Statusöversikt NLS-aktiviteter våren 2015

advertisement
Nationella läkemedelsstrategin
Status våren 2015
Ny aktivitet 2014
Pågående aktivitet
Avrapporterat/Avslutat
Statusöversikt NLS-aktiviteter våren 2015
1. Nationellt
samordnade ITstöd
2. Förståelse för
ordinerad
behandling
1.1 Elektronisk
rapportering av lmbiverkningar
2.1 (a) Förutsättningar
för effektiva lmgenomgångar och lmavstämningar i vårdens
övergångar
1.2 Möjliggör
generisk
förskrivning
1.3 Elektronisk
makulering av erecept
1.4 Ett system för
dosregister
1.5 Skapa
ordinationsbas
inom ramen för
nuv. lagstiftning
1.6 Nationella
basfunktioner
a) NOD/Pascal
1.6 Nationella
basfunktioner
b) Ordinationsorsak
2.1(b)
Utvärdera effekten av
vidtagna åtgärder
2.2 Om dostjänster kan
bidra till ökad följsamhet och förbättrad
patientsäkerhet
2.3 Kompetenshöjande
utbildningsinsatser för
hemtjänstpersonal
2.4 Märkning av lmförpackningar för att
minska risken för
förväxlingar
1.6 Nationella
basfunktioner
c) EES
2.5 Indikatorer för god
patientsäkerhet på
apotek
1.7 Tjänst för ökad
patientpåverkan,
återkoppling och
avvikelser
2.6 Strukturerade
läkemedelssamtal på
apotek
1.8 Oegentlig
förskrivning och
manipulering av
särskilda recept
3. Kunskap och
riktlinjer för
vissa
patientgrupper
4. Minska
antibiotikaresistens
5. Långsiktigt
hållbar modell
för prissättning
m.m.
3.1 Nationella
riktlinjer för hur
äldre och
multisjuka ska
behandlas
4.1 Rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens
nationellt
5.1 Prissättning och
hantering av
originalläkemedel
utan generisk
konkurrens
3.2 Utvidga
kunskapen om
barns läkemedel
och dess
användning
4.2 Handlingsplan
för utveckling av
antibiotika på EUnivå
5.2 Långsiktig
hantering av öppenvårdsläkemedel
som inte ingår i
läkemedelsförmånerna
3.3 Förstärk läkares
kunskap om
läkemedel under
specialistutbildningen
4.3 Rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens
globalt
3.4 Webbaserad
fortbildningsmodul
för förstärkning av
AT-läkares kunskap
om äldre och lm
4.4 Utveckla de
lokala
Stramagrupperna i
landstingen
3.5 Kunskapsstöd
vid läkemedelsordinationer till
barn (Ny aktivitet)
4.5 Minskad
antibiotikaförskrivning genom ökad
följsamhet till
behandlingsrek
4.6 Optimalt
utnyttjande av
befintliga
antibiotika
5.3 Landstingens
upphandling av
rekvisitionsläkemedel
5.4
Försöksverksamhet
där TLV utvärderar
utvalda
slutenvårdsläkemedel
6. Ordnat
införande av
läkemedel
6.1 Ordnat införande av lm
mellan myndigheter, landsting och
industri
6.2 Nationell
modell för
införandeprotokoll
& samordnad
utvärdering av lm i
klinisk verklighet
7. Minska
läkemedlens
påverkan på
miljön
7.1 Om
miljöaspekter bör
beaktas vid
subvention av
läkemedel
7.2 Uppmuntra
frivillig kontroll av
utsläpp från
läkemedelsfabriker
6.3 Förbättra
uppföljning av
läkemedelsdosering
7.3 Ytterligare
åtgärder på
nationell nivå för
att minska
kassationen av
läkemedel
6.4 Möjliggör
uppföljning av
rekvisitionsläkemedel på individnivå
7.4 Möjliggörande
av miljöhänsyn vid
produktion och
användning av
läkemedel
6.5 Möjliggör för
landstingen, SoS
och TLV att följa
upp lm-förskrivning
på förskrivarnivå
6.6 Stegvist
godkännande och
införande av nya lm
(Ny aktivitet)
Ny
aktivitet
Pågående
aktivitet
Avslutad
aktivitet
1. Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägg grunden för generisk
förskrivning genom nationellt samordnat IT-stöd
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2015
1.1
Möjliggör elektronisk rapportering av
läkemedelsbiverkningar
LV
Den tekniska helhetslösningen behöver
testas mot ett pilotlandsting.
Rekommenderas att sådant samverkansprojekt startas. Slutrapport dec 2014.
1.2
Möjliggör generisk förskrivning
LV
Resultat från webbenkät till andra länder
med erfarenhet sammanställd.
Litteraturgenomgång avslutad. Remiss ut
mars 2015. Rapport 30 maj 2015.
