Terminologifrågor i InfoVU

advertisement
Terminologifrågor
i InfoVU-projektet
Termkonferensen 2003
Ulla Gerdin
Socialstyrelsen
InfoVUs resultatmål
Möjliggöra verksamhetsuppföljning
inom vård och omsorg
med särskild inriktning på
behov, kvalitet och kostnader.
InfoVUs projektresurser
• delprojekten
• kunskapsnätverken
• referensgrupper
• samverkan, samordning och samarbete
Avgränsning av terminologiarbetet
•
•
•
•
Onda ryggar
Psykisk ohälsa
Samspråk
Stroke
Inventering av begrepp (BASinfo)
övergripande
begrepp
gemensamma
begrepp
kodverk
klassifikationer
demografiska
bl.a.
juridiska
process
kontinuitet
bl.a.
personuppgifter
behov åtgärd kvalitet
kostnad
områdesspecifika begrepp
Begreppsdefinition och term
ska vara generell dvs. oberoende av:
• organisation
• profession
• verksamhetsområde
• ekonomiskt styrsystem
Exempel på åtgärdsindelning
utredning
förebyggande
eller behandling
samordning
kompensation
administrativ
handläggning
information eller utbildning
stöd för personlig säkerhet
läkemedelsbehandling
stöd för personlig vård
medicinteknisk behandling
funktions- och aktivitetsträning
stöd för hemliv
stöd för viktiga livsområden
stöd i samhällsgemenskap
psykologisk behandling
stöd i mellanmänskliga relationer
stödjande samtal
systematisk psykologisk behandling
patientutbildning
utbildning och
stöd till närstående
stöd i utbildning
och sysselsättning
stöd i ekonomiska
göromål
Begrepp i lagstiftningen
Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen
•
•
•
•
•
•
•
•
anmälan
klient, brukare m.fl.
akt
fattar beslut
vårdbegäran
patient
journal
har mandat
Terminologiarbetets resultatmål
gemensamt BASinfo mellan de fyra
delprojekten
identifierade och definierade begrepp med
termer
harmonisering till lagstiftning och
standarder
test i pilotprojekt under 2004
Förvaltning av terminologier?
Socialstyrelsen ansvarar för begrepp och termer
som används av myndigheten i t.ex. föreskrifter,
riktlinjer och på webben samt i kommunikationen
med medborgare, andra myndigheter och
organisationer.
Terminologiarbete bedrivs med inriktning på
patientsäkerhet, jämförbara data och överförbara
data i elektroniska format
Mål för terminologiförvaltning
• Kontinuitet över tid
• Kontrollerbara förändringar
• Etablerad beslutsordning
• Distribution
Långsiktig förvaltning av informationsresurser
Det behövs ett utpekat och samlat ansvar för de
gemensamma informationsresurser som socialtjänst
respektive hälso- och sjukvård ska använda sig av i
närtid och framtid.
InfoVU-projektet har initierat en genomgång av nuläget
tillsammans med berörda parter med syfte att beskriva
problemet och alternativa lösningar .
Download