Kvartalsrapport Q1 2001

advertisement
Datum:tisdag den 8 maj 2001
Stockholm 7 Maj 2001
Delårsrapport Easy T AB (publ) 1 januari till 31 Mars 2001
Försäljningen av resor på nätet i Sverige fortsätter att öka. För vårt svenska
dotterbolag Easy T Travel, har ökningen under första kvartalet, varit 56%,
samtidigt som marginalen förbättrats med 4%, jämfört med tidigare år.





I vår svenska resebyrå www.easyt.se har omsättningen ökat med 56%, 12 094 Tkr (7 730
Tkr) och marginalen till 12,5% (8%) under första kvartalet i år, jämfört med samma
period 2000.
Under perioden har mer än 100 företag anmält intresse för Easy T Travels reseservice.
Allt fler företag söker enkla kostnadsbesparande tjänster för sitt resande.
En anpassning av Easy T Softwares system T Book har gjorts för företag. Med det nya I
Book kan företag administrera resandet på egna nätverk.
Avtal om leverans av I Book har tecknats med TurnIt / ByeOne. Leverans planeras i majjuni. TurnIT beräknas med I Book spara 50 – 100 timmar i månaden och upp till 10% i
reskostnader (c:a 1 Mkr / år) genom användande av I Book.
Resultatet i koncernen är fortsatt negativt, och ytterliggare besparingar planeras, trots att
intäkterna ökar i alla delar av koncernen.
VD kommentar
Easy T startades i slutet av 1997 för att med hjälp av internet öka effektiviteten i resehantering.
Sedan starten har Easy T investerat c:a 30 MSEK i systemutveckling i T Book, som idag med
framgång används av bl.a Skyways, Seat24, Prisma Tours A/S och våra egna resebyråer. T Book
genererar idag en omsättning på över 20 MSEK varje månad, hos oss och våra licenstagare och
har en extremt god look-to-book relation.
Vår egen resebyrå Easy T Travel i Sverige, har lika stor eller större försäljning på nätet än
flertalet av våra konkurrenter, trots att dessa kan ha mångdubbelt fler besökare. Eftersom vi
räknar intäkter och inte besökare, ser vi med stor tillförsikt på framtiden.
Vår utveckling i England går fortsatt framåt och vi kommer under kommande period att avsätta
mer resurser för att öka tillväxttakten i England.
Det är med stor tillförsikt, vi ser på utvecklingen och de ökande volymerna. Den snabba
tillväxten och fortsatt återhållsamhet i kostnader, gör att vi räknar med att lämna ett bättre
resultat under senare delen av året.
EASY T AB (PUBL)
SÖDER MÄLARSTRAND 13
118 20 STOCKHOLM
ORGANISATIONS NUMMER
556549-1650
SÄTE STOCKHOLM
TELEFON 08-643 16 60
TELEFAX 08-643 16 71
MAIL [email protected]
SUBSIDIARIES: EASY T TRAVEL AB , EASY T SOFTWARE AB, EASY T LTD , STEAMOND LTD , E-TRAVEL EUROPE AB
Datum:tisdag den 8 maj 2001
Delårsrapport EasyT AB(publ) 1 januari till 31 mars 2001
Koncernresultaträkning tkr
2001-01-01 2000-01-01
2001-03-31 2000-03-31
Omsättning
Bruttoresultat
Resultat efter finansiella poster
25 574
2 605
-4 027
Koncernbalansräkning (tkr)
8 571
1 479
-1 596
2001-03-31 2000-03-31
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital o skulder
Jämförande nyckeltal
5 197
8 778
16 588
30 563
3 814
1 144
33 567
38 525
18 574
432
11 557
-30 563
35 400
0
3 125
38 525
Kv 1 2001
198%
Kv 1 2000
25
12
4 092
2 857
Bruttomarginal
10%
17%
Soliditet
61%
92%
Antal aktier, tusental
7 983
798,3
*
Resultat per aktie, kr
-0,50
-2,00
*
Justerat eget kapital per aktie, kr
2,33
44,34
*
Omsättningsförändring
Genomsnittligt antal anställda
Omsättning per anställd (tkr per 12 månader)
129%
* Not: I Maj 2000 genomfördes en split, innebärande att 1 gammal aktie, blev 10 nya.
EASY T AB (PUBL)
SÖDER MÄLARSTRAND 13
118 20 STOCKHOLM
ORGANISATIONS NUMMER
556549-1650
SÄTE STOCKHOLM
TELEFON 08-643 16 60
TELEFAX 08-643 16 71
MAIL [email protected]
SUBSIDIARIES: EASY T TRAVEL AB , EASY T SOFTWARE AB, EASY T LTD , STEAMOND LTD , E-TRAVEL EUROPE AB
Datum:tisdag den 8 maj 2001
För mer information kontakta:
Michael de Jong, VD, 08-556 03 970 70 eller mobil 070-529 89 99, [email protected]
Johan Gembel, Marknadschef, 08-556 03 970 eller, [email protected]
Om Easy T
Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor.
Företaget har utvecklat en egen programvara, TBook, för resebokning på nätet och driver också en av
Sveriges ledande Internetresebyråer. En stor del av alla reguljärflygresor som säljs via Internet i Sverige,
bokas visa Easy T:s system.
Intäkterna kommer dels från resebyrån, dels från licenstagarna av TBook som betalar en fast licenskostnad
plus en viss andel av intäkterna för biljettförsäljningen.
Omsättningen 2000 uppgick till drygt 70 miljoner kr.
Easy T-aktien handlas inofficiellt sedan april 2000 på H&Q Tech Market.
Mer information finns på www.easyt.com
EASY T AB (PUBL)
SÖDER MÄLARSTRAND 13
118 20 STOCKHOLM
ORGANISATIONS NUMMER
556549-1650
SÄTE STOCKHOLM
TELEFON 08-643 16 60
TELEFAX 08-643 16 71
MAIL [email protected]
SUBSIDIARIES: EASY T TRAVEL AB , EASY T SOFTWARE AB, EASY T LTD , STEAMOND LTD , E-TRAVEL EUROPE AB
Download