att kommunicera med en afatisk person.FH10

advertisement
ATT KOMMUNICERA MED EN AFATISK PERSON
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Stroke- och dysfasiförbundet rf
Afasi
Skador i hjärnan kan hos en vuxen
orsaka afasi - alltså olika grader av
språkliga störningar. Afasi betyder
svårigheter i att producera och/eller
förstå tal. Till afasin hör oftast även
svårigheter med att läsa, skriva och
räkna. Afasi orsakar en människa
kommunikationssvårigheter och kan
leda till att det blir svårare att delta i
diskussioner. Afasi kan därför orsaka
minskat socialt umgänge och att man
blir utslagen från olika sociala
sammanhang.
Det är viktigt att bemöta en afatisk
person som en vuxen människa
oavsett språkhandikapp. Även om en
person har svårt att förstå tal kan
han/hon oftast ändå uppfatta delar
av samtal och är ofta mycket lyhörd
för tonlägen. Situationen är individuell
för varje afatisk person.
Samtal med en afatisk person
Speciellt i början efter insjuknandet
är det bra att använda enkla och
entydiga frågor som en afatisk person
kan svara på genom att säga ja eller
nej. Om man däremot använder detta
samtalssätt i onödan kan det orsaka
att den afatiska personen minskar
försöken att prata.
Ibland kan en afatisk person använda
enbart svordomar, även om han / hon
inte hade använt dem som frisk.
Användningen av svordomar går inte
alltid att kontrollera viljemässigt. Med
dem kan man också berätta om olika
saker genom att använda dem i olika
tonlägen.
2
Om orden glöms en gång, kan man
minnas dem någon annan gång. När
man är utvilad flyter språket bättre,
att lyssna och förstå prat är då också
lättare. När man pratar med bekanta
människor och om bekanta saker är
pratet oftast smidigare.
Även om den språkliga funktionen är
begränsad, är det viktigt att uppehålla
bekanta rutiner och vanor för en
afatisk person. Att titta på television,
att lyssna på radio och bläddra i
tidningar är alla sådana funktioner,
som man inte behöver ge upp. Även
att göra saker tillsammans och få
engagera sig är viktigt.
Kommunikationsmetoder som stöder och ersätter talet
Att ta till ordet kan också vara
någonting annat än tal. Diskutera, om
möjligt med en talterapeut om hur du
bäst kunde underlätta diskussion med
den afatiska personen du känner.
När du diskuterar men en afatisk
person, kan du använda naturliga
gester och miner för att stöda
förståelse av tal. Den afatiska
personen kan då också själv få mod
att använda gester som stöd för att
utrycka sig. Använd alltid samma
gester eller miner för betydelsen av
en viss sak. Att använda gester är
inte alltid möjligt, på grund av
sjukdomen kan den viljestyrda
användningen av gester vara
försvårad, även om det inte skulle
finnas förlamningssymptom i
händerna.
I stället för tal och som stöd för talet
kan man använda bilder eller
föremål. Somliga afatiska personer
kan genom att rita ge tips om saker
de menar och många kan utnyttja
svarsalternativ som samtalspartnern
snabbt har ritad eller skrivit.
Att skriva är ofta mycket svårt, men
en del kan skriva första bokstäverna
i ordet eller korta ord. Om personen
kan läsa åtminstone en del, kan man
skriva färdiga ordlistor. Med
fotografier kan en afatisk person visa
om vem eller om vad han/hon vill
diskutera. En klocka, kalender och
karta kan också vara nyttiga. Man
kan skapa bildserier och -album av
viktiga bilder. En del insjuknade kan
också ha svårigheter att uppfatta och
gestalta bilder.
Det är viktigt, att samtalspartnern
använder metoder som stöder tal,
man stöder på det sättet den afatiska
personens talförståelse och
underlättar honom/henne att uttrycka
sig. Afatiska personer behöver
oftast stöd och uppmuntran av
samtalspartnern för att utnyttja
metoder som stöder och ersätter talet.
Att använda sådana metoder lyckas
inte alltid på eget initiativ.
3
När du samtalar med en afatisk person
- Försäkra dig om samtalspartnerns
uppmärksamhet innan
diskussion du inleder.
- Undvik att tala för mycket, till åt
också tystnad.
- Tala med ansiktet mot åhöraren,
så att ditt ansikte och din mun syns.
- Låt samtalspartnern försöka själv,
hjälp eller gissa inte för tidigt – ge
tid!
- Om möjligt, avbryt all annan
aktivitet den afatiska personen eller
du håller på med.
- Korrigera inte fel, upprepa
hellre eller sammanfatta det den
afatiska personen sagt. Han/hon
kan försäkra att du har förstått rätt.
- Observera att bakgrundsljud kan
försvåra att förstå tal.
- Rikta talet till den afatiska personen,
bara om det behövs till andra
närvarande.
- Använd vanlig röststyrka.
- Tala tydligt och med entydiga
meningar.
- Om din samtalspartner blir trött,
håll en vilopaus. Att tala och lyssna
kräver ansträngning och tröttar ut.
- Upprepa meningen vid behov,
ändra formen och byt ut ord, det
underlättar förståndet.
Använd de för er mest lämpliga kommunikationsmetoderna
som stöder och ersätter tal mångsidigt och fördomsfritt.
Kontaktuppgifter:
Stroke- och dysfasiförbundet rf
Suvilinnavägen 2, 20900 Åbo
Tel. (02) 2138200
Fax. (02) 2138210
[email protected]
www.stroke.fi
4
10/2006
Bilden: Futureimagebank
Översättning Susanne Aminoff, Victoria Zilliacus
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards