Macrouridae - skolastfiskar - 2002002

Macrouridae
Skolästfiskar
NE
NA
Fiskar
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Gadiformes (torskartade fiskar), Familj: Macrouridae skolästfiskar Bonaparte, 1831 Synonymer:
Kännetecken
Skolästfiskar är en mycket artrik familj med fler än 350 arter som alla lever på djupt vatten (ned till drygt 6 000
meters djup), och familjen finns representerad i alla hav utom polarhaven. Genom att de har ett stort huvud, hög
ryggfena och en bakåt kraftigt avsmalnande kropp påminner de i hög grad om broskfiskfamiljen havsmusfiskar
(Chimaeridae), och grupperna lever uppenbarligen i samma miljöer. Skolästfiskar har, till skillnad från alla andra
torskartade fiskar, två tagglika fenstrålar framtill i ryggfenan; den första mycket kort, den andra mycket lång och
skarp. De flesta arterna har en välutvecklad simblåsa, men de extremt djuplevande arterna saknar simblåsa.
Storleken varierar mellan 25 och 150 cm.
Man vet inte så mycket om skolästfiskarnas biologi, men de är uppenbarligen äggläggande och äter mest fiskar och
större ryggradslösa djur, huvudsakligen nära bottnen. De simmar med hjälp av undulerande rörelser med stjärten.
Det finns många arter skolästfiskar i Atlanten utanför Europa, och nya arter upptäcks regelbundet i alla världshav. I
Sverige är storfjällig skoläst Coryphaenoides rupestris relativt vanlig i Skagerrak. Vid två tillfällen har dessutom
småfjällig skoläst Malacocephalus laevis påträffats där. Dessa två arter skiljs lättast genom att ryggfentaggen är
sågtandad hos storfjällig skoläst, medan den är slät hos småfjällig skoläst.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1