Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och

advertisement
 Utredning av
yrkesmässig funktionsförmåga
och hälsotillstånd
hos yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården
Instruktion till den som utför undersökningen
Anvisning 11/2013
Anvisning
11/2013
2 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
Innehåll
1.
Instruktionens ändamål ................................................................................................... 3
2.
Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården .............................. 3
2.1.
2.2.
3.
Allmänt ..................................................................................................................... 3
Allmänna förutsättningar för utövning av yrke och lagstadgade säkerhetsåtgärder 4
Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd...................................... 4
3.1. Utredningsmöjligheter .............................................................................................. 4
3.2. Hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan, bedömning och
betydelse ............................................................................................................................ 5
4.
Utförandet av undersökningen ........................................................................................ 6
4.1. Den undersökta yrkesutbildade personens och den undersökande läkarens
ställning .............................................................................................................................. 6
4.2. Planeringen av undersökningen .............................................................................. 7
4.3. Inledningen av undersökningen ............................................................................... 8
4.4. Rätten att insamla uppgifter ..................................................................................... 8
4.5. Undersökningens omfattning och genomförande .................................................... 8
4.6. Kostnader ................................................................................................................ 9
5.
Utlåtande som ges utifrån undersökningen .................................................................... 9
5.1. Allmänt ..................................................................................................................... 9
5.2. Utlåtandets disposition ........................................................................................... 10
5.2.1. Inledning ......................................................................................................... 10
5.2.2. Föruppgifter .................................................................................................... 11
5.2.3. Undersökningsresultat .................................................................................... 11
5.2.4. Sammanfattning och slutsatser ...................................................................... 13
5.2.5. Underskrift ...................................................................................................... 14
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
3 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
Till den som utför undersökningen
Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården
1.
Instruktionens ändamål
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira kan vid
behov beordra undersökning av funktionsförmågan och hälsotillståndet
hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
Syftet med denna anvisning är att ge instruktioner om och harmonisera
förfarandet vid utredning av funktionsförmågan och hälsotillståndet hos en
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, då Valvira ålagt personen att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus.
2.
Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
2.1.
Allmänt
Ändamålet med tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården är att befrämja patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna inom hälso- och sjukvården.
Bestämmelser om tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården ges i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994, nedan lagen om yrkesutbildade personer). I enlighet
med 24 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer styr och övervakar
Valvira på riksnivå de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården. Regionförvaltningsverket leder och övervakar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården inom verkets verksamhetsområde. Tillsynsmyndigheterna iakttar den arbetsfördelning som föreskrivs i paragrafens 3 moment. Enligt den behandlar Valvira bland annat ärenden som
kan förutsätta säkerhetsåtgärder.
Yrkesrättigheterna och delvis även de potentiella följderna inom tillsynen
över yrkesutbildade personer avviker från varandra beroende på om det är
fråga om en legitimerad yrkesutbildad person eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning. Legitimerade yrkesutbildade personer,
dvs. personer som fått tillstånd att utöva yrke, är exempelvis läkare, sjukskötare och psykologer (totalt 17 grupper). Yrkesutbildade personer med
skyddad yrkesbeteckning har ensamrätt att använda en bestämd yrkesbeteckning. Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är exempelvis när-, primär- och hjälpskötare och psykoterapeuter (totalt 22
grupper).
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården antecknas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (det
s.k. Terhikki-registret). Mer information om yrkesrättigheter finns på
adressen www.valvira.fi.
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
4 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
2.2. Allmänna förutsättningar för utövning av yrke och lagstadgade säkerhetsåtgärder
Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård kräver tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckliga yrkeskunskaper samt att den yrkesutbildade personens
hälsotillstånd och funktionsförmåga är sådana att han eller hon kan verka i
sitt yrke.
Om förutsättningarna för yrkesverksamhet visar sig vara otillräckliga och
arbetsgivarens åtgärder inte är tillräckliga för att trygga patientsäkerheten
kan Valvira vidta säkerhetsåtgärder. Syftet med säkerhetsåtgärderna är
att trygga patient-säkerheten och förhindra farliga situationer.
Valvira kan med stöd av 26 § i lagen om yrkesutbildade personer bland
annat begränsa eller frånta den rätt att utöva yrke som beviljats en legitimerad yrkes-utbildad person, förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda yrkesbeteckningen i fråga eller återkalla
det tillstånd att utöva yrket som beviljats en yrkesutbildad person.
Enligt 28 § i lagen kan Valvira besluta om de åtgärder som avses i 26 §
också då en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på grund av
sjukdom, rusmedelsmissbruk eller nedsatt funktionsförmåga eller annan
motsvarande orsak eller på grund av annan giltigt konstaterad brist på yrkeskunnighet är oförmögen att verka som yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården. Den säkerhetsåtgärd som nämns ovan kan med
stöd av 29 § i lagen också vidtas temporärt, tills den utredning exempelvis
om personens hälsotillstånd eller yrkesmässig funktionsförmåga som behövs för att slutgiltigt avgöra ärendet har erhållits.
Ärenden som gäller begränsande, fråntagande och återställande av hälsooch sjukvårdspersonalens yrkesutövningsrätt samt disciplinära ärenden
behandlas och avgörs av nämnden för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen vid Valvira.
3.
Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd
3.1.
Utredningsmöjligheter
Det är väsentligt med tanke på tillsynen att den övervakande myndigheten
vid behov har möjlighet att utreda förmågan hos en yrkesutbildad person
inom hälso- och sjukvården att verka i sitt yrke. Valvira har rätt att utan
hinder av sekretessbestämmelserna få de upplysningar och utredningar
som behövs för utförande av tillsynsuppgiften (6 § i lagen om Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården, 669/2008, och 40 § i lagen
om yrkesutbildade personer). En yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården är skyldig att förse Valvira med de rapporter, förklaringar och
utredningar som Valvira begär (19 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade
personer).
Valvira kan för att utreda en yrkesutbildad persons hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga införskaffa bl.a. följande utredningar:
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
5 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
•
•
•
•
•
patientjournaler från verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och socialvården och av självständiga yrkesutövare inom
hälso- och sjukvården
utlåtande av vårdande läkare
utlåtande av arbetsgivare
receptutredning av läkemedel som expedierats till den yrkesutbildade personen eller av läkemedel som personen själv skrivit
ut
övriga handlingar från myndigheter eller samfund (t.ex. FPA)
De utredningar som nämns ovan är inte alltid tillräckliga för att bedöma
den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga. I sådana fall kan den yrkesutbildade personen åläggas att genomgå en undersökning. Enligt 25 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade
personer kan Valvira ålägga en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården att genomgå läkarunder-sökning eller undersökningar på sjukhus, om det finns grundad anledning att anta att han eller
hon på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel eller nedsatt funktionsförmåga eller annan motsvarande orsak är oförmögen att utöva
sitt yrke.
Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vägrar en utredning kan Valvira i syfte att säkerställa patientsäkerheten förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person att utöva yrket eller återkalla tillståndet att
utöva yrket eller förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda i förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (25 § 5 mom. lagen om yrkesutbildade personer).
3.2.
Hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan, bedömning och betydelse
Då man bedömer relevansen av en persons sjukdom, missbruk av berusningsmedel, ålder och andra motsvarande omständigheter för personens
förmåga att utöva sitt yrke ska man ta hänsyn till hans eller hennes yrke
och faktiska arbetsuppgifter. Yrken och arbetsuppgifter inom hälso- och
sjukvården kräver olika grader av självständigt beslutsfattande, ansvarstagande och verksamhet. Den i lagen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården avsedda yrkesmässiga funktionsförmågan är inte liktydig exempelvis med den i pensionslagstiftningen avsedda arbetsförmågan.
Vid utredning av förmågan att utöva ett yrke bedöms i synnerhet risken som den yrkesbildade personens sjukdom, missbruk av berusningsmedel, ålder eller andra faktorer utgör för patientsäkerheten.
Vid utredningen överväger man huruvida och i vilken utsträckning den yrkesutbildade personen kan sköta sina uppgifter. Utredningen ska grunda
sig på en tillräckligt omfattande och ingående undersökning.
Valvira avgör huruvida den yrkesutbildade personen enligt lagen helt eller
delvis har blivit oförmögen att utöva sitt yrke. Bedömningen grundar sig på
en utredning av den yrkesutbildade personens hälsotillstånd samt på en
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
6 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
utredning om den yrkesutbildade personens arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och arbetsprestationer. I sin bedömning är Valvira inte bunden av
den undersökande läkarens slutsatser, men i praktiken har dock utlåtandet som avgetts utifrån undersökningen stor betydelse för Valviras avgörande. Ingrepp i rätten att utöva ett yrke är ingrepp i den i grundlagen
tryggade rätten för var och en att skaffa sin försörjning med arbete, yrke
eller näring som han eller hon valt. Därför kan man inte inkräkta på en
persons rätt att utöva sitt yrke mer än vad som är nödvändigt för att säkra
syftet med den säkerställande åtgärden.
Hälsotillståndets inverkan på rätten att utöva yrket kan belysas med följande exempel:
Exempel 1: En sjukskötare hade med ordinationer från flera olika läkare
fått tillgång till stora mängder av PKV-läkemedel (psykofarmaka). Hennes
arbetsförhållanden hade upprepade gånger upphört på grund av oklarheter i läkemedelshantering, oklarheter i samband med att patienters tillhörigheter förkommit och andra oklarheter. Utifrån en utredning av sjukskötarens hälsotillstånd ansågs det att hon var svårt beroende av berusningsmedel och att hon på grund av sitt missbruk inte kunde verka i sitt yrke
som sjukskötare.
Exempel 2: En läkare hade länge lidit av psykiska problem och narkotikaberoende. Efter terapi hade han dock blivit avvand från beroendet. Läkaren ansågs förmögen att utan risk för patientsäkerheten vara verksam
t.ex. som allmänpraktiserande läkare under förutsättning att arbetsgivaren
är medveten om hans situation. Läkarens rätt att utöva sitt yrke begränsades på så sätt att han endast fick vara verksam i en av ett offentligrättsligt
samfund upprätthållen verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården
under ledning och övervakning av en annan läkare som har rätt att självständigt utöva sitt yrke och som uttryckligen godkänts av Valvira.
Exempel 3: En läkare som missbrukade berusningsmedel missbrukade
sin rätt att ordinera PKV-läkemedel för eget bruk. Han ansågs vara förmögen att vara verksam i sitt yrke men hans yrkesutövningsrätt begränsades på så sätt att han endast hade rätt att ordinera PKV-läkemedel då
han tjänstgjorde vid en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården
och till patienter som han behandlade i denna uppgift.
Vidare kan exempelvis svåra mentala störningar, som inte förknippas med
missbruksproblem, eller minnessjukdomar utgöra hinder för att verka i ett
yrke inom hälso- och sjukvården.
4.
Utförandet av undersökningen
4.1.
Den undersökta yrkesutbildade personens och den undersökande läkarens ställning
Om en yrkesutbildad person trots Valviras föreläggande inte söker sig till
undersökning eller om personen avbryter den, kan han eller hon inte
tvingas till undersökningen. Denna vägran har dock betydelse då Valvira
fattar sitt beslut om personens rätt att utöva yrke.
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
7 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
Den läkare som genomför undersökningen och avger sitt utlåtande
gör detta i egenskap av sakkunnig. Läkaren som genomför undersökningen ska bevara sin opartiskhet. Han eller hon får inte börja
driva den undersökta personens eller någon annans sak eller intresse.
Vid eventuella frågor om jäv eller i andra oklara ärenden ska Valvira kontaktas.
4.2.
Planeringen av undersökningen
Valvira utfärdar till den yrkesutbildade personen ett beslut som ålägger
honom eller henne att genomgå utredning av sitt hälsotillstånd. Den yrkesutbildade personen ska uppvisa beslutet med bilagor för överläkaren
vid det sjukhus dit han eller hon söker sig för undersökning. Separat remiss behövs inte. I beslutet specificeras typen och nivån av det sjukhus eller den verksamhetsenhet där utredningen ska utföras. I beslutet specificeras även huruvida undersökningen ska baseras på observation på avdelning eller om det räcker med en poliklinisk utredning av hälsotillståndet.
Vidare kan andra förutsättningar preciseras för undersökningen, undersökningsstället eller den som genomför undersökningen. Efter att ha mottagit beslutet ska överläkaren (den ansvariga läkaren) bedöma huruvida
undersökningsstället uppfyller kraven.
Till Valviras beslut om utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan
och hälsotillståndet har i allmänhet bifogats handlingar om den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och yrkesverksamhet. För att förhindra
missbruk är bilagorna till beslutet vanligen försedda med Valviras stämpel.
Undersökningsstället ska kräva att beslutet i sin helhet med alla bilagor ställs till dess förfogande innan undersökningen inleds.
Utförandet av undersökningen ska planeras innan den inleds. I detta
skede kan man ordna en s.k. förintervju med den som ska undersökas. I
anslutning till detta ges den som ska undersökas information om den planerade tidpunkten för undersökningen och om genomförandet av undersökningen. Då undersökningen planeras ska man omsorgsfullt ta del av
Valviras beslut och dess bilagor. I beslutet preciseras också de omständigheter som kräver särskild insyn.
Undersökningen ska planeras på så sätt att den kan utföras och utlåtandet
utifrån den kan lämnas till Valvira utan dröjsmål. Valvira meddelar i sitt beslut tidpunkten för när undersökningen av hälsotillståndet senast ska vara
genomförd. Personen som ska undersökas kan själv avgöra den exakta
tidpunkten då han eller hon söker sig till undersökning. Då undersökningen planeras ska den tidsfrist som Valvira har fastställt beaktas. Om undersökningen inte kan genomföras inom utsatt tid, ska tidsplanen diskuteras
med den föredragande tjänstemannen i ärendet vid Valvira.
Den yrkesutbildade personen har rätt att överklaga Valviras beslut om utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos förvaltningsdomstol. Beslutet ska trots överklagan verkställas omedelbart. Sökande av ändring förhindrar således inte att undersökningen utförs.
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
8 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
4.3.
Inledningen av undersökningen
Överläkaren vid undersökningsstället ska meddela Valvira när
undersökningen inleds, undersökningens sannolika längd samt den
ansvariga för under-sökningens genomförande.
Om undersökningen av någon anledning blir avbruten, ska överläkaren
också meddela detta till Valvira. Till meddelandet ska bifogas den ansvariga läkarens utredning om de undersökningar som utförts dittills och om
eventuella slutsatser som dragits utifrån dem.
Innan undersökningen inleds eller under dess förlopp ska den som ska
undersökas informeras om undersökningens natur. Personen ska också
informeras om att allt vad han eller hon uppger kan komma att ingå i det
utlåtande som lämnas till Valvira.
4.4.
Rätten att insamla uppgifter
Orsakerna till åläggandet att genomgå undersökning framgår av Valviras
beslut och dess bilagor. Den undersökande läkaren ska ta del av dessa
handlingar. Valvira strävar efter att bifoga de uppgifter som krävs för utredningen av ärendet till sitt beslut. Om den som ska utföra undersökningen bedömer att materialet är bristfälligt, ska han eller hon ta kontakt med
den föredragande tjänstemannen i ärendet vid Valvira.
Den som utför undersökningen kan vid behov anskaffa nya utredningar i
ärendet under pågående undersökning. Anskaffning av ytterligare utredningar förutsätter dock den undersöktas samtycke. Uppgifter kan inbegäras till exempel från tidigare vårdinrättningar eller arbetsplatser eller av
socialmyndigheterna.
4.5.
Undersökningens omfattning och genomförande
Utredningen av hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan
ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och ingående undersökning.
Undersökningens omfattning och längd bedöms individuellt. Valvira anser
att den approximativa längden för undersökning på avdelning är högst 3
veckor. I specialfall får denna tid överskridas i viss mån. I sådana situationer ska den som utför undersökningen ta kontakt med den föredragande
i ärendet. Då undersökningar görs, bör man undvika "onödiga" dagar på
avdelningen. Om det exempelvis inte är möjligt att utföra separata undersökningar genast efter bedömningsperioden, kan den undersökta skrivas
ut mellan dem. Undersökningarna ska inte fortsättas på ett sätt som inte
är ändamålsenligt i situationer i vilka det är möjligt att snabbt dra slutsatserna (t.ex. mycket svårt, aktuellt beroende av berusningsmedel eller akut
psykos). I avsnittet om utlåtandet (kapitel 5) tas också ställning till undersökningens omfattning.
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
9 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
4.6.
Kostnader
Kostnaderna för undersökningen betalas ur statens medel. Fakturan för
kostnaderna ska dels vara specificerad, dels sammanställd på så sätt att
alla utförda undersökningar finns på samma faktura. Om den undersökta
har getts behandling eller vård före, under eller efter undersökningsperioden, kan kostnaderna inte till dessa delar faktureras av Valvira, utan
personens hemkommun svarar för dessa vårdkostnader.
Fakturan ska inte skickas till Valvira tillsammans med utlåtandet, utan det
ska skickas separat som nätfaktura efter att utlåtandet har skickats. Något
annat material får inte skickas tillsammans med fakturan. Faktureringsuppgifterna är:
Adress för nätfaktura/EDI-kod:
003715670576
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
FO-nummer:
1567057-6
Momsnummer:
FI15670576
E-faktureringsoperatör:
Itella Information Oy
Signum:
003710948874
Använd den föredragandes namn och diarienummer som beställningsreferens på fakturorna (dessa framgår av Valviras skriftliga förordnande).
5.
Utlåtande som ges utifrån undersökningen
5.1.
Allmänt
Utifrån undersökningen ges ett utlåtande till Valvira. Utlåtandets omfattning bestäms individuellt. Utlåtandet ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och grundlig medicinsk undersökning. Syftet med utlåtandet om
den undersökta personens hälsotillstånd är att ge en objektiv bild av den
undersökta personen och om hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt i synnerhet att bedöma hans eller hennes
förmåga att verka som en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården i uppgifter som motsvarar hans eller hennes utbildning.
Exempelvis minnesfunktioner som fastställts utifrån genomsnittliga riktvärden för hela befolkningen räcker med hänsyn till patientsäkerheten i allmänhet inte till för att personen ska klara av sitt arbete som läkare eller
skötare.
Utlåtandet ska skrivas på ett klart språk. Ord på främmande språk ska
undvikas. Om sådana används ska deras finsk- eller svenskspråkiga motsvarighet anges eller förklaras.
Utlåtandet ska grunda sig på information vars tillförlitlighet läkaren själv är
förvissad om. Utlåtandet och de slutsatser som presenteras i utlåtandet får
således inte enbart stöda sig på uppgifter från den undersökta personen
och Valvira, utan huvudsakligen på information som den som avger utlåtandet själv erhållit, på observationer som har gjorts i samband med
undersökningen och på resultaten av undersökningar (bl.a. fynd i laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt i psykologiska
och neuropsykologiska undersökningar).
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
10 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
I utlåtandet ska antecknas all information som är av vikt med tanke på
slutsatserna. Då uppgifter antecknas i utlåtandet och deras betydelse bedöms ska man beakta och nämna varifrån och av vem uppgifterna härstammar. I utlåtandet ska man ta ställning till eventuella motstridigheter
mellan patientens berättelse och uppgifter från andra källor.
När Valvira fattar beslut beaktar den samtliga utredningar om den yrkesutbildade personen, och är nödvändigtvis inte bunden av de slutsatser
som presenteras i utlåtandet.
Utlåtandet skickas utan dröjsmål direkt till Valvira (Valvira, Registratorskontor, PB 210, 00531 Helsingfors). En kopia av utlåtandet ges till den
undersökta personen såvida inte uppgifterna i utlåtandet medför allvarlig
fara för hans eller hennes hälsa (27 § 2 mom. i personuppgiftslagen).
Utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd ska ges inom den
av Valvira utsatta tiden. Om den undersökande läkaren behöver mera tid
för att avge utlåtandet, ska han eller hon kontakta den föredragande tjänstemannen vid Valvira som handlägger ärendet.
Om överläkaren vid den undersökande enheten inte själv har genomfört undersökningen av hälsotillståndet eller medverkat i dess genomförande, ska han eller hon bifoga sitt eget utlåtande till den undersökande läkarens utlåtande.
Till utlåtandet ska bifogas kopior av alla patienthandlingar som uppkommit
under undersökningsperioden, inklusive anteckningar som gjorts av vårdpersonalen.
5.2.
Utlåtandets disposition
I utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd används
samma allmänna disposition som i läkarutlåtanden:
1) inledning
2) förhandsuppgifter (uppgifter som framgår av Valviras beslut samt specificerade förhandsuppgifter som den undersökta personen själv har gett
och specificerade uppgifter som erhållits från andra källor)
3) observationerna från undersökningen (status) samt specialundersökningar och deras resultat
4) slutsatser
5) försäkran och underskrift/underskrifter
5.2.1.
Inledning
Utlåtandet riktas till Valvira.
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
11 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
I inledningen uppges när och för vilken person Valvira förordnat utredning
av hälsotillståndet, samt i ett separat stycke, när och var undersökningen
har utförts (undersökningsperiodens begynnelse- och slutdatum eller, vid
poliklinisk undersökning, undersökningsdagarna).
Sättet på vilket den undersöktas identitet fastställts ska uppges.
5.2.2.
Föruppgifter
Uppgifter som framgår av Valviras utlåtande och bifogade handlingar
I början av utlåtandet anges orsakerna till varför Valvira ålagt den undersökta personen att skaffa en utredning av sitt hälsotillstånd. Dessutom ska
den undersökande läkaren redogöra för sådana uppgifter i Valviras beslut
och dess bifogade handlingar, som är väsentliga för handläggningen av
ärendet.
Den undersökta personens egna uppgifter
Utlåtandet ska ge tillräckliga anamnestiska uppgifter om den undersökta
personens fysiska och psykiska sjukdomar, utan att glömma de läkemedel
som han eller hon eventuellt använder.
Uppgifter som den undersökta personen ger om sina livsskeden och levnads-förhållanden beskrivs i synnerhet då de kompletterar uppgifter från
andra källor eller avviker från dessa. Förutom att räkna upp fakta ska man
också ta hänsyn till den undersöktas egna erfarenheter, föreställningar
och känslor, till karaktären av hans eller hennes människorelationer samt
till hans eller hennes centrala problem och försök och metoder att lösa
dem.
Utredningar som införskaffats under undersökningens förlopp
Då uppgifter presenteras, ska också deras källa anges. Särskilt ingående
ska redogöras för de uppgifter och källor till uppgifter om den undersökta
personens yrkesutövning som den undersökande läkaren har till sitt förfogande.
Uppgifter om den undersökta personens uppväxtförhållanden, livsskeden,
människo-relationer, sociala anpassning, eventuellt bruk av berusningsmedel eller droger och eventuella brott som personen begått ska beskrivas i den utsträckning som de har anknytning till eller inverkan på yrkesutövningen.
5.2.3.
Undersökningsresultat
Somatisk undersökning
Vid undersökningen utförs sådana somatiska undersökningar som är nödvändiga för att utreda personens hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga. De somatiska undersökningarna utförs i den utsträckning
som utredningen av den undersökta personens hälsotillstånd och yrkes-
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
12 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
mässiga funktionsförmåga förutsätter i varje enskilt fall. I utlåtandet ska
redogöras för alla undersökningsresultat. I synnerhet bör man fästa uppmärksamhet vid att bedöma betydelsen av avvikande fynd. Vid behov bifogas utlåtanden från specialistläkare, såsom t.ex. specialist i invärtesmedicin eller neurologi, eller utlåtanden om diagnostiska röntgen- eller
magnet-undersökningar eller EEG.
Vid missbrukssjukdomar och organiska hjärnsjukdomar ska man fästa
särskild uppmärksamhet vid de somatiska undersökningarnas omfattning.
I många fall behövs upprepade läkemedels- och drogundersökningar som
undersöks på ett behörigt sätt, och resultaten av dessa undersökningar
ska beskrivas ingående. Utförda screening-undersökningar ska verifieras,
och resultatet av verifieringen ska antecknas i utlåtandet.
Observationer om den undersöktas psykiska tillstånd
Observationer om den undersökta personens psykiska tillstånd beskrivs
separat. I utlåtandet beskrivs bl.a. den undersökta personens inställning
till undersökningen och till dem som genomför undersökningen. Dessutom
beskrivs drag i den undersökta personens beteende och person samt upplevda och eventuellt förekommande psykiska symptom som tyder på psykiatrisk sjukdom. I utlåtandet beskrivs också den undersökta personens
sjukdomsinsikt, sinnesstämning, emotionella störningar, attityder och kognitiva funktioner samt hans eller hennes förmåga att inse sina problem och
att sätta sig in i andras situation.
Vid bedömning av patientsäkerhetsrisken är det viktigt att beakta den undersökta personens tidigare sjukdomshistoria och sjukdomsinsikt i skeden
då sjukdomen förvärrats, samt hans eller hennes förmåga att bedöma sina
förutsättningar att utföra sitt arbete.
I utlåtandet beskrivs observationer som personalen gjort under vårdperioden. Observationerna kan t.ex. gälla den undersökta personens sätt att
klara sig och bete sig i olika situationer samt hans eller hennes inställning
till andra patienter och anhöriga.
Om den undersökta har exempelvis bensodiazepinmedicinering och bedömaren betraktar det som sannolikt att medicineringen har påverkat
undersökningsresultaten i betydande omfattning, ska detta uttryckligen
nämnas i utlåtandet.
Psykologisk och neuropsykologisk undersökning
Vid misstanke om att psykisk störning, missbruk av berusningsmedel,
neurologisk sjukdom eller annan motsvarande orsak nedsätter den undersöktas yrkesmässiga funktionsförmåga, ska en psykologisk och neuropsykologisk undersökning i regel alltid utföras.
Psykologens utlåtande ska särskilt bedöma den undersöktas förmåga att
verka som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
kir[email protected]
Anvisning
11/2013
13 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
I utlåtandet till Valvira ska ingå en av psykologen uppgjord sammanställning av de slutsatser som dragits av undersökningen. Utlåtandet ska ge
en så klar beskrivning som möjligt av den bild som psykologen fått av den
undersöktas centrala problemområden och personlighet och allvarlighetsgraden av eventuella fynd. Psykologens eller neuropsykologens utlåtande
i sin helhet bifogas till utlåtandet.
5.2.4.
Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattningen inleds med en kortfattad redovisning av de väsentliga
omständigheter som framkommit under undersökningen: somatiska och
psykiatriska diagnoser och andra deskriptiva beskrivningar av personens
psykiska uppbyggnad, missbruk av läkemedel, berusningsmedel eller droger, sjukdomsinsikt, behandling och medicinering som sjukdomen kräver,
brister i funktionsförmågan, arbetsoförmåga och eventuellt behov av fortsatt behandling. I sammanfattningen ska lämnas en bedömning av prognosen för den undersöktas sjukdom, störning eller problem.
Därefter framförs medicinskt grundade ställningstaganden till de väsentliga frågorna. Sammanfattningsvis redogörs för hur de föreliggande omständigheterna påverkar personens förutsättningar för att verka i och klara
av sina uppgifter som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, antingen självständigt eller under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Dessutom ges en uppskattning av den risk som den undersökta personens yrkesverksamhet
kan medföra för patientsäkerheten. Vid behov ges en uppskattning av svårighetsgraden på sådana uppgifter som personen kan utföra utan att patientsäkerheten äventyras.
Den läkare som genomför undersökningen ger sin motiverade uppfattning
om den undersökta personens hälsotillstånd samt om huruvida den undersökta personen kan utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården utan
risk för patientsäkerheten. De undersökande läkarna ska ta ställning till
huruvida den eventuella risken för patientsäkerheten är permanent, tillfällig eller tidvis förekommande. Om risken för patientsäkerheten anknyter till
särskilda omständigheter, såsom t.ex. joursituationer, ska detta nämnas
separat.
Vid gränsfall där man kan komma till mer än en slutsats, ska den undersökande läkaren framföra de föreliggande alternativen med motiveringar.
Om det på grund av den undersökta personens vägran eller annan bristande information inte finns tillräckliga förutsättningar för att tillförlitligt bedöma den undersöktas hälsotillstånd eller hans eller hennes förmåga att
utöva sitt yrke, ska detta konstateras i utlåtandet. Om möjligt, ska man
därvid ta ställning till behovet av ytterligare undersökningar och till sättet
att genomföra dem.
I utlåtandet anges huruvida den undersökta personen i fortsättningen behöver psykiatrisk vård, missbrukarvård eller öppen somatisk eller sluten
sjukhusvård. Behovet av vård ska motiveras. Eventuella arrangemang för
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Anvisning
11/2013
14 (14)
Dnr 8045/06.00.00.05/2013
29.10.2013
vård och behandling som redan överenskommits ska också antecknas i
utlåtandet.
5.2.5.
Underskrift
Utlåtandet bestyrks i enlighet med 23 § lagen om yrkesutbildade personer
med orden ''vilket jag härmed på heder och samvete försäkrar''. Utlåtandet
dateras, undertecknas och förses med namnförtydligande samt omnämnande av den undersökande läkarens specialkompetens och tjänsteställning.
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 210, 00531 Helsingfors
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700
www.valvira.fi
[email protected]
Download