Information till dig som äger eller planerar att köpa hus i Borgholms

advertisement
SA MH Ä L L SBYGGN A D
Information till dig som äger eller planerar
att köpa hus i Borgholms kommun
Många fastigheter ligger utanför de kommunala
verksamhetsområdena för dricksvatten och avlopp
och kommer att göra så även i framtiden, trots att
näten hela tiden byggs ut. För dessa fastigheter
behövs enskilda avloppsanläggningar.
Av de ca 12 000 bebodda fastigheter som finns
i kommunen har ca 4 000 dricksvatten genom
egen brunn och ca 6 000 fastigheter har enskild
avloppsanläggning. De bostäder som finns inom
kommunalt verksamhetsområde för avlopp ska
vara anslutna till det kommunala nätet. För samlad
bebyggelse i övrigt ska anslutning i första hand
ske till gemensamhetsanläggning för avlopp.
Därefter kan det bli aktuellt med en enskild
avloppsanläggning.
Dricksvatten
Om du köper hus med egen brunn, förvissa dig
om att det finns tillräckligt med vatten och att det
är av god kvalitet. Begär i första hand information
av mäklaren. Denne har ofta bra kontakt med
Samhällsbyggnadsförvaltningen som kan hjälpa dig
med att ta fram eventuella uppgifter ur sina register
och information om vattenanalys. Vattentäktens
utförande och skick bör också kontrolleras av
brunnsborrare eller rörmokare.
Avlopp
Avloppsvatten som inte renas kan förorena
dricksvattenbrunnar, grundvattnen eller ytvatten. De
enskilda avloppen, där många är bristfälliga idag,
Samhällsbyggnadsfövaltningen
Borgholms Kommun ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
bidrar till övergödning av havet och släpper totalt ut
nästa dubbelt så mycket fosfor som de kommunala
avloppsanläggningarna. Öland har liten nederbörd
vilket gör att vi har begränsat med grundvatten. Det
är därför viktigt att vi kan säkra tillräckliga mängder
grundvatten av god kvalitet, som inte är påverkat av
sjukdomsframkallande bakterier, gödningsämnen,
bekämpningsmedel eller av andra miljögifter.
Avloppsvatten från bostäder och verksamheter
utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp
ska ha en godkänd enskild avloppsanläggning.
Med detta menas slamavskiljare och efterföljande
rening som t.ex. infiltration, minireningsverk eller
annan reningsteknik. För att en befintlig enskild
avloppsanläggning ska vara godkänd ska det
finnas en rening efter slamavskiljaren. En två- eller
tre-kammarbrunn med stenkista är alltså inte en
godkänd avloppsanläggning.
Har du en äldre enskild avloppsanläggning med
slamavskiljning och efterföljande infiltration som
är äldre än 20 år bör den byggas om. Det skall alltid
finnas ett tillstånd för det enskilda avloppet. Tag
hjälp av din mäklare för att söka information om
avloppet och om tillstånd finns.
Du måsta alltid ansöka om tillstånd för att:
• Anlägga en avloppsanläggning som ska belastas
med toalettavlopp.
• Ansluta en vattentoalett till en befintlig
avloppsanläggning.
• Anlägga en avloppsanläggning utan
toalettanslutning inom vattenskyddsområde.
Infoblad - Till husägare om Avlopp
Information till dig som äger eller planerar att köpa hus i Borgholms kommun
1
Du måste alltid skicka in en anmälan för att:
• Anlägga en avloppsanläggning utan
toalettanslutning i områden utanför
vattenskyddsområden.
• Inrätta en förmultningstoalett eller liknande för
kompostering av latrin på den egna fastigheten.
Den som ska använda avloppsanläggningen,
vanligen fastighetsägaren/verksamhetsutövaren,
är skyldig att ansöka om tillstånd eller lämna in
anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. En
ansökan och anmälan ska innehålla den information
som krävs enligt miljöbalken och måste vara
komplett innan den kan handläggas.
Nyetablering av enskild avloppsanläggning kan
godkännas under vissa förutsättningar
• Om det inte finns tillgång till kommunalt
avlopp eller annan gemensamhetslösning
• Om det naturliga jordtäcket är minst 50 cm (vid
ansökan om vattentoalett)
• Om tillräckliga skyddsavstånd finns till
vattenbrunnar och diken
• Om grundvattennivån inte är för hög eller om
marken inte regelbundet är översvämmad
• Om jordarterna i övrigt är sådana att de kan
ta emot det renade vattnet utan olägenheter
för människor eller djur och att grund- eller
ytvattenkvalitén inte försämras.
Normal och hög skyddsnivå
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i vilka
områden det ställs högre krav på rening, så kallad
hög skyddsnivå. Detta gäller i första hand kustnära,
inom vattenskyddsområden, inom eller nära Natura
2000-områden samt i övriga områden med känslig
natur eller där förutsättningarna för att omhänderta
avloppsvatten är dåliga. Vilka områden som kräver
hög skyddsnivå och vilka typer av anläggningar
som bedöms uppfylla kraven för hög skyddsnivå ser
du i vår avloppspolicy som du hittar på kommunens
hemsida under Bygga, bo & miljö.
ansvar för kontroll och funktion av anläggningen,
att den sköts på rätt sätt och att t.ex. slamtömning
sker regelbundet.
Kommunens ansvar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tillstånd
eller anmälningar. Enligt kommunens avloppspolicy
ska nämnden också genomföra inventeringar och
meddela krav på åtgärder av de anläggningar som
inte har en tillräcklig rening.
Diplomerade gräventreprenörer
På kommunens hemsida under Bygga, bo &
miljö finns en förteckning över diplomerade
gräventreprenörer. Dessa är utbildade för att
anlägga korrekta avloppsanläggningar utifrån
olika förutsättningar på olika fastigheter.
Gräventreprenören kan hjälpa till med att sätta
samman en ansökan om tillstånd eller anmälan.
Avgifter
Avgifter tas ut enligt kommunens taxa för ansökan
om tillstånd eller anmälan. Extra tid kan behöva
läggas på ytterligare besök på plats eller vid stora
kompletteringar till ansökan eller anmälan, då utgår
också timavgift enligt taxan.
Ytterligare information
Mer information finns på vår hemsida. Du kan
också få mer kunskap och hjälp om hur man kan
åtgärda dåliga avlopp på www.avloppsguiden.se.
Du kan också ringa eller besöka en miljöinspektör
om du har fler frågor och funderingar rörande
enskilda avlopp. Har du fågor rörande kommunalt
vatten och avlopp kontaktar du Borgholms Energi.
Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren har ett omfattande ansvar för
sin VA-anläggning utifrån kraven i miljöbalken
och plan- och bygglagen. Fastighetsägaren ska
ha tillräckliga kunskaper om anläggningen för att
den ska fungera på avsett vis. Fastighetsägaren har
Samhällsbyggnadsfövaltningen
Borgholms Kommun ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Infoblad - Till husägare om Avlopp
Information till dig som äger eller planerar att köpa hus i Borgholms kommun
2
Samhällsbyggnadsfövaltningen
Borgholms Kommun ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Infoblad - Till husägare om Avlopp
Information till dig som äger eller planerar att köpa hus i Borgholms kommun
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards