8:4 attest, kontroll och redovisning av la:s utgifter

advertisement
25:2
KONTROLL, ATTEST OCH REDOVISNING AV
LOKALAVDELNINGENS UTGIFTER
Kontroll
Lokalavdelningens (LA) revisorer kontrollerar rimligheten i de utbetalningar som
görs. I sin revisionsberättelse, som läggs fram för medlemmarna på LAs årliga
medlemsmöte, talar revisorerna om för medlemmarna om de tycker att
utbetalningarna är rimliga eller inte.
Attest
LA kan använda sina bidrag efter eget gottfinnande inom ramen för JAKs ändamål
och JAK styrelses regler. Lokala ansvarsgruppen är ansvarig för vilka utbetalningar
som görs. De utser vilka som har rätt att attestera, d.v.s. godkänna utbetalningarna
och vilka som har rätt att utföra dem.
Redovisning gentemot medlemmarna
Den ekonomiska redovisningen gentemot LAs medlemmar sker en gång per år, på ett
årligt medlemsmöte. Då redovisar ansvarsgruppen LAs intäkter och kostnader i en
resultaträkning. Någon balansräkning förekommer inte eftersom bidrag söks för varje
budgetår.
Redovisning gentemot JAK riks
Eftersom JAK Medlemsbank är skattepliktig måste alla kostnader i hela
verksamheten verifieras för att vara avdragsgilla mot föreningens intäkter.
Medlemsbidrag till LA är inte avdragsgilla förrän de har verifierats.
Därför måste alla originalverifikationer skickas till Skövdekontoret. Fakturor skickas
till Skövde för utbetalning och arkiveras där. Handkassan redovisas löpande och i
god tid innan årskifte. Man kan antingen kopiera verifikationerna och ha kvar
kopiorna för LAs egen bokföring eller låta de transaktionslistor som kommer i retur
från JAK riks vara underlag för bokföringen.
7101.42 2015-01-16
1 (1)
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards