Tala oanständigt

advertisement
Ord som behagar Gud
• Genomsnittstalaren: 16 000 ord / dag
120 ord / minut i konversation
Jak 3:5-10
”Ett ord som går över ens läppar kan verka
betydelselöst, men med hjälp av det kan man
göra, eller förgöra, nästan vad som helst. En enda
gnista kan ju sätta i gång en skogsbrand. Och det
behövs bara ett oförsiktigt eller felvalt ord för att
ställa till samma skada. Våra ord kan lägga
världen öde, vända fred och harmoni i krig och
kaos, förstöra en människas goda rykte, sätta
hela världen i brand och gå upp i rök med den –
en eld och en rök direkt från helvetets hålor.
Det är skrämmande – en tiger kan man tämja,
men inte tungan. Ingen har någonsin lyckats med
det. Tungan ränner runt som ett vilddjur och
dödar för skojs skull. Med tungan välsignar vi Gud
vår Far; med samma tunga förbannar vi de
människor han skapade till sin avbild. Det
kommer välsignelser och förbannelser ur samma
mun! Mina vänner, så får det inte fortsätta.”
Vad ska vi akta oss för?
Falska läppar
• tala osanning, svekfullt
”Herren avskyr falska läppar, de som handlar i
sanning behagar honom.” Ord 12:22
• Inte heller tala illa om människor och skvallra
Vad ska vi akta oss för?
Vara för pratsamma
• ”Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar
sitt liv från svårigheter.” Ordspr 21:23
”Där orden är många uteblir inte synd, klok är
den som styr sina läppar.” Ordspr 10:19
• ”Varje människa ska vara snar att höra, sen att
tala och sen till vrede.” Jak 1:19
Vad ska vi akta oss för?
Tala oanständigt
• ”Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet
ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte det
heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar
är också opassande. Tacka istället Gud.” Ef 4:29
Vad ska vi akta oss för?
Tomt prat
• ”Oandligt, tomt prat ska du akta dig för”
2 Tim 2:17
• Paulus varnar Timoteus att inte beblanda sig i
dessa diskussioner och inte tillåta
”dumma och oordnade diskussioner, …de vållar
strid och en Herres tjänare skall inte strida”
2 Tim 2:23-24
Vad ska vi akta oss för?
Skryta/berömma sig
• Vi ska inte ta den äran som tillhör Gud.
”Av nåd är ni frälsta, genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar,
ingen ska kunna berömma sig.” Ef 2:8-9
• ”Jag vill helst skryta med min svaghet, så att Kristi
kraft kan omsluta mig.” 2 Kor 12:9
Vad ska vi akta oss för?
Skryta/berömma sig
• ”Den som berömmer sig, ska berömma sig av
Herren” 1Kor 1:31
• ”Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt
över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den
rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt,
skall vara stolt över detta: att han har insikt och
kunskap om mig.” Jer 9:23
Hur ska vi använda våra ord?
Uppmuntran
• ”Uppmuntra varandra och uppbygg varandra, så
som ni redan gör”. 1 Thess 5:11
• LÄXA!
Uppmuntra någon vid fikat
Hur ska vi använda våra ord?
Frimodigt berätta om Jesus
• ”Vi får vår del kan inte hålla tyst med vad vi sett
och hört” Apg 4:19
• ”Be att jag förkunnar så frimodigt som jag bör”
Ef 6:20
Hur ska vi använda våra ord?
”Ert tal ska vara vänligt, kryddat med salt…” Kol 4:6
• Vi behöver ”saltbalans”
• ”Tala till människor på ett vänligt sätt, men låt
era ord får dem att tänka efter.”
Hur ska vi använda våra ord?
Mena det vi säger
• ”Ert ja ska vara ja, ert nej ska vara nej”
Jak 5:12, Matt 5:37
• ”Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras
hjärtan är långt ifrån mig.” Matt 15:8
 Ljuga, tala svekfullt
 Förtala, skvallra
 Vara för pratsam,
tomt prat
 Skryta
 Mena det vi säger
 Uppmuntra
 Sena till att tala,
goda lyssnare
 Ge Gud äran
 Vittna frimodigt,
med bra ”saltbalans”
Tips
 Be Ps 141:3 inför dagen:
”Sätt en vakt för min mun, bevara mina läppars
dörr”.
 Be även om frimodighet att tala om Jesus
”så frimodigt som jag bör ” Ef 6:20
 Öva i att vara en god lyssnare
”Varje människa ska vara snar att höra, sen att
tala och sen till vrede.” Jak 1:19
 Ta någon minut på kvällen och reflektera över vad
som kommit ur din mun under dagen.
”Munnen säger vad hjärtat är fullt av.” Matt 12:34
”Var ett föredöme för de troende i ord och
gärning, i kärlek, tro och renhet.” 1Tim 4:12
Download