1.3
Möjliggör elektronisk makulering av e-recept
Landstingen
Aktiviteten slutförd 2013.
1.4
Skapa nationellt dosregister
APSE
Aktiviteten slutförd 2013.
1.5
Skapa och implementera NOD med samlad
läkemedelslista.
SKL
Juridiska begränsningar. Arbetar pågår med
att få till stånd harmoniserad lagstiftning för
åtkomst till alla ingående register.
1.6
Inrätta en sammanhållen process för beredning och
beslut nationella basfunktioner för ordinationsstöd
SoS
1.7
Utveckla tjänst för ökad patientmedverkan
SKL
CeHis/Inera
E
E
S
Kodsystem ordinationsorsak avslutas
2014/2015. SoS och EHM ska gemensamt
ta fram förslag till förvaltnings- och
distributionsverktyg.
Aktiviteten slutförd 2013.
CeHis/Inera
1.8
Minska utrymmet för oegentlig förskrivning och
manipulering av särskilda recept
LV och SoS
NY
Kartläggning för- och nackdelar av
elektronisk förskrivning. Jämfört med annan
förskrivning. Slutrapport 31 maj 2015..
2. Ökad samsyn och förståelse för planerad behandling
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2015
2.1
Skapa förutsättningar för effektiva lmgenomgångar/avstämningar och utvärdera
effekterna
SoS
Aktiviteten delvis slutförd 2012.
PM som ska sammanfatta utveckling av
utvärderingen av effekterna av lmgenomgångar och -avstämningar skrivs f.n.
gällande hösten 2014.
2.2
Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad
följsamhet och hur tjänsten kan användas och
förfinas
LV
Uppdraget slutfört.
2.3
Genomför kompetenshöjande utbildningsInsatser för omvårdnadspersonal
SKL
Webbutbildning ”Jobba säkert med lm”äldreomsorgen färdigställdes i dec. 2014.
Förvaltas av Sv. Demenscentrum.
Aktiviteten avslutas.
2.4
Utveckla märkning av lm-förpackningar för att
minska risken för förväxlingar
LV
Aktiviteten slutförd 2013. Fortgår inom 5.3
(ELIS-projektet).
2.5
Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek
SoS
LV
Delrapport inlämnad juni 2014. Nytt uppdrag
hösten 2014. Insamling och sammanställning
av indikatordata från alla svenska apotek.
Redovisades 31 mars 2015.
2.6
Strukturerade läkemedelssamtal på apotek
LV
Slutrapport dec 2014.
3. Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedelsanvändning för de
patientgrupper där detta är mest eftersatt
Nr
Aktivitet
Ansvar
3.1
Utarbeta nationella riktlinjer för äldre och
multisjukas läkemedelsbehandling
SoS
Aktiviteten slutförd 2012.
3.2
Utvidga kunskapens om barns läkemedel och deras
användning
LV
Rapport inlämnad oktober 2014.
Aktiviteter fortskrider enl. inlämnad
rapport.
3.3
Förstärk läkares kunskap om läkemedel och
läkemedelsanvändning under
specialistutbildningen i läkemedelsintensiva
specialiteter
SoS
Webbmodul för ST-läkare publiceras
december 2014. Plan för uppföljning,
utvärdering och förvaltning av
webbutbildningen.
3.4
Utveckla webbaserad fortbildningsmodul för
förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och
läkemedel
SoS
Under 2015 kommer projektgruppen
presentera webbutbildningen i
landstingen. En effektutvärdering planeras
till hösten.
3.5
Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn
SKL
ePed planeras distribueras via SIL under
kvartal 3 2015. Samtliga landsting har
tillgång via journalsystem fr.o.m. hösten
2015. Landstingen finansierar gemensamt
förvaltningen fr.o.m. 2016.
CeHis/Inera
Status våren 2015
4. Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en kombination av
lokala och globala insatser
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2015
4.1
Fortsatt verka för en rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens m.m.
Soc.dep
Den 30 mars 2015 presenterade SoS och
Jordbruksverket en myndighetsgemensam
handlingsplan mot antibiotikaresistens och
vårdrelaterade infektioner. Underlaget
kommer att användas i arbetet med att
förnya den 10 år gamla strategin.
4.2
Verka för en handlingsplan på EU-nivå
Soc.dep
Fortsatt uppföljning av kommissionens
handlingsprogram. En framstegsrapport har
lämnats i februari 2015.
4.3
Verka för ökade insatser för rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens globalt
Soc.dep
Förslaget till the Global Action Plan behandlades vid WHO styrelsemöte i januari och fram
till Världshälsoförsamlingen (WHA) i maj 2015
pågår nu justeringar av förslaget i syfte att
den ska kunna antas i maj 2015 vid WHA.
4.4
Utveckla lokala STRAMA-grupper i landstingen
Landstingen
Aktiviteten slutförd 2012.
