Personer, listade på Wetterhälsan, med psykisk ohälsa ska erjbudas

advertisement
Samtalsterapeut direkt
Vad vi gjorde:
Vi har påbörjat en förändring av vårt arbetssätt för patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.
Patienterna ska få en snabb bedömning av samtalsterapeut istället för att, som tidigare, träffa läkare
som sedan remitterar vidare till psykosociala enheten, PSE. Tidigare arbetssätt har gjort att många
patienten fått vänta länge på att träffa behandlare vilket kan ha inneburit att besvären förvärrats och
behov av sjukskrivning och läkemedel blivit större.
Vi har också infört nya behandlingsinriktningar på PSE med KBT på internet och gruppbehandling för
att möta patienternas behov på ett bra sätt.
ST-läkare har påbörjat arbete där han undersöker om direkt kontakt med samtalsterapeut leder till
sänkt sjukskrivningsfrekvens vid psykisk ohälsa.
Hur vi gjorde:
Vi började med att digitalisera PSE:s pärm för att kunna få en bättre översyn och möjlighet till att ta
ut data gällande de patienter som kommer till oss.
TeleQ infördes på PSE. Vi erbjuder utringning flera tider dagligen. Systemet underlättar både för
personal och för patienter även om det under vissa perioder är svårt att få tiderna att räcka till.
I samband med att enheten utökades med två psykologer lade vi in tider för primärbedömning i
schemat. All personal kan använda dessa tider som vi försöker boka inom den närmaste veckan.
Information till samtlig personal på Wetterhälsan om möjlighet till att boka direkt till
samtalsterapeut. Det finns dokument som beskriver exklusionskriterier.
Start av KBT på internet och gruppbehandling för patienter med stressrelaterade besvär.
Mätning av inkommande ärenden (till PSE), hur lång väntetid det är till primärbedömning och hur
många patienter som träffar läkare, läkare+PSE eller bara PSE inom de olika diagnosgrupperna F3233, F40-42 och F43.
Tips till annan vårdcentral som vill göra liknande:
Låt kartläggningen av hur det ser ut på enheten ta tid.
Delaktighet och samarbete. En sådan här förändring kräver att alla är med.
Begränsa gärna uppdraget för att det ska bli lättare att mäta och se konsekvenser. Till exempel börja
med en patientgrupp. Som vardagen ser ut så kommer vi inte att kunna bedöma alla som söker oss
med psykisk ohälsa inom 5 dagar (vilket kanske inte heller är relevant) och samtidigt erbjuda
behandling till de som behöver det.
Lotta Fischer
Download