brott mot BrB 6 kap, 1 §. De allra grövsta våldtäktsbrotten och de brott som begåtts av en för offret obekant
person är antagligen bättre representerade i förhållande till det faktiska antalet brott. Mörkertalet för våldtäktsbrott, i synnerhet
de som begås i det privata och riktas mot en person som gärningsmannen är bekant med, är antagligen mycket stort.
2