4.5
Inför prestationsbaserad ersättning för minskad
antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till
behandlingsrekommendationer
Landstingen
Prestationsbaserad ersättning utgår inte
fr.o.m. 2015. Aktiviteten föreslås därmed
avslutas.
4.6
Genomföra undersökningar för optimalt
utnyttjande av befintliga antibiotika
Folkhälsomyndigheten
NY
Två randomiserade klin. prövningar: öppen- +
slutenvårdsstudie. Framtagande av
studieprotokoll pågår. Utöver detta en
famakokinetikstudie och en registerstudie.
5. Utveckla långsiktigt hållbar prissättnings- prioriterings- och finansieringsmodell för
samtliga läkemedel
Nr
Aktivitet
Ansvar
Medel
Status våren 2015
5.1
Se över prissättning och hantering av
originalläkemedel utan generisk konkurrens
Soc.dep
Proposition: Ökad tillgänglighet och mer
ändamålsenlig prissättning av lm har
överlämnats till och beslutats av riksdagen.
Aktiviteten kan avslutas.
5.2
Utred långsiktig hantering av
öppenvårdsläkemedel som inte ingår i
förmånerna
SKL och
eHM
eHM har ett uppdrag att arbeta vidare med
möjligheterna att ta in och tillgängliggöra
statistik om subventioner gällande läkemedel
som förskrivits enligt smittskyddslagen. SKL
och eHM är överens om att det är rimligt att
inom ramen för detta arbete också ta höjd för
att se över de infrastrukturella krav som
behövs för att möjliggöra aktiviteten även
avseende lt-subventionerade lm. Juridiska
aspekter tillkommer.
5.3
Utvärdera landstingens upphandlingar av
rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan
effektiviseras
SKL
En gemensam arbetsgrupp leder arbetet.
Aktiviteten kan avslutas.
5.4
Försöksverksamhet avseende utvärdering av
kostnadseffektivitet för utvalda slutenvårdsläkemedel
TLV
Aktiviteten kan avslutas.
6. Upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka uppföljning av
läkemedelsanvändning och effekter
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2015
6.1
Upprätta en nationell process mellan
myndigheter, landsting och industri rörande
ordnat införande
SKL
Slutrapport del I mars 2014. Webbplats på Janusinfo okt
2014. Införande- och utvecklingsprotokoll för hepatit Clm framtaget. Projektkansliet arb. med ny org. av NLTrådet och landstingens förhandlingsfunktion för lm enl.
förslag slutrapport del I. Del II rapporterades dec 2014.
6.2
Nationell modell för framtagande av
införandeprotokoll samt inför samordnad
utv. av lm i den kliniska verkligheten
LV
Aktiviteten slutförd 2013. Samordnas med 6.1.
6.3
Förbättra uppföljning av läkemedelsdosering
eHälsomyndigheten
Dostexttolken från EES för beräkning av förskriven
dygnsdos i drift 26 mars 15. Planerar en mindre infoinsats. Inget arbete initierats för att nå ett införande av
strukturerad dosering.
6.4
Möjliggör uppföljning av
rekvisitionsläkemedel på individnivå
SKL
SKL fått medel för arbete med mål för uppföljning av lm
utifrån hälso- och sjukvårdens behov. Slutrapport 31 dec
2015.
6.5
Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att
följa upp läkemedelsförskrivning på
förskrivarnivå
SoS
För att SoS läkemedelsregister ska kunna innehålla
uppgift om förskrivarkod krävs en förändring i
receptregisterlagen. Av 16 § framgår att e-HM endast
ska ange förskrivarens yrke, specialitet och
arbetsplatskod.
6.6
Stegvist godkännande av nya läkemedel
LV
NY
Slutrapporterades dec. 2014. Med tanke på den snabba
utvecklingen av detta koncept och närliggande initiativ
inom EU och internationellt är det angeläget med ett
nationellt engagemang och att aktiviteterna även
fortsättningsvis sker inom ramen för NLS-samverkan.
7. Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt
Nr
Aktivitet
Ansvar
Status våren 2015
7.1
Utred om miljöaspekter bör beaktas vid subvention
av läkemedel
Soc.dep
Under fortsatt beredning inom
regeringskansliet.
7.2
Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från
läkemedelsfabriker
LIF
På LIF:s initiativ utvärderas marknads- och
de regulatoriska förutsättningarna för info.
till profession och allmänhet gällande
miljöbedömda läkemedel. Relevant
utbildning/träning för att miljöbedöma
läkemedel och även hur miljöbedömningar
ska administreras, granskas och valideras
samt utav vilken organisation bedrivs.
7.3
Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på
nationell nivå för att minska kassation av läkemedel
LV
Aktiviteten slutförd 2013.
7.4
Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid
produktion och användning av läkemedel
Regeringskansliet
Kontakt har tagits med kommissionen. Ett
möte hölls i november 2014.
Påverkansarbete initierat och fortlöper.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards