Psykiatristöd – Regionalt vårdprogram Schizofreni och

Psykiatristöd – Regionalt vårdprogram Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
Biverkningar vid antipsykotisk läkemedelbehandling
Läkemedel
Extrapyramidal
Prolaktin
Viktuppgång
Nedsatt glukosFörlängSedation
a biv. / tardiv
stegring
Histamin H1
tolerans
ning av QT(Histamin
dyskinesi
(Dopamin(Serotonin
Förhöjda lipider
intervall
H1- receptor
(Dopamin-D2
receptor
5-HT
blockad)
2C
receptor
blockad)
receptor
blockad)
blockad)
Perfenazin
++
++
+
+?
(+)
+
Haloperidol
+++
+++
+
(+)
+
++c
a
Klozapin
0
0
+++
+++
(+)
+++
Risperidon
+
+++
++
+
(+)
+
Olanzapin
0
+
+++
+++
0
++
b
Quetiapin
0
0
++
++
0
++
Ziprasidon
0
+
0
0++
0
Aripiprazol
0
0
0
0
0
+d
0=inga biverkningar, + + =Ibland biverkningar vid terapeutiska doser, + + + =ofta biverkninar vid terapeutiska doser
Hypotension
(Adrenerg α1
receptorblockad)
Antikolinerga
biverkningar
(Muskarinreceptorblockad)
+
++
+++
++
+
++
0
0
(+)
0
+++
0
++
++
0
0